نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد ممتاز دانشگاه

چکیده

افرادی که با نقشه سروکار دارند اعم از کسانی که هدف آنها تهیه نقشه است یا دیگرانی که از نقشه به عنوان یک وسیله انتقال اطلاعات استفاده می­ کنند به خوبی می­ دانند که یکی از مسائل مهمی که در تهیه نقشه مطرح است موضوع تصویر نقشه است. منظور از تصویر نقشه شبکه مدارات و نصف­ النهاراتی است که چهارچوب اولی هر نقشه را فراهم می­ سازند. و بدون آن هیچ نقشه­ ای را نه می ­توان ترسیم کرد و نه می­ توان مورد بهره ­برداری قرار دارد. اساس کار تصویر جغرافیایی مسئله انتقال شبکه مدارات و نصف­ النهارات فرضی از روی کره زمین کروی به صفحه مسطحی است که نقشه را بوجود می ­آورد. جغرافیدانان از زمان های بسیار دور به اشکال عمده­ ای که در تبدیل کره به سطح مستوی وجود دارد بی پرده و تلاش های فراوانی در راه این تبدیل به صورتی که تغییر فاحشی در نمایش عوارض زمین بوجود نیاید اعمال کرده­ اند، در همین جا باید به صراحت اظهار کرد که از این تلاش ها راه حل قطعی و مطلوبی به دست نیامده است.

عنوان مقاله [English]

Geographic Pictures and Politics

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Ganji

University Professor

چکیده [English]

The people who deal with maps, whether those who aim at surveying or others who use maps as a means of transferring information, are well aware that one of the important issues involved in surveying is preparing map image. The term map image refers to the network of circuits and meridians which provide the first framework for each map, without which no map can be drawn or utilized. The basis of the geographic work is the issue of conveying circuits’ networks and the hypothetical meridians from the round planet onto a flat plane that creates the map. Geographers, from very distant past, were aware of the major fault lying in transforming sphere into flat surface, and have made numerous efforts to make this conveyance take place without any blatant change in earth’s surface features. Since making artificial sphere in a desirable scale is difficult and carrying such globe around would be impractical, geographers and surveyors have tried to make images that show some of the properties and characteristics of the land as they are found in the nature.

1- Vujakovic, Peter, Mapping for World Developlment. Geography No. 323, Vol. 74 Part 2. April 1989.
2- Vujakovic, Peter and Russel King. Peters Atlas: a new era of Cartography or Publisher’s Con – trick. Geography No.