نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بدون شک یکی از وظایف مهم نقشه توپوگرافی این است که طبیعیت را به طول واقعی و زنده نشان دهد. امروزه این امر به روش های گوناگون مانند سایه زدن منحنی میزان انجام می­ گیرد که در بعضی از موارد خیلی مشکل می­ باشد. البته این عمل دارای سرعت زیاد بوده ولی تا حدودی دارای این ضعف است که حالت برجسته بینی را به خوبی نشان نمی­ دهد.
جهت به دست آوردن حالت طبیعی زمین تحقیقاتی انجام گرفته که برتری سه بعدی دیدن را در نقشه توپوگرافی به اثبات می ­رساند.
یکی از آشناترین و معروف ترین جهت برجسته بینی نقشه همان نقشه برجسته معمولی می باشد. در این حالت نقشه بر روی یک فویل پلاستیکی و به کمک حرارت برجسته می­ نماید بواسطه تغیر بعد فویل نقشه به دست آمده دارای جابجایی خواهد بود، به طوری که با زیاد شدن ارتفاع این تغییر بعد بیشتر می­ گردد.

عنوان مقاله [English]

Topographic Maps

نویسنده [English]

  • Hushang Pulaki

چکیده [English]

One of the most important tasks of topographic maps is to show the nature in lifelike manner. Today, this is done in a variety of ways, such as shading the contour line, which in some cases is very difficult. Of course, this method is quick, but to some extent it has the weakness that it does not display the raised quality of certain points with acceptable quality.
In order to obtain the natural state of the Earth, research has been carried out which prove the superiority
of the 3D view available in topographic map.
One of the most familiar and prominent types of these maps is the typical topographic maps (raised surfaces). In this case, the map will be raised on a plastic foil and with the help of heat. This map will face changes (movements of points on it) due to later changes in the foil, in a way that that this change will become greater as the height of the feature increases.

1-Calov, C.,: Grometrisch – physiologische Grundlagen der Konstruktion parallelperspektivischer Geandestereogramme, Allg. Verm. Nachr.I51.Ig.(1930) S. 92-96.
2-Fimsterwalder, R.: Die raumbliche Orthophotokarte. Zeitschr.f.Verm. wesen. 109.Jg. (1984) S. 480-486.
3-Fmsterwalder, R.: Die Kertographische Nutzung raumlicher Orthophotos, Kart. Nachr., 37.Jg. (1989) Heft 2.
4-Graf, U.:Ko struierte Anaglyphen ,Bildmessung und Luftbilld wesen , 16.Jg.  (1941) S.59-66.
5- Kraus, K., Vo ikis, Nachr., 33. Jg. (1983) S. 45-51.
6-Lβscher, H.: Die Stereophotographie. Berlin 1931.
Muhle, H.: Die Vkuumverformung von Kunst stoffolien  zu Kartenrelifs. Nachr. Aus d. Karten – u Verm.wesen, Heft 34 (1969) S.25-40.