نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در شماره­ های گذشته سپهر دیدیم که موضوع جغرافیا مشاهده و تبیین پدیده­ ها و تفاوت های طبیعی و فرهنگی است که در سطح زمین به چشم می­ خورد و این تعریف ایجاب می­ کند که ما قبل از همه چیز سطح زمین را بشناسیم و با عوامل ایجاد و تغییر آن آشنایی پیدا کنیم. سطح زمین یعنی آنچه چشم­ انداز ما را به وجود می­ آورد و به عبارت دیگر آنچه را که ما می­ توانیم با چشم مشاهده کنیم اعم از اینکه ساخته طبیعت یا پرداخته انسان باشد، دنباله پوسته زمین است و بسیاری از تفاوت های موضوع مطالعه جغرافیدانان از تفاوتهای موجود در پوسته زمین سرچشمه می­ گیرد. این است که لازم می­ آید پوسته زمین را هم شناسایی کنیم و در این رابطه ناچاریم مختصری درباره تکوین کره زمین و گذشته آن بدانیم و همین امر موضوع بحث امروز ما را به وجود می­ آورد.

عنوان مقاله [English]

Geography and its Applications - Part VII

چکیده [English]

In the previous issues, we determined that geography is the observation and explanation of phenomena and natural and cultural differences that occur on the surface of the earth, and this definition requires that we first know the earth's surface and factors that create and change it. Earth's surface is what makes our landscape; in other words, what we can see with the eye, whether it is made by nature or humans, is the continuation of the earth's crust, and many of the differences in the subject matter of the study of geographers comes from the differences in the earth's crust. It is because of this that we need to identify the earth's crust, and in this regard, we first need to know a little about the development of the planet earth and its past, and this is the cause of our discussion in this paper.