نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشیار گروه سیستم اطلاعات مکانی دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در سال‌های اخیر روند تغییرات اقلیمی باعث افزایش پدیده خشکسالی در مناطق مختلف کشور شده است.بنابراین برای مدیریت و برنامه ریزی منابع محدود آب کسب اطلاعات کافی از میزان حجم و تغییرات آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد.اخذ این اطلاعات عموماً از طریق روش‌های متداول از قبیل سنجش از دور، فتوگرامتری یا نقشه‌برداری زمینی صورت می‌گیرد. این گونه روش‌ها نیازمند زمان و هزینه نسبتاً بالایی هستند. در این میان استفاده از قابلیت توده و انبوه مردم هم به لحاظ کثرت، هم به لحاظ توزیع و البته از حیث سرعت و زمان می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد.محیط‌های اطلاعات مکانی مردم گستر این امکان را فراهم آورده که مردم نه تنها نقش استفاده‌کننده بلکه نقش تولیدکننده را هم ایفا کنند.هدف مقاله حاضر طراحی و پیاده سازی محیط اطلاعاتی مردم گستری به منظور دریافت اطلاعات مکانی مرتبط با میزان خشکسالی منابع آبی به منظور به‌روزرسانی داده‌های خشکسالی می‌باشد.روش کار به این صورت است که کاربران می‌توانند اطلاعات مربوط به میزان تغییرات سطوح منابع آبی را به همراه مختصات محلشان برای به‌روزرسانی در اختیار پایگاه داده مکانی منابع آبی قرار دهند.به منظور ارزیابی میزان اعتماد پذیری این داده‌ها از سه المان صحت مکانی،صحت توصیفی و تمامیت استفاده شده است.پس از بررسی داده‌ها میزان صحت مکانی میانگین داده‌ها 5/12 متر، صحت توصیفی داده‌ها به صورت میانگین 67 درصد و تمامیت داده‌ها 75 درصد تشخیص داده شد. از آنجایی که تمام داده‌ها با استفاده از GPS به دست آمده است و دخالت دستی کاربران در این مورد حداقل می‌باشد، این میزان دقت قابل پیش‌بینی بود. صحت توصیفی داده‌ها هم به علت وجود ابهام کاربران در به اشتراک‌گذاری نام محل یا نام منبع آبی به عنوان داده ارسالی، مقدار نسبتاً پایینی به خود می‌گیرد. درصد تمامیت اطلاعات مکانی مردم گستر هم در تکمیل داده‌های منابع آبی می‌تواند نشانگر قابلیت این اطلاعات در به‌روزرسانی پایگاه داده منابع آبی باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Updating information on water resources drought using volunteered geographic information

نویسندگان [English]

  • Sepehr Honarparvar 1
  • Mohammad Reza Malek 2

1 Ph.D student at GIS Group, Geodesy & Geomatics departmen K.N. Toosi the University of Technology of Tehran Iran

2 Associate professor of GIS at GIS Group, Geodesy & Geomatics department K.N. Toosi the University of Technology of Tehran Iran

چکیده [English]

Introduction
In recent decades, rapid climate changes in the Middle East have led to the rapid growth of drought phenomenon. Given the recent observations and surveys in the countries of the region, the rate of evaporation of surface water has increased. In addition, water consumption has increased dramatically in recent decades due to various causes, including industrial and agricultural development and population growth. Apart from the natural causes, the lack of proper management and planning of water resources is one of the main reasons for drought occurrence in the country. It’s obvious that every program needs reliable and updated information to help planners make decisions. Therefore, information onthe volume changes and the amount of water is of great importance in the management of the limited water resources. This information is usually obtained using conventional methods of remote sensing, surveying and photogrammetry which require significant amount of time and money. On the other hand, obtaining information from people is very beneficial due to the high speed, low cost of preparation and high volume of shared information. Volunteered Geographic Information provides an environment for the acquisition of spatial information from ordinary and expert people.Recently, many researcheshave been carried outon geography, natural resources and geosciencesin relation to the voluntary applications of spatial information in crisis management, and it has been proved that these data are suitable for managing long-term and short-term crises. Regarding the water management in particular, researches have been carried out on collecting water pollution information through sharing the location and the type of water pollution. The issue of drought in water resources has not been taken into consideration in this category of investigations.Another category of the researches is about the type of architecture used to obtain popular information from the volunteered spatial information, while the quality of this information has been ignored. In another category of the researches, users identify and report the rate of changes in water resources using remote sensing and aerial images but, this method is indirect and does not share information instantaneously and directly.

