نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

همواره بین دانش جغرافیا و نقشه و فن نقشه­ برداری پیوندی عمیق و ناگسستنی وجود داشته است؛ که دلائل و شواهد بسیاری این موضوع را تائید می کند. این ارتباط که به مثابه رابطه مغز است به سر، تا بدانجا است که تا گذشته ­ای نه چندان دور اصطلاحات کارتوگرافی و ژئوگرافی به جای یکدیگر به کار می­رفت  و ژئوگراف اعمال کارتوگرافی را هم انجام می ­داده است. در تایید این مطلب می­ توان به تعریفی که از جغرافیا در کتاب بطلمیوس آمده است توجه نمود. جغرافیا عبارت است از معرفی کلیه قسمت های شناخته شده زمین و نمایش آن به صورت گرافیک.

عنوان مقاله [English]

Underground Geomorphology and Necessity of Preparation of Related Maps

نویسنده [English]

  • Mohammad Ja'far Zomorrodian

Member of Faculty, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

There has always been a profound and unbreakable link between geographic knowledge and map and surveying techniques, confirmed by many reasons and evidence. This relationship, which is similar to the relationship between brain and head, is so deep that, until recently, the terms “cartography” and “geography” were used in place of one another, and the geographer also performed cartographic tasks. In confirmation of this, one can notice the definition of geography in the book of Ptolemy. Geography is the introduction of all known parts of the earth and its graphic display.

1) اسدیان، خدیجه، شناخت زمین - انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول؛ فروردین 1368.
2) اف. احمد - دی سی. آلموند - روش تهیه نقشه­های زمین­شناسی برای دانشجویان ترجمه موسوی حرمی ر. انتشارات آستان قدس 1368.
3) اونق، مجید، جریان انرژی در سیستمهای ژئومورفیک، مجله رشد آموزش جغرافیا، سال ششم، شماره 21، بهار 69.
4) بلرپ، پومرول ش، مبانی زمین شناسی- ترجمه پورمعتمد ف، درویش زاده ع. معتمد 1.، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، آبانماه 1364.
5) تریکار، ژ، مبانی ژئومورفولوژی (جلد چهارم: اشکال ناهمواری در نواحی خشک) ترجمه صدیقی م. پورکرمانی م. انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس 1369.
6) تورن بری، پالئوژئومورفولوژی - ترجمه محمد جعفر زمردیان، رشد آموزش جغرافیا، شماره 15، پاییز 1367 و شماره 17، بهار 1368.
7) خرسند، زیبا، کاربرد نقشه و نمودار در مسائل جغرافیایی - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مشهد، شماره 3، سال یازدهم.
8) درویش­زاده، علی، اصول آتشفشان­شناسی -انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1365.
9) دریو، ماکس، مبانی ژئومورفولوژی - ترجمه خیام، مقصود، انتشارات دانشگاه تبریز 1352.
10) زمردیان، محمدجعفر، گراند ژئومورفولوژی، قلمرو چهارم ژئومورفولوژی و برخی جنبه­­های کاربردی آن - هفتمین کنگره جغرافیایی ایران، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، 19 تا 21 اسفند 1369.
11) شاسکولسکایا، بلورها - ترجمه قریب، عبدالکریم، انتشارات سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی 1345.
12) صدوق ونینی، حسن، ژئومورفولوژی دانشی از علوم زمین - رشد جغرافیا، شماره 4، زمستان 1364.
13) صدیقی، مهدی، فتوگرامتری و و تفسیر عکسهای هوایی (جلد اول عکس خوانی) -چاپخانه دانشگاه مشهد، 1352.
14) قریب، الکریم، غارشناسی و اهمیت کاربردی آن - رشد آموزش جغرافیا، شماره 19 پاییز 1368.
15) معماریان، حسین، فرآیندهای درونی تغییر دهنده زمین (1) -انتشارات دانشگاه آزاد ایران، بهمن 1358.
16) نونز هیولت، اصول هیدرولوژی جنگل - ترجمه کامیاب، ایرج، انتشارات جهاد دانشگاهی (مازندران)، 1364.
17) وثوق، زهرا، زیستگاه انسان سیاره زمین - انتشارات دانشگاه آزاد ایران.
18) وفائیان، محمود، ارقام زیرزمینی (فرازهایی از فن تونل سازی)، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) آّان 1366.
19) Gorshkov G., Yakushova – Physical Gology Mir Publisher 1977.
20) Money D.C.-The Earth’s surface, Physical Gography in Colour, Evants Brothers Ltd. 1977.
21) Ross simon – Introducing Physical Geography and MapReading, Longman UK Ltd. 1988.
22) Thornbury W.D. – Principles of Geomorphology, 1969.
23) T.Trewartha, H. Robinson, H.Hammond – Fundamental of Physical Geography, Mc. Graw – Hill, 1968.
24) Yakushova – Geology with the Elements of Geomorphology, Mir Publishers, 1936.