نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

نمایش چهره زمین (تاریخ نقشه) از تحیل و نقشی های تصوری تا واقعیت و دقتهای هندسی و گرافیکی سیر تکاملی خود را رقم زده است. پیوند و همبستگی علوم ریاضی ، فیزیک و جغرافیای ریاضی با نقشه­ برداری و دانش تهیه نقشه (کارتوگرافی) همواره در بالا بردن دقت اندازه­ گیری­ ها، صحت محاسبات و ترسیمات هنری نقشه؛ تأثیر عمیق داشته است. مخصوصا ورود کامپیوتر و دورسنجی و امواج الکترومغناطیسی و الکترونیک در علوم جغرافیا و نقشه­ برداری نه تنها آشنایی دقیق با چهره زمین را مقدور ساخته بلکه ضمن دقت اندازه­ گیری و محاسبات، ترسیم و تهیه نقشه، در هزینه و زمان و نیروی متخصص صرفه­ جویی روز افزونی را به وجود آورده است.

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The display of the face of the Earth (map history) has evolved from fantasy and imaginative maps to reality and geometric and graphical precision. The linkage and correlation between mathematical sciences, physics and mathematical geography with surveying and cartography have always had a profound effect on improving the accuracy of measurements, calculations and artistic drawings of the map. Particularly, the introduction of computer, remote sensing, electromagnetic waves and electronics into geography and surveying have not only made familiarity with the face of the earth possible, they also have led to ever-increasing save of costs, time and skilled work forces, while providing with accuracy of measurement and calculation in plotting and preparing maps.