نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

انسان برای ارتباط با دیگران و انتقال دانسته­ ها و یافته­ ها و بیان خواسته­ هایش ناگزیر است تا  وسیله ای را بیابد. اولین چیزی که انسان برای رفاع این حاجات خود یافته، گفتگوی مستقیم بود. مکالمه این نقیصه را داشت که مخاطبان آن محدود بودند زیرا در هر منطقه­ ای از زبانی خاص استفاده می­ شد و از طرفی قابلیت نگهداری این اطلاعات و یافته ­ها برای روزگاران بعد و استفاده کنندگان دیگر نقاط میسر نبود. از این رو انسان برای نشر معلومات و افکارش ناگزیر به اختراع خط گردید. هر چند خطی بعضی از اشکالات فوق را برطرف می ­کرد اما به دلیل اینکه خط نیز تابعی از زبان نویسندگان این کتاب ها بود امکان استفاده همگانی از این نوشته­ های خطی را میسر نمی­ ساخت، بنابراین باز تحت پوشش قرار دادن تمامی آحاد بشر امکان پذیر نمی ­شد. با پیشرفت دانش های فنی و ساخته شدن قایق ها و کشتی ها که اولین وسیله­ های مسافرت انسانها محسوب می­ گردیدند نیاز به اطلاع از وضعیت جغرافیایی و اقلیمی نقاط دوردست ملموس­ تر شد، از این رو بعضی از سیاحان اقدام به رسم نقشه ­هایی ابتدایی و نیز نوشتن کتاب هایی در زمینه وضعیت جغرافیایی دیگر نقاط جهان کردند. این کتاب های جغرافیایی نیز به دلیال ذکر شده قابل بهره­ برداری همگان نبود، از این رو باید وسیله­ ای ابداع می ­گردید که استفاده از آن نیازمند اطلاعات عمیق فنی نباشد و از سوی دیگر بتواند به سهولت در دسترس همه قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Importance of Maps on Seas

نویسنده [English]

  • Hasan Alayii

چکیده [English]

Man has to find a means for communicating with others, transferring knowledge and findings and expressing his wishes. The first thing humans found for fulfilling these needs was a direct dialogue. The conversation had the disadvantage that its audience was limited because a different language was used in any region and, on the other hand, it was not possible to store information and findings for later ages and users in other places. Therefore, human beings were forced to invent writing in order to be able to publish information and thoughts. Although writing eliminated some of the above problems, because writing was also a function of language of the authors of books, it was not possible that these books be used by people of other areas, , so it would not have been possible to cover all the people again. With the advancement of technical knowledge and the construction of boats and ships, which were the first means of human travel, the need to know the geographical and climatic conditions of remote locations became more tangible; therefore, some tourists began to draw basic maps and write books about the geographic conditions of other parts of the world. These geographic books were also not easy to be used by everybody for the reasons mentioned, so a device had to be devised that would not require deep technical information, and would be easily accessible to everyone.