نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سنجش از دور دانشی است که با اندازه­گیری از فاصله دور و بدون تماس فیزیکی، اطلاعات ارزنده­ای را نسبت به اشیاء و پدیده­های زمین ارائه می­نماید.
همان طور که در شماره گذشته اشاره شد اطلاعات از طریق اندازه­ گیری و ثبت تغییرات در میدان های الکترومغناطیسی، ثقل و امواج صوتی میسر است، سنجش از دور اطلاعات قابل بهره­ برداری از طریق اندازه­ گیری وثبت انعکاس امواج الکترومغناطیسی جو و سطح زمین می­ باشد که به وسیله سنجنده ­ای که برروی ماهواره ­های نصب می ­باشد دریافت و پس از مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن، اطلاعات لازم استخراج می ­گردد.
سنجنده­ های سنجش از دور، براساس منبع انرژی و نور به دو دسته اصلی فعال و غیرفعال تقسیم می­ شوند که سنجنده­ های فعال با منبع انرژی مصنوعی مانند رادار و سنجنده­ های غیرفعال با منبع انرژی طبیعی (خورشید) مانند دوربین عکسبرداری و اسکنر هستند که خود نیز با بازده اطلاعات به صورت عکسی و رقومی می ­باشند.

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Remote sensing is a science that provides valuable information about land objects and phenomena
through distant measurement and without physical contact. As mentioned in the last issue, information can be obtained by measuring and recording changes in electromagnetic fields, gravity and sound waves. Remote sensing is the information that can be exploited by measuring the reflection of electromagnetic waves of the atmosphere and the earth's surface and received by sensors that are installed on the satellites, and after analysis, the necessary information is extracted.
Remote sensors are divided into two main active and passive groups based on source of energy and light. Active sensors such as radar have artificial energy source, and inactive sensors have a natural energy source (the sun) and are similar to cameras and scanners. They act through reflecting information in photographic and digital forms.