نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 استاد دانشکده ی مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشیار دانشکده ی مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در طول چند دهه‌‌ی اخیر محیطهای شهری بسیار بیشتر از گذشته گسترش یافته‌‌اند. یکی از مهمترین مشکلاتی که  در اکثر کلان شهرها و حتی شهرهای کوچک وجود دارد مدیریت سیستم حمل و نقل است. یک سیستم نظارتی پیشرفته از وسایل نقلیه‌‌ی درون شهری امکان غلبه بر مشکلات ترافیکی و ازدحام خودروها را فراهم می‌‌نماید، و به تبع آن از مشکلات آلودگی هوا می‌‌کاهد. با توسعه‌‌ی پرنده‌‌ای بدون سرنشین (UAV) امکان پایش مستمر و دقیق محیط‌‌های شهری برای کاربران فراهم گردیده است. در این تحقیق هدف ارائه روشی سریع و با عملکردی مناسب از  نظر دقت در شناسایی اتوماتیک خودرو در تصاویر پهپاد با حدتفکیک بسیار بالا است. در گام شناسایی خودرو از قابلیت الگوریتم آشکارساز و توصیفگر عوارض موضعی SIFT استفاده شده است. یکی از اصلیترین قابلیتهای این الگوریتم پایدار بودن در برابر تغییرات روشنایی و انواع تبدیلات هندسی نظیر انتقال، دوران و مقیاس است. روش ارائهشده شامل دو مرحله‌‌ی اصلی: آموزش الگوریتم و فرآیند شناسایی خودرو است. روش پیشنهادی بر روی ۸تصویر پهپاد که دارای پسزمینه با بینظمیهای مختلف هستند پیادهسازی شد. این تصاویر شامل انواع مختلفی از خودروها هستند. به منظور ارزیابی کمی روش پیشنهادی از دو معیار استفاده شده است. همچنین عملکرد این روش با رویکرد پنجره‌‌ی جستجو مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌‌دهد زمان محاسبات الگوریتم پیشنهادی ۸۲ثانیه است و میانگین دو معیار ارائه شده معادل ۶۵/۶۷ درصداست که نشان دهنده‌‌ی برتری روش از لحاظ سرعت و دقت محاسباتنسبت به روش پنجره‌‌ی جستجواست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Car detection in UAV images using the SIFT algorithm with local features clustering approach

نویسندگان [English]

  • Fariborz Ghorbani 1
  • Hamid Ebadi 2
  • Masoud Varshosaz 3

1 Ph.D. student of Photogrammetry and Remote Sensing Department of Geodesy and Geomatics Engineering, K.N. Toosi University of Technology.

2 Professor in Department of Photogrammetry and Remote Sensing, Faculty of Geodesy and Geomatics Engineering, K.N. Toosi University of Technology

3 Associate Professor in Department of Photogrammetry and Remote Sensing, Faculty of Geodesy and Geomatics Engineering, K.N. Toosi University of Technology

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction 
 
In the past few decades, urban environments have expanded much larger than before. One of the most important problems in most metropolises and even small cities is the management of the transportation system. An advanced monitoring system of urban vehicles allows for overcoming the traffic problems. With the development of unmanned aerial vehicles (UAVs), continuous and accurate monitoring of urban environments has been provided for the users. In this research, an efficient method is presented that detects the vehicle in the UAV images. The proposed method is effective in terms of computational speed and accuracy.
 
Materials and Methods 
 The foundation of the proposed method is based on the characteristics of the local features in the UAV images. The presented method consists of two main stages of training classification model and detecting vehicles. In the first part, local features are extracted and described by the SIFT algorithm. The SIFT algorithm is one of the most powerful algorithms for extracting and describing local features that are used in various photogrammetry and machine vision applications. This algorithm is robust to geometric and radiometric changes of the images. Due to the high dimensions of extracted features from all the training samples, the BOVW (Bag of Visual Word) model has been applied. This model is used to reduce the dimensions of the features and display the images. Simple and efficient computing is one of the significant features of the BOVW model. At this stage, after producing a library of features, the SVM classification model is trained. In the detection part of the algorithm, the images are entered into the algorithm and the local features are extracted in all images by the SIFT algorithm. The BOVW model is often used to display an image patch. In most researches, this model is implemented by applying a search window to the whole image. This type of methods has a higher confidence level in detection, but it is a very time consuming process and increases the volume of the computations. For this purpose, the approach of points clustering and their representation by the BOVW model is proposed. In this method, features that are within a certain range are considered as a cluster. Euclidean distance is used in image space for clustering. Then, the clusters produced by the BOVW model are displayed. Then, a feature vector is constructed for each cluster. The trained SVM is applied to each of the production vectors and each cluster is classified as a vehicle and non-vehicle. If the cluster is detected as a car, the position of the center of that cluster is marked on the image.
 
Results and discussion 
 The proposed method was implemented on 8 images with a number of different car targets. Also, considering the use of the search window approach in many researches, our results were compared with the results obtained by other researchers. The results show that the calculation time of the proposed method is 82 seconds, while the search window method takes 2496 seconds to run. In order to verify the accuracy of the algorithm, two criteria were used. The first criterion is the “Producer's accuracy”, which represents the proportion of correct detections of the vehicle to the entire vehicles existing in the images. This criterion is 75.79% for the proposed method. The second criterion is the “User's accuracy”. This criterion is obtained by dividing the correctly detected samples into the sum of the correctly and incorrectly detected samples. The User's accuracy criterion has been reported to be 59.50%.
 
