نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

2 کارشناس ارشد سازه های ساحلی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد آبنگاری

چکیده

گرمایش کره زمین طی قرن بیستم سبب افزایش سطح تراز آب اقیانوسها گردید و به زیر آب رفتن نواحی گستردهای از مناطق ساحلی و بروز پدیدههای فرسایشی از پیامدهای نامطلوب آن بود. تعیین شدت آسیبپذیری و ریسک مخاطرات فرسایشی در ناحیه ساحلی بندر آستارا بعنوان هدف اصلی تحقیق محسوب میشود. با مطالعه و تفسیر تصاویر ماهوارهای اشکال مورفولوژیکی ساحلی شناسایی گردید. در بازدیدهای میدانی وضعیت مورفودینامیک رسوبی و ساختار هندسی بخش خشک ساحل در پنج ایستگاه اندازهگیری مستقر در سه زون ساحلی پایش شد. با انجام عملیات نقشهبرداری و هیدروگرافی ساختار هندسی ساحل آستارا اندازهگیری و خصوصیات بافتی رسوبات بستر دریا ارزیابی گردید. با آنالیز تصاویر ماهوارهای و عکسهای هوایی در نرمافزار GIS، خطوط ساحلی دریای خزر در دو پریود با فاصله زمانی 52 ساله مقایسه شد و میزان جابجایی خط ساحل محاسبه گردید. نتایج اصلی نشان میدهد که میزان نرخ جابجایی خط ساحلی در ناحیه شهر آستارا متفاوت است. شیب بسیار ملایم ساحل آستارا سبب افزایش شدت آسیبپذیری در زمان افزایش سطح تراز آب دریای خزر شده است و ریسک مخاطرات فرسایشی در نواحی جنوبی بندر آستارا بعلت دخالتهای انسانی نسبت به مناطق دیگر آن بسیار زیاد است. در مدل سناریوهای نوسانی عکس العمل ساحل آستارا موجب بروز چالشهای جدی و تهدیدات زیست محیطی مختلف خواهد شد. بطوری که با افزایش 2 متر سطح تراز آب دریای خزر 30 هکتار از اراضی ساحلی دچار آبگرفتگی میشوند و کاربریهای اقتصادی متنوعی از بین خواهند رفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Erosion vulnerability and risk assessment in Astara port

نویسندگان [English]

  • Homayoun Khoshravan 1
  • Sorena Ghaseminejad 2
  • Faezeh Salami 3

1 Academic member of water research institute

2 MSc of coastal structures, Azad University of Tehran, Science and research campus

3 MSc of hydrographic

چکیده [English]

Abstract [1]
The global warming in the twentieth century led to an increase in ocean levels, and the drowning of vast areas of the coastal regions and the emergence of erosion phenomena were its adverse consequences. Determining the severity of the vulnerability and the risk of erosion hazards in the coastal area of Port Astara is considered as the main objective of the research. Coastal morphological forms were identified by studying and interpreting satellite imagery. In field observations, the sedimentary morphodynamics status and geometric structure of the dry section of the coast were monitored at five measuring stations located in the three coastal zones. The geometric structure of the Astara coast was measured by performing mapping and hydrographic operations, and the texture characteristics of sea bed sediments were evaluated. The Caspian Sea coastlines were compared over a period of 52 years by satellite imagery analysis and aerial photos in the GIS software, and the displacement of the coastline was calculated. The main results indicate that the rate of coastline displacement in the Astara city area is different. The very gentle slope of the Astara coast has caused an increase in the severity of the vulnerability as the level of the Caspian Sea rises and the risk of erosion hazards in the southern areas of Port Astara is high due to human intervention with relation to other areas. In the oscillatory scenario model, the reaction of the Astara cost will cause serious different challenges and environmental threats, so that, with a 2-meter increase in the level of the Caspian Sea, 30 hectares of coastal lands will be flooded and various economic utilities will be destroyed.[1] - به دلیل کیفیت نامناسب ترجمه (چکیده مبسوط انگلیسیِ دریافتی) نشریه، به ناچار اقدام به ترجمه مجدد متن مختصر چکیده فارسی و انتشار آن به جای چکیده مبسوط انگلیسی نموده است.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Port of Astara
  • Sedimentary Morphodynamics
  • Erosion Hazard
  • The Caspian Sea