نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جمهوری های نو استقلال آسیای میانه شامل کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان، در این تحقیق از نقطه نظر مسایل جمعیتی و نیروی انسانی آن­ها، مورد بررسی قرار گرفته ­اند.  گروه های قومیتی- ملیتی اصلی این جمهوری ها شامل ازبک ها، تاجیک ها، ترکمن ها، قرقیزها و قزاق ها می­ باشند که پیرو دین اسلام هستند. ترکیبات دیگر جمعیتی شامل روس ها، اوکراینی ها، آلمانی ها، قره قالپاق ها، تاتارها، اویغورها، دونگان ها، ارامنه، کلیمی ها، کره­ای ­ها و غیره می ­باشند.
به منظور بررسی نیروی انسانی یعنی جمعیت این کشورها از لحاظ جنبه­ های کمیتی و کیفیتی آنها، موضوعات و مسائلی در زمینه­ های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و رابطه با این کشورهای نو استقلال در این تحقیق مورد بحث و مطالعه قرار گرفته­ اند. بررسی جداگانه در مورد خصوصیات کمی و کیفی جمعیتی درباره هر یک از این جمهوری ها انشاءا... در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.

عنوان مقاله [English]

Demographic, Social, Cultural and Economic Characteristics of the Newly-Independent Republics of Central Asia

نویسنده [English]

  • Fatemeh Behforouz

چکیده [English]

In this study the newly independent republics of Central Asia including Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan have been examined in terms of population and human resource issues. The major ethnic-national groups of these republics include Uzbeks, Tajiks, Turkmens, Kyrgyz and Kazakhs, who follow the religion of Islam. Other population groups include the Russians, Ukrainians, Germans, Karakalpaks, Tatars, Uighurs, Dungans, Armenians, Jews, Koreans and ….
In order to examine the human resources of these countries in terms of their quantitative and qualitative aspects, certain population, social, cultural and economic issues have been studied and relationship with these newly independent states have been discussed. Separate survey of quantitative and qualitative demographic characteristics of each of these republics will be presented in near future.

