نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به منظور تعیین مختصات دقیق نسبی نقاط دو شبکه کنترل تغییر شکل پوسته­ ای در ساحل غربی کانادا ، مشاهداتی به روش GPS صورت گرفت که این مقاله مروری بر تجزیه و تحلیل این مشاهدات دارد. به دنبال توصیف شبکه ­ها و برنامه زمان­ بندی مشاهدات مربوطه، نرم افزاری که برای پردازش اطلاعات به کار گرفته شده، بررسی و به دنبال آن، خطاهای معمولی تعیین موقعیت نسبی GPS بحث گردیده است. با مقایسه نتایج طول باز تنها و سرشکنی کلی شبکه ­ای، سازگاری داخلی تعیین موقعیت GPS برای هر دو شبکه ارزیابی گردیده است. نتیجه این بود که سازگاری مختلصات افقی یا ضریبی در حدود 3 بهتر از سازگاری در مختصات قائم می­ باشد، استفاده از اطلاعات جوی استاندارد برای یکی از شبکه­ ها که در ناحیه کوهستانی واقع بود، سازگاری مختصات افقی را بهتر نمود. از سرشکنی شبکه ­ای GPS و همچنین از سرشکنی مشاهدات زمینی EDM، در ازای طول بازها به دست آمد و مقایسه آنها یک ضریب مقایس نسبی PPM 2/1 با اختلاف باقیمانده (rms) 8 میلیمتر را مشخص نمود. با دقتی که در این چنین شبکه ­های کنترل GPS وجود دارد می توان در پنج سال آینده فضای انباشته شده را تعیین نمود.

عنوان مقاله [English]

Presentation of Research on Creation of Basic Networks for Study of Crust Changes of Earth Using GPS

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Rajabi

چکیده [English]

This paper is a review of the analysis of the GPS-based observations conducted to exactly determine the relative coordinates of points of two crust deformation control networks on the western coast of Canada. Following the description of the networks and timing of the observations, the software used to process the information was investigated and, following that, the typical errors of determining the relative position by the GPS were discussed. By comparing the pure open-length results and overall network adjustment, internal compatibility of GPS positioning for both networks was assessed. The result was that the compatibility of horizontal coordinates was better than that of vertical coordinates by a coefficient of about three; using standard atmospheric information for one of the networks located in the mountainous area improved the compatibility of horizontal coordinates. The results by network adjustment of the GPS were compared by those from adjustment of EDM ground observations according to open lengths, and their comparison revealed a relative comparison coefficient of 0.5 PPM with a residual difference (RMS) of 8 mm. With the precision of such a GPS control network, it is possible to determine the accumulated space over the next five years.

1) Technical papers 1988 ACSM – ASPERS Annual convention volum 5.
2) Technical Papers 1989 ACSM – ASPERS Annual convention