نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشجوی دکترای آب و هواشناسی شهری ،دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ، دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار، ایران

چکیده

امروزه شکی نیست که یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده پیروزی و شکست نیروهای نظامی در یک صحنه نبرد واقعی را بایستی شناخت کامل آب وهوا و تأثیر فراسنج‌های آب و هوایی بر جابجایی نیروها، پرواز جنگنده‌ها، حرکت ناوگان‌های دریایی، حمل و نقل تجهیزات سنگین و عملکرد سلاح‌ها دانست.در این پژوهش تلاش شده است اثر فراسنج‌های آب و هوایی بر عملکرد نیروهای نظامی در گستره استان خوزستان مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا از داده‌های آب‌وهوایی شامل (بارندگی، دما، گردوغبار، سرعت و جهت باد، ساعات آفتابی و رطوبت نسبی) مربوط به 21 ایستگاه هواشناسی استان استفاده شده است. وزن معیارها با روش فرایند تحلیل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی (FTOPSIS) تعیین گردید. از محیط نرم افزار ArcGIS 10.2 برای مدل‌سازی و تحلیل فضایی و تلفیق و همپوشانی لایه‌ها استفاده شد؛ و نقشه پهنه‌ای فراسنج‌های آب و هوایی در ارتباط با عملکرد دفاعی نیروهای نظامی در پنچ کلاس مختلف (بسیار مطلوب، تاحدودی مطلوب، متوسط، تاحدودی نامطلوب، بسیار نامطلوب) به دست آمد. نتایج نشان داد در بین پارامترهای مورد بررسی سرعت باد و دما بیشترین وزن را بر عملکرد نیروهای نظامی دارند و در مناطق شرقی استان با محوریت شهر ده دز برآیند تأثیر فراسنج های آب و هوایی بالاترین درجه از مطلوبیت را دارا بوده و این در حالی است که بخش‌های جنوبی و غربی اثر این فراسنج ها نامطلوب ارزیابی گردیده است که اتخاذ تدابیر مناسب از طرف مسئولان و فرماندهان در جهت کاهش این اثرات نامطلوب ضروری به نظر می‌رسد تا زمینه افزایش عملکرد نیروهای دفاعی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of climate parameters on the defensive performance of military forces (Case study: Khuzestan province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Baaghideh 1
  • Rasul Sarvestan 2

1 Department of Climatology, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 Phd student of Urban Climatology. Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Extended  Abstract
Introduction
Like every other human activity, military activities are also affected by weather conditions. From a military perspective, climate studies are very important. In wartime, air and topography are more influential than any other physical factor, such as weapons, equipment, and logistics. These factors have been somehow effective in most victories and defeats. Therefore, military forces need special equipment, special training and adaptation to environmental conditions. Military commanders pay special attention to the daily mean minimum and maximum temperature, as well as very high or very low temperature. Troops usually need two weeks to adapt to climate conditions, but in extreme heat they may never reach their full efficiency. The importance of climatology in military plans is summarized in two stages: first, a preliminary stage in which time and location for the establishment of bases and deployment of military equipment are predicted, and the second stage in which atmospheric phenomena are linked and connected with the planed military operations. Accurate understanding of climate elements and their effects can lead to the discovery of positive and negative points and, as a result, a better planning for the promotion of military operations. Therefore, researchers have always been interested in climate parameters and investigating the effects of these parameters on defense, military, and passive defense discussions have always been inevitable.
Keywords: Military forces, climate, geographic information system, FTOPSIS
 
Materials and Methods
After performing secondary research and reviewing different resources, the most important climate parameters affecting the performance of military forces were identified and the initial database was formed. Data was received from Iran Meteorological Organization for 21 weather stations in Khuzestan province regarding a period of 25 years (1988-2013). Then, database was compiled using the received data and the geographic features of the stations (longitude, latitude and elevation). These parameters include:
Long-term average annual rainfall, average number of dusty days in each year, mean maximum temperature, long-term average of wind speed, wind direction, long-term average of sunshine duration, average humidity
In order to map climate parameters, each parameter-related layer was prepared using interpolation method and IDW model. Then, each layer was weighted using decision-making process. Afterward, each layer was classified into 5 categories, each of which was weighed according to its importance. In the next step, the fuzzy TOPSIS model was used to analyze collected data.
 
