نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم زاهدان

چکیده

در مورد موقعیت و حدود وسعت بلوچستان و سیستان در منابع ذیل این تقسیم­ بندی ها ذکر گردیده است.
ناحیه بلوچستان در جنوب شرق ایران قرار دارد و وسعت آن در گذشته بیشتر از امروز بوده است. بلوچستان بزرگ شامل بلوچستان ایران و پاکستان می ­گردید.
در گزارش های مربوط به بررسی شناخت منابع آن زیرزمینی سیستان و بلوچستان، مساحت استان را حدود 180 هزار کیلومترمربع ذکر می­ کند؛ که از آن 30 هزار کیلومتر مربع را مساحت سیستان، و 150 هزار کیلومترمربع دیگر را مساحت بلوچستان تشکیل می­ دهد.

عنوان مقاله [English]

Natural Potential of Water Resources of Baluchistan and the Method of its Exploitation

نویسنده [English]

  • Esfandiar Bandarian

Member of Faculty, Tarbiat Moallem University of Zahedan

چکیده [English]

About the situation and extent of Baluchistan and Sistan, the following divisions have been
mentioned in different sources.
The Baluchistan area is located in southeastern Iran, and its extent has been greater in the past than today. The Great Baluchistan includes the Baluchistan areas of both Iran and Pakistan.
In the reports on the study of the underground water resources of Sistan and Baluchestan, the area of the province is mentioned as about 180 thousand square kilometers, of which 30 thousand square kilometers is the Sistan area, and another 150 thousand square kilometers is the Baluchistan section.

1) کارت، اهلرز (ترجمه دکتر محمد تقی راهنمایی)، ایران مبانی یک کشورشناسی جغرافیایی، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب تهران، 1365.
2) جهانبانی امان­الله، بلوچستان و مرزهای آ«، تهران 1338.
3) سازمان برنامه و بودجه استان سیستان و بلوچستان، گزارش عملکرد گذشته و وضع موجود استان سیستان و بلوچستان - زاهدان. بدون تاریخ.
4) سازمان برنامه و بودجه استان سیستان و بلوچستان، آمارنامه استان سیستان و بلوچستان تهران مرکز آمار ایران، 1366.
5) شرکت آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان، مطالعات تکمیلی و مرحله اول سدهای کهیر، زیروان، پیرسهراب و کاریانی و مطالعات آبهای زیرزمینی دشتهای کهیر، پیر سهراب ولاش، گروه مهندسی مشاور پژوهاب، آب فن و کارآب. بدون تاریخ.
6) آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان حوضه نصرت­آباد. گزارش اکیپ مطالعات آبهای زیرزمینی زاهدان، زاهدان فروردین، 1363.
7)سازمان آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان، حوضه گوهرکوه، گزارش اکیپ مطالعات آبهای زیرزمینی زاهدان، بدون تاریخ.
8) سازمان آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان، حوضه حرمک، گزارش اکیپ مطالعات آبهای زیرزمینی، زاهدان فروردین، 1363.
9) سازمان آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان، گزارش شماره 1، حوضه جازموریان گزارش اکیپ مطالعات آبهای زیرزمینی، ایرانشهر، آبان 1364.
10) سازمان آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان، گزارش هیدرولوژی حوضه آبریز هامون جازموریان، جلد دوم اکیپ مطالعات آبهای زیرزمینی ایرانشهر، آبان 1364.
11) سازمان آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان، گزارش وضعیت آبهای زیرزمینی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، 1365.
12) سازمان آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان، گروه مهندسین مشاورین فصل دوم گزارش میانی سدهای کهیر، زیردان پیر سهراب کاربانی، بدون تاریخ.
13) سازمان آب منطقه­ای جنوب شرقی، مهندسی مشاور آب و خاک، گزارش طرح جامع و صلاحیت اجراء حوضه جازموریان، زاهدان آذر ماه 1352.
14) سازمان آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان، مختصری راجع به زمین­شناسی بلوچستان اکیپ مطالعات آبهای زیرزمینی، زاهدان 1365.
15) اداره کل کشاورزی سیستان و بلوچستان. شناخت اجمالی طرح جامع احیاء توسعه کشاورزی شرق جازموریان، مهندسین مشاور دهقانیار، زاهدان اسفند 1364.
16) شرکت سهامی منطقه­ای سیستان وبلوچستان، منابع آب استان، زاهدان 1365.
17) شرکت سهامی آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان، مشخصات هیدروگرافی رودهای کاجو، کهیر، کاریانی و باندینی، زاهدان 1365.
18) سازمان آب منطقه­ای سیستان و بلوچستان، گزارش زمین شناسی بلوچستان زاهدان، 1364.