نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نقشه سیاسی امروز آسیای مرکزی با مرزهایی که پنج کشور مستقل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را از یکدیگر جدا می­ سازند در نیمه اول قرن بیستم به تدریج در سه مرحله شکل گرفته است.
اولین واحد سیاسی با مرزهای امروزی در 26 اوت 1920 تحت عنوان جمهوری خودمختار قرقیز به عنوان جزئی از تقسیمات داخلی فدراسیون روسیه به وجود آمد. این واحد سیاسی قلمرو قزاق ها را دربرمی­ گرفت و اطلاق نام قرقیز به آن بدان سبب بود که روس ها تا مدت ها قزاق ها را قرقیز اطلاق می­ کردند تا با قوم کازاک که در اطراف قلمرو قزاقها پراکنده بودند اشتباه نشود و و قرقیزها واقعی را که در بخش شمالی کوه های تیانشان زندگی می­ کردند قراقرقیز می خواندند.

عنوان مقاله [English]

Formation of the Political Map of Central Asia

نویسنده [English]

  • Dorreh Mirhaidar

چکیده [English]

The current political map of Central Asia, with borders separating five independent states of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan, has gradually formed in three stages in the first half of the 20th century.
The first political unit with today's borders was created on August 26, 1920 under the name of the Kyrgyz Autonomous Republic as part of internal divisions of the Russian Federation. This political unit embraced the territory of the Kazakhs, and the use of the name Kyrgyz was due to the fact that the Russians used to call the Kazakhs as Kyrgyz so that they would not be confused with the Cossack people around the territory of the Kazakhs, and the true Kyrgyz who lived in the northern mountains of Tian Shan were called Qara-Kyrgyz.

1)Great Soviet Encyclopedia, A Translation of the Third Edition, Mavmillan, Inc. Newyork 1983.
2) Encyclopedia of Britannica, 1990.
3) States man yearbook, 1991-1992.
4) Lydolph, Paul E. Geography of the USSR, Newyork: John wiley and sons, 2 edition, 1970.
 5) Historical Atlasof Hammond.
6) Op. cit, Lydolph.
7) مسلمانان شوروی: گذشته، حال و آینده: بنیگسن و براکس آپ، ترجمه کاوه بیات، دفتر نشر اسلامی، 1370، ص 40. ومنابع متعدد دیگر در دایره­المعارف شوروی و بریتانیکا
8) ملیتهای آسیای میانه، ابوالحسن شیرازی، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی، تهران،1370، چاپ اول.
9) Boundary Bulletin, edited by Carl G-rundy Warr and Greg Englefield. International Boundaries Research  Unit, U. of Durham, No.2, July 1991, P. 10) East, W. G.,Spate, O.H.K., and C.A. Fisher, The changing Map of Asia, Methuen  Co. Ltd, 1970.P.600.
11) Glassner, M.I. and de Blij H.J. “Systematic Political Geography”, Fourth edition, John wiley and Sons, Inc, USA, 1989.
12) De Blij, harm J, and Muller , Peter O., Geography: Regions and Concepts, 4th, E., 1988.
12) سیاست و حکومت در اتحاد شوروی (ساختار رسمی) -ترجمه علیرضا طیب، 1368.