Results and discussion
Investigating the characteristics of precipitation layer and the weight of each category proved that the highest weight is related to the 670-570 category and the lowest weight is related to the 200-100 mm category. The highest level of precipitation (670-570 mm category) has occurred in Dehdez and Izeh, and the lowest level of precipitation (200-100 mm category) has occurred in Bostan, Hanijan, Mahshahr, Shadegan and Abadan stations.
The maximum temperature layer in Khuzestan province showed that the highest temperature (44-48 ° C) had a weight of 4.52, while the lowest temperature in 19-26 ° C category had a weight of 0.73. Gotvand and Ahwaz agricultural research station have the highest wind speed (7.28-8.59 knot) and a weight of 2.17 and the lowest average wind speed (with the weight of 1.33) is recorded in Hendijan, Omidieh, Behbahan, Lali and Dehdez. The province wind direction layer showed that western winds had the highest weight (2.18) and southern winds had the lowest weight (0.96).
 
Conclusion
Understanding climate and its impact on transportation of troops, flight of fighters, movement of naval fleets, transport of heavy equipment, and performance of weapons in both sides of the war are among the most important determinants of victory or defeat in wars. Climate is one of the most important factor that directly affect military plans, and even national strategies, tactics, doctrines, command, organizational structure, optimal combination and type of navy-land forces, military and space equipment, collection of military information and clothes, maintenance, construction and support.
In this study, eight factors including rain, temperature, dust, wind speed, wind direction, sunshine duration, humidity, and altitude were used in a combined approach. Geographic Information System and FTOPSIS model were applied in this approach. Results indicate that Khuzestan province is classified into five categories (from very unfavorable to very desirable) in regard to military activities. Most of the northeastern mountainous areas of the province are highly desirable, with excellent defensive capabilities. In Dehdez and Izeh, the proportion is somehow favorable. Eastern and southern parts of the province are very undesirable regarding the impact of climate parameters. The results also showed that wind speed and temperature are the most effective factors influencing the performance of military forces in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military forces
  • climate
  • Geographic Information System
  • FTOPSIS
1- اخباری، م و احمدی مقدم، م؛1393، بررسی پدافند غیر عامل در مدیریت شهری، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دهم، شماره دوم، تابستان 93، صص 69-36.
2- اعظمی، ه؛1391، بررسی تحلیل چالش‌های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و راهبردها، بهار91، دانشگاه سیستان.
3- افراشته، ر، سعیدی، ع و مختاری، د؛1391، نقش عناصر آب و هوایی بر فعالیت نیروهای نظامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژی PET،پنجمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان اسلام، دانشگاه تبریز، تبریز.
4- پاینده، ن و زکی، غ؛ 1384، محاسبه دمای مؤثر با طراحی نرم‌افزار سلامت، پژوهش‌های جغرافیایی. پاییز 1385، شماره 57، صص 92-73.
5- پاینده، ن؛1384، پهنه‌بندی دمای مؤثر در سطح کشور با تأکید بر جغرافیای نظامی. رساله دکترای دانشگاه اصفهان.
6- جعفرپور، ز؛ 1367، جغرافیای کاربردی و جنگ، تهران، انتشارات دانشگاه امام‌حسین(ع).
7- حنفی، ع و حاتمی، ا؛1392، مکانیابی مناطق مستعد برای استقرار نیروهای نظامی در منطقه مرزی مهران با استفاده از GIS. نشریه مدیریت نظامی، فصلنامه علمی و پژوهشی. شماره 49. صص 128-107.
