نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در دوم مارس 1992 تعداد کشورهای عضو سازمان ملل متحد از 166 به 175 رسید. در میان 9 عضو جدید نام جمهوری­ های قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در آسیای مرکزی و آذربایجان و ارمنستان در قفقاز برده شده است. تنها گرجستان هنوز تقاضای عضویت در سازمان ملل را نکرده است.
اما این کشورهای تازه استقلال یافته صرف نظر از وضع نابسامان اقتصادی که جای بحث آن در این مقاله نیست؛ با اختلافات عدیده مرزی، قومی، ارضی، تضاد بین روس و غیرروس و بومی و غیربومی روبرو هستند. تمامی این اختلافات ریشه تاریخی دارند و محصول استراتژی ها و سیاست هایی است که توسط دولت روسیه تزاری و جانشین آن دولت کمونیستی شوروی اعمال شده است. منتها دولت شوروی همان روش ها را با خشونت بیشتر و تحت عنوان ایدئولوژی به کارگرفته است.

عنوان مقاله [English]

Historical Roots of the Political Geographic Issues of Central Asia and the Caucasus

نویسنده [English]

  • Dorreh Mirhaidar

چکیده [English]

On March 2, 1992, the number of UN member states rose from 166 to 175. Among the 9 new members, the republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan were in Central Asia, and Azerbaijan and Armenia in the Caucasus. Only Georgia has not yet applied
for membership in the UN.
However, these newly independent states, regardless of problematic economic conditions not discussed in this paper, are faced with many conflicts in terms of borderline, ethnic and territorial issues, as well as contradiction between Russian and non-Russian and between native and non-native elements of population. All these differences are historically rooted, and are the product of the strategies and policies applied by the Tsarist government of Russia and its successor, the Soviet communist state. However, the Soviet government has used the same methods with more violence and under the pretext of ideology.

1-  این مطلب همراه با فهرست کامل کشورهای مستقل عضو سازمان ملل در روزنامه کیهان در روزهای 25 و 26 فروردین 1371 به چاپ رسیده است.
2- مراجعه کنید به نشریه زیر:
"Boundary Bulletin", edited by Cari Grundy- Warr and Greg Engliefild, International Boundaries Research Unit, University of Durham, No.2, July 1991,P.18.
3- این مطلب توسط روزنامه کیهان در تاریخ 13/3/71 گزارش شده است.
4- منبع شماره 2.
5- Statesman yearbook, 1991-1992.
6- ترکستان در تاریخ: نوشته از محمد سارلی، از انتشارات امیرکبیر، تهران، 1364.
7- Great Soviet Encyclopedia, A Translation of Third Edition Macmillan, Inc, New York and, Encyclopedia, Britannica, 1990.
8- منبع پیشین.
9- مسلمانان شوروی: گذشته، حال، آینده نوشته بنیگسن و براکس آپ، ترجمه کاوه بیات، دفتر نشر اسلامی1370، ص47.
10- Hugh Seton- Watson, From Lenin to Khrushchev, The History of world Communism, London, West- View Press, P.88.
11- منبع شماره7.
12- منبع شماره 2.
13- خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه)، نوشته بلنتیسکی- ترجمه دکتر پرویز ورجاوند، از انتشارات نشر گفتار، 1364، صفحات 10 تا 17.
14- منبع شماره 9 و شیخ شامل داغستان، نوشته فتیس روی مکی لین، ترجمه و تلخیص کاوه بیات، دفتر پژوهشهای فرهنگی- تهران، 1370.
15- منبع شماره 5 و شماره 9.
16- منبع شماره 9.
17- اقوام مسلمان اتحاد شوروی، شیرین اکینر، ترجمه محمدحسین آریا- انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1367، صفحات 327 و 328 و اقلیت­های مسلمان درجهان امروز- تألیف علی کتابی- ترجمه محمدحسین آریا از انتشارات امیرکبیر- تهران 1368- صفحه 106.
18- منبع شماره 17- اکنیر- ص216- منبع شماره 17- کتانی- 104.
19- منبع شماره5 و شماره 17.
20- منبع شماره 5.