نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گفتنی است بین عوامل مختلف طبیعی گونه­ ای همبستگی وجود دارد، به طوری که هر منطقه با ویژگی­ های خاص خود به عنوان واحد اقلیم شناختی و یا منطقه زیست - هواشناختی (بیوکلیماتیک) مشخص می­شود، که از محیط های گوناگون مورفوپدولوژیک تشکیل یافته و هر یک گونه گیاهی ویژه­ای را در برمی­ گیرد، استفاده از منابع طبیعی باید به نحوی صورت گیرد، که اختلالی در ترازمندی محیط ایجاد نکند. پاره­ای از عوامل مانند: آتش ­سوزی، سیل، آتشفشان، زمین­ لرزه، تغییرات آب و هوا، فرسایش و سرانجام دخالت آدمی، تواند این ترازمندی را برهم زند، در این میان فرسایش به عنوان عاملی هشدار دهنده ظاهر می­ گردد و می­ نمایاند، که خاک درحال فروپاشی است؛ پوشش گیاهی که سبب ایجاد تعادل بود اینک در حال نابودی است. برای ایجاد تعادل و یا کاستن عوامل مخرب می­ باید هر واحد اکولوژیک یا بیوکلیماتیک شناسایی شود و عوامل موجود در آن ارزیابی گردد، تا بتوان در حفظ و نگهداری منابع طبیعی اقدام کرد. در این راه ایران از نظر مناطق بیوکلماتیک به 5 منطقه (شامل: منطقه مرطوب بیوکلماتیک و منطقه نیمه مرطوب بیوکلماتیک، منطقه نیمه خشک بیوکلماتیک، منطقه خشک بیوکلیماتیک و منطقه بیابانی بیوکلماتیک) تقسیم شد و هر یک به وسیله زیر واحدهای کوچکتری مجزا گردید؛ به طوری که در هر منطقه محیط مورفوپدولوژیک آن مورد بررسی قرار گرفت و گونه گیاهی غالب آن مشخص گردید؛ سپس ویژگی تخریب و فرسایش با توجه به ساختار سنگ معین شد و برای هر واحد منطقه نمونه ­ای مورد مطالعه دقیق قرار گرفت و پیشنهادهای کلی برای حفظ و نگهداری ارائه گردید (رجوع کنید به جدول­ های پیوست).

عنوان مقاله [English]

Characteristics of Iran's Natural Environment

نویسنده [English]

  • Hasan Ahmadi

چکیده [English]

It should be noted that there is a correlation between different natural factors, so that each region is characterized by its specific features as a climatological unit or bioclimatic region formed by various morphopedologic environments, and each containing a special plant species. The use of natural resources must be done in such a way that it does not create a disturbance in the environment’s balance. Some factors such as fire, flood, volcano, earthquake, climate change, erosion and, eventually, human interference can disrupt this balance, in which erosion emerges as a warning factor. It indicates that soil is collapsing; the vegetation that caused the balance is now being destroyed. To balance or mitigate destructive factors and be able to protect and maintain natural resources, each ecological or bioclimatic unit should be identified and assessed in terms of its factors. In this regard, Iran is divided in terms of bioclimatic conditions into 5 regions (humid, semi-humid, semi-arid, arid and desert bioclimatic regions), each of which was divided into smaller sub-units, so that in each region the morphopedologic environment was examined and dominant plant species was determined; then, the degradation and erosion characteristics were determined according to the structure of the rock (lithology), and for each unit region, a sample was thoroughly examined and general suggestions for preservation and maintenance were presented (see Appendix tables).

1) احمدی، حسن، ژئومورفولوژی کاربردی، دانشگاه تهران، 1367.
2) احمدی، حسن، ژئومورفولوژی جنگل خیرودکنار، مجله منابع طبیعی ایرا«، شماره 41، 1366.
3) احمدی، حسن، بررسی فرسایش در حوزه آبخیز طالقان، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 36، 1356.
4) احمدی، حسن، رابطه بین ژئومورفولوژی و پوشش گیاهی در زاگرس شمالی، مجله منابع طبیعی ایران، شماره 42، 1368.
5) ثابتی، حبیب­الله، بررسی اقالیم حیاتی ایران، دانشگاه تهران، 1348.
6) سازمان زمین شناسی کشور، نقشه زمین شناسی 1:100000 و 1:250000 مناطق مورد مطالعه
RAYNAL.RAPPORT de Consultant en geomorpholigie Appliquee.F.A.Q., 1975.