نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پیمایش با وجود انعطاف و کارایی، دارای درجه اطمینان پایینی است. در این مقاله استراتژی برای بهبود درجه اطمینان، بدون ایجاد تأثیر نامطلوب بر کارایی آن، ارائه شده است. این استراتژی شامل به کارگیری پیمایش­ های با ایستگاه خارج از مرکزی (خارج از ایستگاهی) است، که محاسبه مقادیر اطمینان و سرشکنی در صحرا با کامیپوتر کوچک دستی صورت می ­گیرد. محاسن تشخیص اشتباه و کنترل کیفیت در زمان مشاهدات در مواقعی همچون پیمایش ایستگاه های از قبل تعیین شده یا هنگامی که حمل و نقل و تأمین امکانات و مخارج مشاهدات مشکل آفرین بوده چشمگیر است. فرمول های لازم برای به کارگیری این استراتژی ارائه و نتایج یک ایستگاه خارج از مرکزی به عنوان نمونه نشان داده شده است.

عنوان مقاله [English]

Field Method of Control and Adjustment of Traverse Errors

نویسنده [English]

  • Alireza Azmudeh Ardalan (Translation)

چکیده [English]

Traverse, though enjoying flexibility and efficiency, has a low degree of reliability. In this paper, a strategy is developed to improve the degree of certainty, without having an adverse effect on its efficiency. This strategy involves the use of off-center station (out-of-station) traverses, which calculate the field confidence and adjustment values ​​ by a small handheld computer. The benefits of misdiagnosis and quality control at the time of observations, such as traversing pre-designated stations, or when transportation and provisioning of observational costs and facilities are problematic, are significant. The formulas required to implement this strategy have been presented and the results of an off-center station are presented as examples.