نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

قبول همه جانبه انگاره تکتونیک صفحه ­ای در بیست سال اخیر منجر به توجیه بسیاری از پیچیده ­ترین مسائل زمین شناسی؛ که پیش از آن اغلب، با دشواری های فراوان همراه بود. کلا جنبش های لرزه­ای ایران زمین را که ارتباط نزدیکی با حرکت مجدد گسله ­های فعال موجود دارد می­ توان به چهارم گروه اصلی به شرح زیر تقسیم کرد که ما از چهار پدیده یاد شده در بالا به مکانیزم زمین لرزه ­های صفحات جنوبی خزر بسنده می­ کنیم.

عنوان مقاله [English]

Plate Tectonics and the Mechanism of Earthquake Phenomena

نویسنده [English]

  • Ebadollah Ghanbari

Tabriz University

چکیده [English]

The full acceptance of the notion of planar tectonics over the last 20 years has led to justification of many of the most complex geological problems that had often been associated with great difficulties. In general, earthquake movements in Iran, which are closely connected with the reoccurrence of movement of existing active faults, can be divided into four main groups, from which we will deal here only with the mechanism of earthquakes of the southern Caspian plates.

1) ATWATER, B.F. 1987, Evidence for great Holocene earthquake along the coast of WASHINGTON science, N.236, P.942,944.
2) BERBERIAN. M.(1983) – continental deformation in the IRANIAN PLATEAU . geological surney of IRAN Report NO.52.
3) MCKENZIE,D,P (1972) – Active tectonics of the Mediterranean region. Geophysical. Journal of the Royal Astronomical society. London, 30,pp.109-185.
4) ROBERT S. YEATS AND DAVID P.Schwartz. (1990), paleoseismicity: Extending the record of earthquakes in to prehistoric time. Episodes. Vol.13.No.1
5) SIEH, K,STUIVER.M. and BRILLINGER.D (1989) a more precise chronology of earthquakes produced by the San Andreas fault in southern California Journal of Geophysical Research.v.94.p603-623.
6) WALLACE,R,E
OVERVIEW and recommendation in WALLACE, R,E. chairman, Active tectonics in the colle studies in geophy. Washington D.C.P.3 – 19.