نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران

چکیده

امنیت یکی از ارکان اساسی دستیابی به یک جامعه سالم و داشتن شهرهای پایدار می‌باشد. در این راستا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی مؤلفه‌های امنیت شهری بر پایه رویکرد ساختار گرا از نگاه شهروندان در شهر ارومیه می‌باشد. این پژوهش با رویکردی کاربردی و به شیوه «توصیفی- تحلیلی» انجام شده که با استفاده از روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه امنیت در فضاهای شهری را در قالب نظریه ساختاری در سه بعد بنیادی، دینامیک و ایمنی در شهر ارومیه مورد تحلیل قرار داده است. جامعه نمونه پژوهش 322 نفر از شهروندان شهر ارومیه می‌باشند که براساس فرمول عمومی کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته‌اند. میزان پایایی سازه‌های پژوهش 73 درصد و میزان روایی آن به میزان 71 درصد ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و متناسب با اهداف پژوهش از آزمون‌های همبستگی، آزمون T و تحلیل تشخیص در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اولاً ارزیابی ارتباط بین مؤلفه‌های تبیین کننده امنیت از دیدگاه ساختارگرایی در شهر ارومیه حاکی از آن است که این مؤلفه‌ها دارای همبستگی درونی بالایی برای تبیین مقوله امنیت در شهر ارومیه می‌باشند. ثانیاً ارزیابی اولویت مؤلفه‌های امنیت از دیدگاه ساختاری برای بسترسازی و تبیین امنیت در فضاهای شهری در ارومیه بیان گر اولویت مؤلفه بنیادی در امنیت شهری با توجه به اختلاف از میانگین مبنای پایین 0858/0 به نسبت مؤلفه دینامیکی با 3575/0 اختلاف از میانگین و مؤلفه ایمنی با 3982/0 اختلاف از میانگین مبنا می‌باشد و ثالثاً پیش‌بینی فرایند تحقق امنیت شهری در شهر ارومیه از طریق مؤلفه‌های منتخب نشان می‌دهد که مؤلفه ایمنی با میزان لامبدای 201/0 و میزان پیش‌بینی کلی 502/0 دارای پیش‌بینی قوی‌تر و بهتری به نسبت سایر مؤلفه‌ها برای تحقق امنیت در فضاهای شهری ارومیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Urban Security Components based on Structuralist approach-Case Study: Urmia City

نویسندگان [English]

  • mostafa mohamadi dehcheshme 1
  • Hadi Alizadeh 2

1 Assistant Professor of geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Ph.D Student of Geography and urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Today, given the increasing trend of urbanization and the progressive growth of city and citizens’ risk-taking in relation to accidents and hazards, the necessity of addressing the security issue as one of the key determinants of a good city is felt more than ever, and this challenge has led theorists to find a definition of a healthy, safe and sustainable city. In its report on strengthening the urban safety and security in 2007, the United Nations has made human security and safety equivalent to supporting the vital needs of human, namely, freedom from undesirable conditions of life and bringing people closer to their aspirations and ambitions. This Interpretation of Human Security and Safety in the Copenhagen Declaration of 2005 was completed with the emphasis on efforts to eliminate hunger and malnutrition, creating food security, development and livelihoods, health services including safe drinking water, proper sanitation and shelter, and participation in social and cultural life. However, attempts to establish urban security on a global scale have generally confronted the offender rather than focusing on crime and the causes of security threats in urban areas. It can be argued that there is a certain amount of violence in every given city, but violence at the city level has not been randomly distributed and for a better attitude towards security topic, the factors creating insecurity in urban spaces should be sought and identified. Considering the mentioned issues and the necessity to pay attention to the security in urban spaces, in the present study, the city of Urmia has been evaluated as the basis of the study. Over the last few decades, the city as the capital of the province of West Azerbaijan, with the acceptance of various Kurdish ethnicities, Assyrian and Armenian Christians to live in the city and increasing the marginalization in the north, northwestern, and southern regions of the city, has become an appropriate context for creating insecure and anomalous spaces due to increasing ethnic and ideological prejudices among Azeri and other ethnic groups, and conflicts and increasing crime rates in the city. Ethnic bias, the lack of balanced distribution of resources and facilities at the city level, ideological bias among ethnicities, the lack of sustainable physical infrastructure in marginalized areas with ethnic diversity that has led to insecurity and dissatisfaction among residents and finally, distrust of citizens and ethnicities to influential institutions and urban policymakers in collaborative discussions on ideological issues has caused insecurity and dissatisfaction among citizens and reduced security in the cities and districts mentioned, for example, the formation of insecure urban areas such as Zurabad and Muftabad indicate the anomalous and unsafe situations in these areas in Urmia. The issue of the security crisis and the increase of social anomalies and ethnicity along with the issue of marginalization have made this challenge in the city to be considered as one of the challenges of urban management in terms of security and social issues. Considering the above mentioned issue, in the process of achieving urban security in Urmia, the issue of security realization has been evaluated through studying the components of structuralist approach in urban security of Urmia in this study.
 
Material method
The present study was conducted with the applied targeting and “descriptive-analytical” method to analyze the security situation in urban spaces of Urmia city with regard to the structuralist approach in urban security. In order to achieve the set goals, to collect the descriptive part of the research, library studies and documents on the topic of research were used, and for the analytical part of the research, a survey method and a questionnaire were used to analyze the security of Urmia urban spaces in three fundamental, dynamic and safety dimensions from the citizens’ points of view. To analyze the research data, considering the components of the structuralist approach in the form of SPSS software, Pearson statistical correlation test was used to assess the internal relation of the security components in Urmia, T test was used to assess the priority of the security components in Urmia and the Diagnostic analysis model was used used to predict the implementation process of security in Urmia city.
 
