نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آب و هواشناسی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه یزد

3 دانشیار آب و هواشناسی، دانشگاه یزد

4 دانشگاه تهران

چکیده

افزایش روزافزون تقاضای انرژی در برابر کاهش منابع فراگیر انرژی به همراه پیامدهای گرمایش جهانی، اهمیت بررسی کمی تغییرات نیاز سرمایش، گرمایش کشور را در دهه­های گذشته و آینده ضروری می­سازد. در پژوهش حاضر، نخست داده­های گردش کلی جو از پایگاه دادهEH5OMاستخراج شد. این داده­ها تحت سناریو A1B هیئت بین­المللی تغییر اقلیم بوده و سپس با مدل اقلیم منطقهای، داده­های میانگین دمای روزانه به تفکیک 27/0 × 27/0 درجه که حدوداً نقاطی با ابعاد 30 × 30 کیلومتر ایران را پوشش میدهند در بازه زمانی (2050-2015) ریزمقیاس شدند. دادههای میانگین دمای روزانه دوره گذشته نیز از پایگاه داههای اسفزاری در دوره آماری (2004-1970)بر روی یاختههایی به ابعاد 15×15کیلومتر بر سراسر کشور استخراج شد. از آستانه دمایی 11 درجه برای محاسبه درجه روز گرمایش و آستانه3/18 برای محاسبه درجه روز سرمایش استفاده شد. میانگین ماهانه این فراسنجها بر روی ماتریسی به ابعاد 2140×12 (آینده) و 7187×12 (گذشته) به دست آمد که سطرها بیانگر زمان (ماه، سال) و ستونها مکان یاخته میباشند. سپس نقشه میانگین ماهانه هر دو دوره ترسیم و تفسیر گردید. نتایج گویای سردترشدن هوا در دهههای آتی نسبت به دوره گذشته در ماههای ژانویه و دسامبر در اکثر مناطق کشور به جز ناحیه ساحلی و پسکرانهها و گرم تر شدن هوا در اکثر مناطق کشور در ماههای گرم سال (ژوئن، جولای، اوت)؛ بر میزان مصرف انرژی جهت گرمایش و سرمایش اثرات قابل توجهی خواهد داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Iran’s Average Monthly Heating and Cooling Degree Days during the Past and Future Periods

نویسندگان [English]

  • Kamal Omidvar 1
  • Reza Ebrahimi 2
  • Ahmad Mazidi 3
  • Teymur Alizadeh 4

1 Professor of climatology, University of Yazd

2 Ph.D student of climatology, University of Yazd

3 Associate Professor of climatology, University of Yazd

4 Ph.D student of climatology, University of Tehran

چکیده [English]