Materials and methods

The aim of this paper is to design and develop a Volunteered Geographic Information system for receiving and updating drought information on natural water resources. To do so, users send the information on water volume and its changes as well as the location, to the drought information spatial database. The case study of this paper is the water resources of the rivers and lakes of the TashkBakhteganMaharloubasin. TashkBakhteganMaharlou is a basin region in the province of Fars in Iran,and the reason for choosing this basin as a case study isthe abundance and diversity of water resources in the area. A Web-based mobile application has been developed to receive the popular information of water resources. Users can share information based on the level of access. This level of access is determined based on the level of users’ expertise and occupation relative to water sciences. In order to implement this system, a client - server architecture was employed, in which SQL Server was used as the updating and managing system of the spatial database, ArcGIS Server as a spatial server, WCF Service to receive thematic information, JSON as the format of exchanging data and Android as the client’s development language. 
 
Discussion and results
In order to evaluate this system,the spatial accuracy, descriptive accuracy and the integrity of the Volunteered Geographic Information were measured. After the evaluation, a spatial accuracy of 12.5 meters, a descriptive accuracy of 67%, and the integrity of 75% were obtained. Moreover, 80% of the Volunteered Geographic Information hadan area of more than 1 Hectares,representing the interest of the users in sharing lakes with wider areas. Meanwhile, 65% of the Volunteered Geographic Information has a density of 27 lines per Hectare, indicating that people are willing to share rivers with denser branches.
 