1- بنیگسن، الکساندر؛ براکس آپ؛ مری (ترجمه کاوه بیات)، مسلمانان شوروی: گذشته، حال و آینده، دفتر فرهنگ اسلامی، 1370.
2- حمصی، دکتر محمد، برنامه ریزی درمانی در ایران، نشر انجمن جغرافیدانان ایران، بهار 1360.
3- دلدم، اسکندر، اسلام در شوروی، مرکز فرهنگی- هنری اقبال لاهوری، تهران، اسفند ماه 1367.
4- شیرازی، حبیب الله ابوالحسن، ملیتهای آسیای میانه، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، تهران، 1370، چاپ اول.
5- BBC (British Broadcasting Corporation, Maaaarch 30,1992,7:00-8:00 PM.
6- Dewdney, John. Population Change in the Sovit Union: 1979-1989, Geography, 1990,PP.273-277.
7- De Blij, Harm J. and Muller, Peter O. Geography: Regions and Concepts, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc. 1988.
8-De Bliji, Harm J. and Muller, Peter O. 1990 Student Global Update/ Geography: Regions and Concepts, 5/E, March 15, 1990 Europa Yearbook, 1991.
9- Glassner, Martin Ira., de Blij Harm J. Systematic Political Geography, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Inc. USA, 1989.
10- Hammond Superior Map of the Union of Soviet Socialist Republice, Conic Projection, Hammond Incorporated, Maplewood, N.J.USA. 1991.
11- Internal problems of Reform Programme: The Upsurge of Nationalism. PP.55-63.
12- Johnston, R.J., Gregory, Derek., Smith, David. (Second Edition), The Dictionary of Human Geography, Blackwell, Great Britain, 1990.
13- Kingkade, W. Ward. Panel on Nationalism in the USSR, Environmental & Territorial Aspects, 1989, Winston & son, Inc.
14-Kirghiz  Soviet Socialist Republic, Kazak SSR, Uzbek SSR, Tadzhik SSR, Turkmen SSR, PP. 483, 506,655, 287,486.
15- Lewis Robert A. Panel on Nationalism in the USSR: Environmental and Territorial Aspects, V.H.Winston & Son, Inc, 1989.
16- Nations of the world, USSR.
17- Newsweek, special Report; P.735.
18- A Gathering war of ldeas, Februry. 3, 1992/PP.18-22.
19- Newsweek, The Turkish Model on Display, Februry 3 1992., PP.23-25.
20- Ogden & Christopher, Central Asia: The Next Crisis, Time: International, December. 16s,1991. No.5.
21- Popp, Gary E. and Anwar, Syed Tariq. Fraom Perestroika to Ethnic Nationalism. Sobolev, Leonid., USSR Census 89, Novosti Press. Agency Pulishing House Moscow, s 1989.
22- Soviet Union, General Map., 1:7000000, Hallwag- Verlag AG Bern Und  Stuttgart. VEB Herman Haack/Geographische Anstalt Gotha. Printed in Bern Switzerland.
23- The Economist, Soviet Central Asia:
24- The Next Islamic Ravolution, Sept 21 st 1991.,
25- The Economist, Russia's Future: Whither the Flying Troika?, December 7th 1991., p.28.
26- The Encyclopaedia Britanica, University of Chicago, USA, 1990.
27- The Stateman's Year- Book, 124th edition, 1987-88.
28- Great Britian, 1987., pp.1278- 1289.
29- The Statesman's Year – Bok, 128th edition, 1991-92 The Macmill Press ltd., 1991, London and Basingstoke.
30-  Time: International, Into The Void, Sept. 9,1991.
31- Time: International, December. 16, 1991., p.18.
32-  Time: International, The Names They Are A- Changin, January 27, 1992, No.4, P.34.
33-  Time: International, Suleyman Demirel, The Phoenix of Turkish Politics, February 10, 1992., P.17.
34- Winston, victors. Panel on Nationalism in the USSR: Environmmental & territorial Aspects, 1989, Winston & Son, Inc.
35- Kirghiz SSR, P 483 ikazak SSR/P 506. Uzbck SSR/P 655/. Tadzbik SSR/P. 287/. Turkman SSR/P.487. USSR Census 1989/. Dcb 1ij and muller 1990.
36- (De Blii and mallel. 1988/P.167).
37- Statsman's Yearbook: 1987, Soviet Control Asia, PP.1278- 1289.
38- Eulopa Yearbook, 1991.
39- Johnston and others, 1990, P. 153.
40- Kingkade, panel on Nationalism in the USSR: Ehvironmental And Territorial Aspects, 1989, P.450.
41- (popp and Anwar, From Dros troika…/P.8.)
42- نیوزویک، سوم فوریه، 1992، ص20.
43- Popp Anwar, Flom Perestroika to Ethnic Nationalism. The Stateman's Year- Book 1987 (Soviet central dsia). De Blij and Muller, Geography: Regions Eoncepls, 1990, Encgclop, Britanica, 1990. Intternal Problems of the reform programme: the upa. Nationalism/ pp.55-63). Ncwsmcek, Fehmg.3. 1992, PP.20-22., Time, Inamy 26.1992/P.34.
44- تایم، 1991، 16 دسامبر، ص18.
45- بریتانیا، 1990، ص 1081.
46- شیرازی، 1370، صفحات 78، 79، 99، 108 و 120.
47- 1370، صفحات 78، 81، 99، 108 و 120.
48- بریتانیا، 1990، ص 1080.
49- 1370، صفحات 257، 256.
50- شیرازی، 1370، صفحات 76، 77، 88، 97، 98، 106، 107، 117، 118.
51- نیوزویک، سوم فوریه، 1992، صفحات 18 و 20.
52- تایم، دهم فوریه، 1992، ص17.
53- نیوزویک، سوم فوریه، 1992، ص18.
54- تایم، دهم فوریه، 1992، ص 18.
55- نیوزویک، سوم فوریه، 1992، ص 18.
56- منابع مورد استفاده: اکونومیست، 21 سپتامبر 1991، ص30، اکونومیست،  7 دسامبر 1988، ص28 و تایم، 9 سپتامبر 1991.
57- رال دینا، ص 735.
58- حمصی، بهار 1360، صفحات 13 و 26.
59- Soviet Central Acia.
60- Statesman's Year- Book, 1987.
61- شیرازی، 1370، صفحات 88، 97، 98، 106، 117 و 118.
62- Statemans Year- Book 1987.
63- Dewdney. 1990, P.274.
64- BBC, March 30, 1992.
65- تایم، دهم فوریه، 1992، ص 17.
66- منابع مورد استفاده: گلسترو دوبلیج، 1989، صفحات 166-164 سالنامه 1987 دلدم 1367.
نقشه­های نیوزویک چاپ آمریکا و عمومی شوروی چاپ برن و اشتوتکارت.
67- Winston. 1989, p.4s58, Dewdney. 1990.p.274., Kinghiz SSR/Kazak SSR/Urbek SSR, Tadazhik SSR: Turkman SSR.
68- USSR Consus 1989, And Hommand Superior Map of the union of Soviet Socialist Repablics, 1991.
69- Dewdney 1990, p.274.
70- Lewis, Panel on Nationalism's 1984, P.486.
71- Dewdney, 1990, P.276.
72- Lewis, Pand on… 1s 989, P. 487.
73- شیرازی، 1370، ص238.