Abstract[1]
Increasing demand for energy against the reduction of comprehensive energy resources along with the consequences of global warming, make the importance of a quantitative review of changes in the need for cooling, heating of the country in the past and in the future decades essential. First, the overall atmospheric circulation data was extracted from the EH5OM database. These data were under the A1B scenario of the International Climate Change Board and were downscaled with regional climate model data of average daily temperature of 0.27 x 0.27 degree, which covers approximately 30 x30 kilometer dimensions of Iran in the time interval of (2015-2050). The average daily temperature data of the past period were extracted from the ISFZARI databases during the statistical period of (1970-1970) on cells measuring 15 x 15 km. throughout the country. The temperature threshold of 11 degrees was used to calculate the heating degree day and the threshold of 18.3 to calculate the cooling degree day. The monthly average of these parameters was obtained on a matrix of 12 × 2140 (future) and 7187 * 12 (past), in which the rows represent the time (month of the year) and the columns represent the locations of the cells. Then the monthly average map of both periods was drawn and interpreted. The results indicate that the cooling of the air in the coming decades compared to the previous period in January and December in most parts of the country except for the coastal areas and the hinterlands, and the warming of the air in most parts of the country in the warm months of the year (June, July, August) will have significant effects on the amount of energy used for heating and cooling.[1] - به دلیل کیفیت نامناسب ترجمه (چکیده مبسوط انگلیسیِ دریافتی) نشریه، به ناچار اقدام به ترجمه مجدد متن مختصر چکیده فارسی و انتشار آن به جای چکیده مبسوط انگلیسی نموده است.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • EH5OM Model
  • Downscaling
  • RegCM4 Model
  • Iran
1- بابائیان، ا؛ ر. مدیریان، ر؛ و کریمیان، م .(1388). شبیه‌سازی بارش ماه‌های سرد سال‌های 1376 و 1379 با استفاده ازمدل منطقه‌ای گردش عمومی هوا. مجله جغرافیا و توسعه، شماره پیاپی 10 ، صص: 55 -72 .
2- ذوالفقاری، هاشمی، رادمهر؛ حسن، رضا، پریوش (1388): تحلیلی بر نیازهای سرمایشی و گرمایشی در شمال غرب ایران پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 70 ، زمستان.1388 صص 34-21.
3-مسعودیان، علیجانی، ابراهیمی؛ سید ابوالفضل، بهلول، رضا (1390). واکاوی میانگین مجموع درجه/روز نیاز (گرمایش و سرمایش) در قلمرو ایران، پژوهش‌نامه جغرافیایی ، شماره1،صفحه 36-23.
4- محمدی، خوش‌اخلاق، حیدری، غیاث الحسینی؛ حسین، فرامرز، محمدامین، مرضیه (1392). واکاوی و پیشیابی اثر گرمایش جهانی بر مؤلفه‌های فرین آب و هوایی آبادان. کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی، سال دوم، شماره 3، ص 205-234.
5-Andreas Matzarakisa, and Christos Balafoutis, (2004): Heating Degree-Day Over Greece and Index Of Energy Consumption.International journalOf Climatologiyt. J. Climatol. 24: 1817–1828.
6-Buyukalaca.Orhan.,Husamettin.B. Tuncay, Y., (2001): Analaysis of Variable-Base Heating and Cooling Degree-Days for Turkey: Applied Energy.69,269-283.
7-Fengqing .Jiang, Xuemei. Li., Binggan. Wei ., Ruji Hu .Zhen,(2010):Observed trends of heating and cooling degree-days in Xinjiang Province, China. Theor Appl Climatol: 97.349–360.
8-Ginn, E.W.L., Lee, T.C. and Chan, K.Y. (2010):Past and Future Changes in the Climate of
Hong Kong. Accepted for publication in Acta Meteorologica Sinica
9-IPCCSemenov, M.A., (2007): Developing of High-resolution UKCUP02-based Climate Change Scenarios in the UK, Agricultural Forest Meteorology, Vol. 144, PP.127-138.
-10-Kadioglu.M., Z.Sen, (1998): Degree days Formulation and Application in Turkey. J.Appl.Meteor: 38.837-846.
11- Kadioglu. M., Z. S°en, L. ultekin,(1999) :Spatial Heating Monthly Degree-Days Features and Climatologic Theor. Appl. Climatol: 64, 263±269 .
12- Kadioglu. M., Z. S°en, L. ultekin,(1999 ):Spatial Heating Monthly Degree-Days Features and Climatologic Theor. Appl. Climatol: 64, 263±269.
13- Kadioglu .M., Z. S°en, L. Gultekin,(1998): Spatial Heating Monthly Degree-Days Features and Climatologic Patterns in Turkey, Theor. Appl. Climatol: 64, 263±269.
14-Li. Chean ,Fang .XiuQi, LI. Shuai, (2010): Impacts of climate warming on heating energyconsumption and southern boundaries of severe cold and cold regions in China,Springer: 2854-2858.
15-Li. Chean ,Fang .XiuQi, LI. Shuai, (2007): Impacts of climate warming on heating energyconsumption and southern boundaries of severe cold and cold regions in China,Springer: 2854-2858.
16-N. Artmann, D .Gyalistras, H.Manz1 and P.Heiselberg, (2008): Impact of climatewarming on passive night cooling potential”, Building Rresearch Information: 36. 111–128.
16-Rockner,G.p.,Brassueur,M.Giorgetta,D,Jacob,J.jungclaus,C,Reick,j,Sillmann,(2006.,Climate Projections For The 21 Century.1-26.
17-Roshan, G. R., & Grab, S. W. (2012). Regional climate change scenarios and their impacts on water requirements for wheat production in Iran. Int J Plant Prod, 6(2), 239-266.
18-Shafiqur .Rehman, Luai. M. Al-Hadhrami, Shamsuddin Khan, (2010): Annual and seasonal trends of cooling, heating,and industrial degree-days in coastal regions of Saudi rabia.Theor Appl Climatol:2010,1-10                                                    
19- semmler. Tido, Ray. McGrath, Susan.Steele-Dunne, Jenny. Hanafin, Paul Nolana, and Shiyu Wang, (2009): Influence of climate change on heating and cooling energy .                                                                                                            
20- Zou. Li., Scott N., Miller. Edward T,. Schmidtmann.A, (2010): GIS Tool to Estimate West Nile Virus Risk Based on a Degree-Days Model.