نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله منظور از واژه دولت معنای عام آن یعنی یک کشور مستقل مدنظر است. دولت یک واحد سیاسی می­ باشد که دارای سرزمین و جمعیت دائم بوده، از نظر سیاسی و اقتصادی سازمان یافته باشد و ضمن دارا بودن یک شبکه منظم ارتباطی، حاکمیت داشته باشد. حاکمیت یعنی استقلال و آزاد بودن از نظارت مستقیم یک قدرت خارجی فراتر از همه این ها، یک واحد سیاسی باید از طرف تعدادی از دولت ها به رسمیت شناخته شود تا شخصیت بین­ المللی یافته عنوان دولت به خود بگیرد.

عنوان مقاله [English]

Geography of Government Policies

نویسنده [English]

  • Dorreh Mirhaidar

چکیده [English]

In this paper, the term "government" indicates the general meaning of an independent state. A government is a political unit with a permanent population and territory, systematically and economically organized and with a regular communications network that enjoys sovereignty.
Sovereignty means independence and freedom from direct supervision of a foreign power. Above all, a political unit must be recognized by a number of governments in order to achieve international character and receive the title of “the state”.

1-    J.R.V. Prescott the Geography of State Policies. Hutchinson University
2- جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا، تألیف دراسیدل ویلیک، ترجمه دکتر دره میرحیدر، دفتر مطلاعات سیاسی و بین­المللی، 1369.
3- مبانی جغرافیای سیاسی، تألیف دکتر دره میرحیدر، سازمان مطالعه و تدوین وزارت علوم و آموزش عالی، در دست چاپ.
4- مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی.
5- روزنامه کیهان، ماههای بهمن و اسفند، 1369، و نیمه اول فروردین ، بخش سرویس خارجی
6- Middle East and North Africa, Yearbook, 1990.
7- روزنام کیهان در ماههای بهمن و اسفند 1369 و نیمه اول فروردین، 1370.