نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

همچنان که دقت طول ها و زوایای مشاهده شده از عوامل اصلی دقت نهایی یک کار در نقشه­ برداری می­ باشد، توجیه شبکه نیز نقش عمده­ ای را در این میان ایفا می کند. توجیه شبکه نسبت به شمال واقعی، کار ساده­ای بوده دارای مزایای بسیار است. اگر این عمل (توجیه شبکه) با مشاهدات نجومی صورت گیرد، میبایست نقشه ­بردار از تمام منابع خطای موجود در توجیه شبکه آگاهی داشته و این مطلب را درک کند که هر قدر هم طول ها و زوایا با دقت اندازه ­گیری شوند، وجود خطا در توجیه شبکه می­تواند موجب کاهش دقت نهایی گردد. در این مقاله منبع خطایی مورد بحث قرار می ­گیرد که تاکنون بدان توجه کافی نشده وهمچنین یک روش صحرایی برای حذف این خطا پیشنهاد گردیده است.

عنوان مقاله [English]

A Note on Determination of Precise Astronomical Azimuth

نویسنده [English]

  • Alireza Azmudeh Ardalaan (Translation)

چکیده [English]

As the accuracy of observed angles and lengths is one of the main factors in the final accuracy of a mapping task, the justification of network also plays a major role here. The justification of network according to the real north is a simple task and has many advantages. If this operation (network justification) is performed through astronomical observations, the mapper must be aware of all sources of error in the justification of network and understand that even if the lengths and angles are accurately measured, the existence of error in justification of network can reduce the final accuracy. In this paper, that source of error is discussed which has not yet received the attention it deserves, and a field approach has been proposed to eliminate this error.

1- Biddle , G.A. (1958), The Text book of field Astronomy, Her Majesty’s Stationary Office. London England.
2- Breed. C.B.G.L. Hosmer. And A.J. Bone (1962), Higher Surveying, Vol. II. 8th ed. John Wiley and Sons. Inc. New York, P. 159.
3- Buckner, R.Ben, (1975), “Reasons and Method for Accurate Direction in Land Surveys. “Journal of the Surveying and Mapping Division, ASCE (Dec.)
4- Buckner, R,Ben. (1984). Manual on Astronomic and Grid Azimuth, Landmark Enterprises.
5- Department Of the Army (1970), “Precise Astronomuc Surveys Technival Manual TM5, 442. Washington, D.C. paras. 8-10.
6- Deumlich, Fitz (1982), Surveying instruments. Walter de Gruyter.,Berlin and New York, pp. 128-129.
7- Hoskinson, A and J. Duerksen (1952), “Manual of Geodetic Astronomy, “Special Publication 237,U.S. Coast and Geodetic Survey. Washington. D.G., pp.92-93.
8- Mackie, J.B (1978). Astronomy for Surveyors, 8th ed., Charles Griffin and Co.. Ltd. London.
9- Mueller. Ivan.I. (1969) , Spherical and Practical Astronomy ad Applied to Geodesy . Frederik Ungar Publishing Co., New York, pp. 312-313 and ch.9.