Conclusion 
The value of the Producer's accuracy criterion is greater for the search window method which has led to a more accurate detection of vehicles compared to our method.  This is due to the small moving steps of the search window in the entire image. However, the search window method has increased the amount of the time spent on the calculations. The User's accuracy criterion shows that the proposed method has less incorrect detections. The results indicate that our method has a higher degree of reliability. The average of these two criteria indicates the superiority of the proposed method in terms of the accuracy of the calculations. On the other hand, the proposed algorithm has a great advantage in terms of computational speed compared to the search window method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SIFT algorithm
  • UAV images
  • Car targets
  • clustering
  • SVM classifier
1 - صداقت. ا ،1389. طراحی و پیاده‌سازی روشی بهینه جهت مرتبط‌سازی اتوماتیک تصاویر بزرگ مقیاس مبتنی بر ترکیب روش های پیشرفته ناحیه مبنا و عارضه مبنا، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. عبادی، ح.،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده‌ی مهندسی نقشه‌برداری.
2 - صداقت، عبادی، صاحبی، مقصودی، مختارزاده، 1391. آشکارسازی تغییرات مناطق شهری در تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره‌ای با استفاده از عوارض محلی، نشریه‌ی علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه‌برداری، دوره‌ی دوم، شماره‌ی 4 .
3- قربانی. ف، 1395. استفاده از عوارض موضعی در شناسایی اهداف مکانی در تصاویر سنجش از دور با قدرت تفکیک مکانی بالا، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. عبادی، ح.،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده‌ی مهندسی نقشه‌برداری.
4. CHENG, G. & HAN, J. 2016. A survey on object detection in optical remote sensing images. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 117, 11-28.
5. GRABNER, H., NGUYEN, T. T., GRUBER, B. & BISCHOF, H. 2008. On-line boosting-based car detection from aerial images. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 63, 382-396.
6. HINZ, S. Detection and counting of cars in aerial images.  Image Processing, 2003. ICIP 2003. Proceedings. 2003 International Conference on, 2003. IEEE, III-997.
7. KLUCKNER, S., PACHER, G., GRABNER, H., BISCHOF, H. & BAUER, J. A 3D teacher for car detection in aerial images.  Computer Vision, 2007. ICCV 2007. IEEE 11th International Conference on, 2007. IEEE, 1-8.
8. LEITLOFF, J., HINZ, S. & STILLA, U. 2010. Vehicle detection in very high resolution satellite images of city areas. IEEE transactions on Geoscience and remote sensing, 48, 2795-2806.
9. LI, W., DONG, P., XIAO, B. & ZHOU, L. 2015. Object recognition based on the region of interest and optical bag of words model. Neurocomputing.
10. LINDEBERG, T. 1998. Feature detection with automatic scale selection. International journal of computer vision, 30, 79-116.
11. LOWE, D. G. 2004. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. International journal of computer vision, 60, 91-110.
12. MOON, H., CHELLAPPA, R. & ROSENFELD, A. 2002. Performance analysis of a simple vehicle detection algorithm. Image and Vision Computing, 20, 1-13.
13. MORANDUZZO, T. & MELGANI, F. 2014a. Automatic car counting method for unmanned aerial vehicle images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 52, 1635-1647.
14. MORANDUZZO, T. & MELGANI, F. 2014b. Detecting cars in UAV images with a catalog-based approach. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 52, 6356-6367.
15. PENG, K., CHEN, X., ZHOU, D. & LIU, Y. 3D reconstruction based on SIFT and Harris feature points.  Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2009 IEEE International Conference on, 2009. IEEE, 960-964.
16. SALEHI, B., ZHANG, Y. & ZHONG, M. 2012. Automatic moving vehicles information extraction from single-pass WorldView-2 imagery. IEEE Journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing, 5, 135-145.
17. SEDAGHAT, A., EBADI, H. & MOKHTARZADE, M. 2012. Image matching of satellite data based on quadrilateral control networks. The Photogrammetric Record, 27, 423-442.
18. SHAO, W., YANG, W., LIU, G. & LIU, J. Car detection from high-resolution aerial imagery using multiple features.  Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2012 IEEE International, 2012. IEEE, 4379-4382.
19. SIVIC, J. & ZISSERMAN, A. Video Google: A text retrieval approach to object matching in videos.  null, 2003. IEEE, 1470.
20. SUN, H., SUN, X., WANG, H., LI, Y. & LI, X. 2012. Automatic target detection in high-resolution remote sensing images using spatial sparse coding bag-of-words model. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 9, 109-113.
21. TAO, C., TAN, Y., CAI, H. & TIAN, J. 2011. Airport detection from large IKONOS images using clustered SIFT keypoints and region information. Geoscience and Remote Sensing Letters, IEEE, 8, 128-132.
22. TUERMER, S., KURZ, F., REINARTZ, P. & STILLA, U. 2013. Airborne vehicle detection in dense urban areas using HoG features and disparity maps. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 6, 2327-2337.
23. WWW.sensefly.com/education/datasets/.
24. YANG, Y. & NEWSAM, S. 2013. Geographic image retrieval using local invariant features.   Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on, 51, 818-832.
25. YAO, W. & STILLA, U. 2011. Comparison of two methods for vehicle extraction from airborne LiDAR data toward motion analysis. IEEE Geoscience and remote sensing letters, 8, 607-611.