Results & Discussion
The obtained results are the outcome of proper internal correlation among the components of security assessment in Urmia urban spaces. These results show that, firstly, the internal correlation of the components, in terms of the sample population, is meaningful at the level of 0.99.  The final analysis of the priority of urban security components from a structural viewpoint in Urmia shows that the fundamental component with the difference between the lower mean and the two other components with the level of 0.0858 and the lower T, have a more inappropriate situation than the other two components in the city of Urmia from the citizen’s points of view. On the other hand, the final statistics of the diagnostic analysis shows that in order to predict the security in Urmia urban spaces, the safety component in continuation of confirming the preliminary results of the diagnostic analysis with a general prediction level of 0.522, has a stronger prediction for security in Urmia urban spaces. The results obtained in predicting urban security in Urmia show that, these conditions, in the present status, with the more obvious conditions, can be very important in the quantity and quality of security and its realization or non-realization in Urmia. These results show that considering the basic and fundamental factors in urban security issue in urban spaces of Urmia from the citizens’ viewpoints can be very helpful in establishing safe urban spaces in this city.
 
Conclusion
The structuralist approach to security, with regard to its theorizing process, addresses the assessment of the security category based on the conditions of developing countries. Its constituent parts also show root problems and challenges that can lead to insecurity in urban spaces in these countries. With this background, the components of this approach were evaluated in Urmia. In fact, in order to assess the state and accuracy of the definition of security in urban spaces of Urmia, the internal connection of selected components from the structuralist point of view was first measured. This assessment was aimed at demonstrating whether or not the components and indicators selected for the purpose of explaining the urban security category in Urumia had a coherence and intrinsic connectivity to illustrate this explanation. Secondly, the reason for assessing the priority of safety components from the point of view of structuralist approach in Urmia was to address planning to improve the level of security in urban spaces in Urmia by recognizing the importance of the components due to their weaknesses and strengths. Finally, our goal was to respond to this question that, which one of the selected components could better fulfill the security process in the urban environment of Urumia in accordance with the existing conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Security
  • Fundamental Component
  • Structuralist Approach
  • Urmia city
1- آلتمن، ایروین،1382، «محیط و رفتار اجتماعی: خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام»، (علی نمازیان، مترجم) محل نشر تهران.
2- افروغ، عماد،1390، «فضا و نابرابری اجتماعی»، نشر دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
3- پوررضا، ابوالقاسم، 1385، «جامعه‌شناسی شهری»، انتشارات سمت.
4- پیران، پرویز، 1384، «فقر و جنبش‌های اجتماعی در ایران»، فصلنامة نامة اجتماعی، شمارة  نامعلوم.
5- دغاغله، کلهر؛ عقیل، سمیه 1389، «آسیب‌های شهری در تهران، وندالیسم، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدی‌گری»، نشر جامعه‌شناسان، زیر نظر ادارة کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
6- ربانی، رسول، 1389، «جامعه‌شناسی شهری»، نشر دانشگاه اصفهان.
7- رهنمایی، پورموسوی؛ محمدتقی، موسی؛ 1385، «بررسی ناپایداری‌های امنیتی کلان شهر تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار»، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 57.
8- شکوئی، حسین، 1369، «جغرافیای اجتماعی شهر»، انتشارات جهاد دانشگاهی.
9- شهرداری ارومیه، 1391، «گزارش تحولات جمعیتی شهر ارومیه». ارومیه.
10- گیوه‌چی، سعید،1388، «تحلیل و ارائة الگوی مدیریت در سوانح شهری ناشی از مخاطرات زیست محیطی، مورد منطقة 6»، (پایان‌نامة دورة دکتری)، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران.
11- محمدی ده‌چشمه، مصطفی، 1390، «مدلسازی مؤلفه‌های ریسک‌پذیر مؤثر بر ایمن‌سازی کلانشهر کرج»، (پایان‌نامة دورة دکتری) در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران.
12- محمدی ده‌چشمه، محمدی ده چشمه؛ مصطفی، مسعود، 1391، (تحلیلی جغرافیایی بر نتایج اکولوژیکی ناشی از مهاجرت در شهر اهواز)، فصلنامه جمعیت، شماره 79.
13- محمدی ده چشمه، مصطفی(1392) (ایمنی و پدافند غیر عامل شهری)، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
14- نویدنیا، منیژه، 1388، (چندگانگی امنیت: امنیت ملی، عمومی و امنیت اجتماعی. (تهران: نشریه معاونت اجتماعی ناجا، فصلنامه مطالعات .35،  امنیت اجتماعی، شماره دوم و سوم.
15- American psychological Association, 2012, urban psychology, APA press.
16- Blaikie and Others, 2003,At Risk: natural hazards, people’s vulnerability and disasters,UnkwnonPeress.              
17- Cutler,D., E. Glaeser and J.Vigdor,2010, The Rise and Decline of the American Ghetto National Bureau of Economic Research, Working Paper 5881, Cambridge, MA.
18- Flacks. R, Social and Cultural Meaning of Student Revolt, Social Problems, 1998,  Journal of Social Science , No 17 .
19- Lang, Jan. 2005, Urban Design, Vilz University, Australia, vile university press.
20- Pelling, Mark, 2003, The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience.
21- UN habitat, 2009, Strategic plan for safer cities 2008-2013, summary document.
22- Van den Berg, Leo, 2013, Thesafe city: safety and urban development in Europeancities, Ashgate publishing company.