8- حنفی، ع و خوشحال، د؛1393، ارزیابی و پهنه‌بندی تقویم نظامی مناطق مرزی همجوار با کشور عراق. نشریه مدیریت نظامی، فصلنامه علمی و پژوهشی. شماره 54. صص 155-178.
9- رمضانی آرانی، م؛ ذوالقدر، م و قاسمی، م؛1390، معیارهای مکانیابی نیروگاه‌های برق آبی با رویکرد پدافند غیرعامل. اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه‌های برق آبی. تهران.
10- سازمان هواشناسی استان خوزستان 1395.
11- سالنامه آماری خوزستان 1395.
12- سرمد، م؛1390، نقش و جایگاه پدافند غیرعامل در زنجیرة تأمین مناطق کویری، فصلنامة مطالعات انتظامی شرق، پیش شماره 15-36.
13- شکوئی، ح؛ 1387، فلسفه جغرافیا، تهران: انتشارات گیتاشناسی.
14- کالنیز، ا؛1383، جغرافیایی نظامی (جغرافیایی طبیعی) ترجمه محمد رضا آهنی و بهرام محسنی. انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
15- کالینز،ا. جغرافیای نظامی. ترجمه عبدالمجید حیدری، تهران؛ 1383، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد.
16- مداری، ا، کیکاووسی، ع، محمودی فرد، م، الله بخشی، آ و سواد کوهی، ع؛1389، جغرافیای استان خوزستان، انتشارات کتاب‌های درسی ایران، تهران، چاپ یازدهم 1389.
17- مقیمی، ا، یمانی، م، بیگل،ج، مرادیان، موفخری، س؛ 1391، تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی بر پدافند غیرعامل در منطقة شمال تنگة هرمز (با تأکید برمکانیابی مراکز ثقل جمعیتی). نشریةمدیریت نظامی، فصلنامة علمی - پژوهشی. سال دوازدهم،شمارة47، صص 112-77.
18- موحدی نیا، ج؛ 1386، اصول و مبانی پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.
19- نصیری، م؛ 1388، ارائه مدل مکانیابی مراکز حساس و حیاتی با توجه به اصول پدافند غیرعامل، پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع، گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت دانشکده صنایع.
20- نیازی‌تبار، ح؛ 1386، آسیب‌شناسی پدافند غیرعامل در برابر اقدامات (NBC). فصلنامه مدیریت نظامی. شماره 25، بهار، صص 112-79.
21- نیازی‌تبار، ح؛ 1387، آسیب‌شناسی پدافند غیرعامل در برابر اقدامات (NBC). ماهنامه نگرش راهبردی. شماره 92، تیر، صص 186-157.
22- ولی‌پور، ف، احمدی، ع و پورتقی، غ؛ 1394، ارزیابی ظرفیت کار فیزیکی و توان هوازی نیروهای نظامی مواجهه یافته با شرایط مختلف آب و هوایی مطلوب، گرم - مرطوب و خیلی گرم- مرطوب، مجله ارگونومی فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران، دوره 3، شماره 4، صص 29-11.
23- Chun, H. “Amethod forexploring The Interdepencies and Important Ofcritical Infrastructures”; Knowledge. Based Systems. 2014,55, 66 – 74.
24- Crook, J. “Climate analysis and long range forecasting of duststorms in Iraq”; Msc thesis. Naval Postgraduate School. Monterey. California.2008.
25- Dieterichs H, (1957), “Dauer and Haufigkeit schuler stunden in San Salvador”, Archive fur meteorology Geophysik und Bioklimatologie serie B, 8(3-4): 369-377.
26- LaJoie, M.“The Impacts of Climate Variations on Military Operations inThe Horn of Africa” Msc Thesis. Naval Postgraduate School. Monterey. California.2006.
27- Montgomery, S.“Climate Variations in Tropical West African Rainfall and the Implications For Military Planners”; Msc Thesis, Naval PostgraduateSchool, Monterey, California.2008.
28- Moss, S.”Long- Range Operational Military for Ecastsfor Afghanistan. Msc thesis. Naval Postgraduate School,Monterey, California.2007.
29- Valipour, F. Ahmadi, I. Portoqi, G.“Evaluation Of Physical Capacity and Aerobic Capacity of Military Forces Faced with Different Weather Conditions, Wet, and Very Hot-Wet, ergonomics”; Journal of Iranian Society of Human ergonomics and Engineering.2016, 4, 29-11.
30- Zhao, K. Yu, X. “Acase Based Reasoning Approach on Supplier Selection in Petroleumenterprises”; Expert Systems.
31- with Applications. 2011,38,6839-6847.