نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با GPS می توان مختصات مسطحاتی را 10 تا 20 بار دقیق­ تر از روش های سنتی (کلاسیک) تعیین کرد. به این حد بالای دقت در یک تا دو ساعت مشاهده آن هم بدون نیاز به دید مستقیم بین ایستگاه ها می ­توان رسید. به خاطر چنین قابلیتی است که ، GPS می رود که تنها وسیله تعیین مختصات مسطحاتی گردد. تنها نقطه ضعف GPS در این است که به کمک آن نمی ­توان مستقیمات ارتفاع نقاط را از سطح دریا تعیین کرد. با افزایش استفاده کنندگان GPS، امروزه در سطح جهانی تحقیقات بسیاری در راه یافتن روش هایی به منظور تعیین ارتفاع نقاط به کمک GPS صورت می­ پذیرد. در این مقاله یکی از روش های پیشنهادی مورد بررسی دقیق قرار می­ گیرد. و راهنمایی­ های لازم برای نوشتن برنامه کامپیوتری آن ارائه خواهد شد.
در بخش نخست این مقاله سعی گردیده لزوم استفاده سه بعدی GPS در تعیین موقعیت روشن گردد. در بخش دوم روش های موجود در تعیین ارتفاع ارتومتریک مرور می­ گردند. نهایتا در مورد یکی از این روش ها و نحوه استفاده عملی آن به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Determination of Orthometric Height Using GPS

نویسنده [English]

  • Alireza Azmudeh Ardalaan

چکیده [English]

With GPS, the plane coordinates can be determined 10 to 20 times more accurate than traditional (classical) methods. This high level of accuracy can be achieved by one or two hours of observation and without any need for direct view between the stations. Because of this, GPS is becoming the only means of determining flat coordinates. The only disadvantage of GPS is that it cannot directly determine the altitudes. As the number of GPS users has grown, today a great deal of research is conducted around the world to find ways to determine the altitudes with the help of GPS. In this paper, one of the proposed methods is carefully examined, and hints for writing computer program
for this aim will be presented.
In the first part of this paper, we tried to make the necessity of application of 3D GPS in position determination clear. In the second section, existing methods for determining orthometric height are reviewed. Finally, one of these methods and its practical way of application will be explained
in detail.
In this discussion, it is assumed that the reader has basic information about principles and method of using GPS in determining position of geodetic points, and that he/she is also familiar with principles of least squares and with the way of applying them on altitude networks.

1- American Congress on Surveying and Mapping. Definitions of Surveying and Associated Terms. 1978.
2- Crossfield, J.K. “The Time Distance, Accuracy Characteristics of GPS Surveys. “Paper presented at the California Mapping Conference. Ontober 7, 1988, San Jose.CA.
3- Hardy, R.L “Multiquadrio. Equations of Topography and Other Irregular Surfaces.” Journal of Geophysical Ressarch 76:8 (March 10. 1971): 1905 – 15.
4- Hein, G.U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration. Orthometric Heigh Determination Using GPS Observations and the Integrated Geodesy Adjustment Model. NOAA Technical Report NOS 110 NGS 32. Rockville. MD.Aprill 1985.