نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روش های بهره ­برداری از مزایای بالقوه فتوگرامتری رقومی با هر دو جنبه اجرایی و کاربردی آنان بحث می­ شود. در مورد اول روش ساده اما مؤثری در بهبود کنتراست. تصویر براساس درجه بندی کل تصویر به سطوح روشنایی دلخواه به جای روش تهیه هیستوگرام سطوح روشنایی شرح و ارائه داده شده و همچنین کدگذاری، دریافت وبازدهی داده ­ها بیان می ­شود. در مورد دوم مثال هایی از علوم محیط زیست ارائه شده است.

عنوان مقاله [English]

Utilization of Potential Advantages of Digital Photogrammetry Through Providing Practical Examples

نویسندگان [English]

  • Zhilin Li
  • C.T. Hill
  • Alireza Azizi
  • M.J Clark

چکیده [English]

In this paper methods of exploiting the potential advantages of digital photogrammetry are discussed with both their functional and practical aspects. In the first case, a simple but effective way to improve the contrast of image based on grading the whole picture to desired brightness levels instead of preparing histogram for brightness levels has been explained, and also coding, reception and representation of data are described. In the second case, examples of environmental science are presented.

- AZIZI, A., CLARK, M. J. and DAVENPORT, J., 1991. Air photo or video inputs to vector or raster GIS AGI 91 Conference Papers. 1.20.1- 1.20.5.
- BONIFACEP, R.J., 1992. PRI'SM- Softcopy production of orthophotos and DEM. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 58(1): 91-94.
- CLARK. M.J., GURNELL. A. M. CANDISH. C. AND MILIS, D., 1990. Flood defence assessment through GIS. AGI 90 Conferenice Papers. 5-1-1-5.1.3.
- DOWMAN. I.J., EBNER. H. and HEIPKE. C., 1992.
- Overview of European developments in digital photogrammetric workstations. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. (58(1): 51-56.
- GRUEN. A.W., 1989. Digital Photogrammetric Processing Systems: current status and prosoects. Jbid., 55(5): 581-585.
- HOOKE.J. and RILEY.R., 1987. Historical changes on the Hampshire coast 1870-1965. Department of geography. Portsmouth Polytechnic. 59 Pages. (Unpublished).
- LEBERL. F., EBNER. H. and DOWMAN.I.(Eds)., 1992.
- Desing issue of Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 58(I): 49-115.
PETRIE. G., 1983 The philosophy of digital and analytical photogrammetric systems. Proceedings of 39th Photogrammetric Week. University of Stuttgart. 244 Pages: 53-68.