نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیای دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله سعی بر آن است با نگاهی گذرا بر محدودیت ها و نارسایی های جنبه­ های آموزشی، تحقیقاتی روش های سنتی نمایش عوارض زمین در اهمیت سیستم های نمایشی جدید تأکید گردد. نمایش سه بعدی از GIS و جنبه ­های کاربردی آن بخش بعدی را به خود اختصاص می ­دهد.
قسمت اصلی مقاله در رابطه با مدل های (رقومی - گرافیکی) نظیر سازی شده سه بعدی از عوارض زمین می باشد. در همین زمینه تکنیک های کارتوگرافی و کامپیوتری در ایجاد تصاویر سه بعدی مطرح ­اند. در بخش آخر با ذکر مختصری از کاربرد مدل های نظیرسازی شده تصویری در علوم زمین ­شناسی و ژئومورفولوژی، نتیجه گیری شده و پیشنهادها مطرح می­ شوند.
کلمات کلیدی و محورهای اصلی مقاله عبارت­انداز:
نقشه، سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS، نظیرسازی مدل های سه بعدی GIS تکنیک های کارتوگرافی و کامپیوتری، مدل های رقومی - گرافیکی، ناهمواری های زمین D.E.M کاربرد مدل ها در علوم زمین

عنوان مقاله [English]

GIS Information Systems

نویسنده [English]

  • Aliakbar Rasuli

Department of Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

In this paper, we try to emphasize on the importance of new display systems by reviewing educational and research limitations and deficiencies of traditional methods of displaying land features. The three-dimensional representation of the GIS and its practical aspects forms the next section.
The main part of the paper is related to three-dimensional simulated digital-graphic models of land features. In the same vein, cartographic and computer techniques in creating three-dimensional images are of interest. In the last section, we make conclusions and suggestions after a brief review of the applications of visual simulated models in geology and geomorphology.
Keywords and main subjects of the article include:
Map, GIS (Geographic Information Systems), GIS 3D Modeling, Modeling, Cartographic and Computer Techniques, Digital-Graphic Models, Land Features, D.E.M, Application of Models in the Earth Sciences.