نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

حرکات پوسته زمین را می­ توان به دو دسته کلی حرکات کوهزایی و خشکی ­زایی تقسیم کرد. حرکات کوهزایی به آن دسته از حرکات پوسته اطلاق می­ شود که سبب تغییر شکل سریع توده­ های عظیم سنگ ها می ­شود و مدت زمان تأثیر آن در مقیاس زمین شناسی کوچک و شدت آن زیاد است این گونه حرکات سبب ایجاد گسله ­ها، چین­ ها و کوه ها می­ شود. حرکات خشکی­ زایی حرکاتی از پوسته زمین را شامل می ­شود که مدت تأثیرشان زیاد و شدت آنها کم است از جمله این حرکات می­ توان پایین رفتن پوسته و تشکیل حوضه­ ها و نیز بالا آمدن قسمت هایی از پوسته را نام برد حرکات خشکی ­زایی سبب پیش روی و پس روی دریاها می­ شود.

عنوان مقاله [English]

Geomorphology: A Look at the Natural Geography of the Persian Gulf - Part I

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Chukhachizadeh Moghaddam

Member of Faculty, Imam Hosein University

چکیده [English]

The movements of the earth's crust can be divided into two general categories of orogenic and epeirogenic movements. The orogeny movement refers to those crust movements that cause rapid deformation of large masses of rocks with short duration of its impact on a geological scale and high intensity; these movements cause faults, folds and mountains. The epeirogenic movements include movements of the earth's crust whose duration of impact is long and whose severity is low, such as downward movement of crust and formation of basins, as well as rise of parts of the crust. The epeirogenic movements cause the seas’ receding and advancing.

1-  اهلرز، اکارت، ایران مبانی یک کشور شناسی علمی، ترجمه دکتر رهنمایی، مؤسسه سحاب، 1365.
2- جوادی، شفیع، خلیج فارس در عصر استعمار، مؤسسه سحاب، 1364.
3- خسروتهرانی، خسرو درویش­زاده، علمی زمین شناسی ایران، 1363.
4- مدنی، حسن، زمین­شناسی ساختمانی و تکتونیک، 1364.
5- مجله بندر و دریا، شماره 24، ویژه نامه خلیج فارس.
6- نشریه دانشکده علوم، بررسی گنبدهای  نمکی جنوب ایران برمبنای تفسیر ماهواره  لندست، جلد یازدهم، شماره 1 و 2 بهار و تابستان 1358.
7- وزارت آموزش و پرورش، جغرافیای کامل ایران، چاپ و نشر ایران 1366.