Conclusion
Since the datawas collected by smartphones’ GPS,this amount of spatial accuracy was predictable. Descriptive accuracy obtained is relatively low due tothe ambiguity in the naming of received data. The high integrityindicatesthe capability of the system in updating drought spatial database over a short period of time. Therefore, it seems that the Volunteered Geographic Informationon drought is generally acceptable for completing the water resources database and for the management and making decisions on the planning of conserving water resources in a short time with low cost.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volunteered Geographic Information
  • Drought
  • Natural water resources
  • Geographic Information System
1 - بابایی، س. تحلیل فضایی خشکسالی های بلندمدت ایران، پژوهش های جغرافیای طبیعی، 1392.
2 - خزانه‌داری، ل. عباسی، ف. قندهاری، ش. کوهی، م. ملبوسی، شراره. دورنمایی از وضعیت خشکسالی ایران طی سی سال آینده، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 1388.
3 - واحدی طرقبه، آل شیخ، هنرپرور؛ بهزاد، علی‌اصغر، سپهر. برآورد کمی کیفیت عملی اطلاعات مکانی داوطلبانه به کمک کمیت‌سنج‌های زبانی فازی و عملگر تصمیم‌گیری چند معیاره OWA . نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه‌برداری. 1393.
4 - هنرپرور، آل شیخ؛ سپهر، علی‌اصغر. توسعه سامانه به‌روزرسانی خودکار پایگاه داده مکانی با استفاده از داده‌های مکانی مردم گستر. مطالعه موردی: رستوران‏ها. نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه‌برداری. 1394.
5. Ali, A. L., Schmid, F., Falomir, Z., & Freksa, C. (2015). Towards rule-guided classification for Volunteered Geographic Information. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci, 211-217.
6. Antoniou, V. and Skopeliti, A., 2015. Measures and Indicators of Vgi Quality: AN Overview. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 1, 345–351.
7. Bordogna, Gloria, Paola Carrara, Laura Criscuolo, Monica Pepe, and Anna Rampini. “A linguistic decision making approach to assess the quality of volunteer geographic information for citizen science.” Information Sciences 258 (2014): 312-327.
8. Connors, J. P., Lei, S., & Kelly, M. (2012). Citizen science in the age of neogeography: Utilizing volunteered geographic information for environmental monitoring. Annals of the Association of American Geographers, 102(6), 1267-1289.
9. Danielsen, Finn, Neil D. Burgess, Per M. Jensen, and Karin Pirhofer Walzl. “Environmental monitoring: the scale and speed of implementation varies according to the degree of peoples involvement.” Journal of Applied Ecology47, no. 6 (2010): 1166-1168.
10. Dotti, Luca, Marco Minghini, Massimo Pancaldi, Maria Antonia Brovelli, and Giorgio Zamboni. “Volunteered Geographic Information For Water Management: A Prototype
11. Architecture.” (2015).
12. Enenkel, M., See, L., Bonifacio, R., Boken, V., Chaney, N., Vinck, P., You, L., Dutra, E., & Anderson, M. (2015). Drought and food security–Improving decision-support via new technologies and innovative collaboration. Global Food Security, 4, 51-55.
13. Flanagin, Andrew J., and Miriam J. Metzger. “The credibility of volunteered geographic information.” GeoJournal 72, no. 3-4 (2008): 137-148.
14. Girres, Jean François, and Guillaume Touya. “Quality assessment of the French OpenStreetMap dataset.” Transactions in GIS 14, no. 4 (2010): 435-459.
15. Goodchild, Michael F. “Citizens as sensors: the world of volunteered geography.” GeoJournal 69, no. 4 (2007): 211-221.
16. Goodchild, Michael F. “Commentary: whither VGI?.” GeoJournal 72, no. 3-4 (2008): 239-244.
17. Haklay, Mordechai. “How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets.”Environment and Planning B Planning and Design 37 (2010): 682-703.
18. Heipke, Christian. “Crowdsourcing geospatial data.” ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 65, no. 6 (2010): 550-557.
19. Heipke, Christian. “Some Requirements for Geographic Information Systems.” Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 70, no. 2 (2004): 185-195.
20. http://birds.audubon.org/christmas-bird-count Retrieved March 16, (2015).
21. Irvine, R. J., S. Fiorini, S. Yearley, J. E. McLeod, A. Turner, H. Armstrong, P. C. L. White, and R. Van Der Wal. “Can managers inform models? Integrating local knowledge into models of red deer habitat use.” Journal of Applied Ecology 46, no. 2 (2009): 344-352.
22. Klonner, C., Marx, S., Usón, T., Porto de Albuquerque, J., & Höfle, B. (2016). Volunteered geographic information in natural hazard analysis: a systematic literature review of current approaches with a focus on preparedness and mitigation. ISPRS International Journal of Geo-Information, 5(7), 103.
23. Kolok, Alan S., Heiko L. Schoenfuss, Catherine R. Propper, and Timothy L. Vail. “Empowering citizen scientists: The strength of many in monitoring biologically active environmental contaminants.” BioScience 61, no. 8 (2011): 626-630.
24. Koukoletsos, Thomas, Mordechai Haklay, and Claire Ellul. “Assessing data completeness of VGI through an automated matching procedure for linear data.” Transactions in GIS 16, no. 4 (2012): 477-498.
25. Kowal, Kimberly C. “Tapping the web for GIS and mapping technologies: for all levels of libraries and users.” Information technology and libraries 21, no. 3 (2002): 109.
26. Ludwig, Ina, Angi Voss, and Maike Krause-Traudes. “A Comparison of the Street Networks of Navteq and OSM in Germany.” In Advancing Geoinformation Science for a Changing World, pp. 65-84. Springer Berlin Heidelberg, (2011).
27. McKee, Thomas B., Nolan J. Doesken, and John Kleist. “The relationship of drought frequency and duration to time scales.” In Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, vol. 17, no. 22, pp. 179-183. Boston, MA: American Meteorological Society, (1993).
28. Schnoor, J. L. (2007). Citizen science. Environmental science & technology, 41(17), 5923-5923.
29. Senaratne, H., Mobasheri, A., Ali, A. L., Capineri, C., & Haklay, M. (2016). A review of volunteered geographic information quality assessment methods. International Journal of Geographical Information Science, 1-29.
30. Sui, Daniel Z. “The wikification of GIS and its consequences: Or Angelina Jolie’s new tattoo and the future of GIS.” Computers, Environment and Urban Systems 32, no. 1 (2008): 1-5.
31. Van Oort, P.V. Spatial data quality: from description to application. PhD thesis, Netherlands Geodetic Commission, Delft, The Netherlands. (2006).
32. Werts, Joshua D., Elena A. Mikhailova, Christopher J. Post, and Julia L. Sharp. “An integrated WebGIS framework for volunteered geographic information and social media in soil and water conservation.” Environmental management 49, no. 4 (2012): 816-832.
33. Zielstra, Dennis, and Alexander Zipf. “A comparative study of proprietary geodata and volunteered geographic information for Germany.” In 13th AGILE international conference on geographic information science, vol. 2010.