نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تفرش

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئودزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

در این مقاله به بررسی رفتار عمق موهو با استفاده از داده­های آنامولی جاذبه برمبنای روش پارکر-اولدنبرگ پرداخته می­شود. فرمولی که توسط Oldenburg از طریق ادغام با روش Parker موسوم به روش پارکر-اولدنبرگ در اینجا بازنویسی شده تا به روش تکراری معکوس تبدیل فوریه آنامولی جاذبه، نتیجه حاصل شود. از آنجایی که این روش بر اساس تبدیل سریع فوریه بنا نهاده شده است، بنابراین دارای سرعت بسیار بالایی است که می­توان از آن برای محاسبهی مدلهایی با تعداد بسیار بالای نقاط بدون صرف زمان زیاد برای محاسبات استفاده کرد. همچنین در صورت استفاده از میدان ثقلی با کیفیت بالا می­توان به نتایج خوبی در این روند دست یافت. در این پژوهش آنامولیهای جاذبه حاصل از مدل­های ژئوپتانسیلی EGM08, EGM96 و یکی از مدلهای ژئوپتانسیل جهانی گوس-مبنا (بر اساس دادههای ثقلسنجی ماهواره جهانی GOCE تنها حاصل شده است) وعلاوه برآن از دادههای ثقلسنجی زمینی تهیه شده توسط سازمان نقشهبرداری در منطقه خراسان استفاده شده است. بوسیله این دادهها یک شبکه  سلولی به منظور تولید میدان ثقل و تخمین عمق موهو ایجاد شده است. بررسی نتایج حاصل از محاسبه عمق موهو در این منطقه نشان میدهد که مدل عمق موهو بدست آمده از دادههای سازمان نقشه برداری نسبت به دیگر مدل­ها اختلاف زیادی دارد که به دلیل تعداد محدود نقاط مشاهدات برای رسیدن به مدل درونیابی میدان ثقل است. اما از اختلاف نتایج عمق موهو حاصل از مدلEGM08 نسبت به مدلهای EGM96 و مدل GOCE مقدار RMS بترتیب 66/1 و 07/1 کیلومتر در عمق موهو بدست آمده است که این بهبود دقت را می­توان ناشی ازکیفیت و رزولوشن مدلهای ژئوپتانسیلی دانست. همچنین در مقایسه نتایج حاصل از مدل GOCE با مدل EGM96 مقدار RMS برابر با 85/0 کیلومتر می­باشد که بدلیل نزدیکی و کیفیت دو میدان مورد استفاده نسبت به هم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Moho depth based on the inversion of gravity anomaly data from different sources Case study: Khorasan region

نویسندگان [English]

  • Marzieh Jafari 1
  • Seyed Mojtaba Dorchei 2

1 Department of geodesy and surveying engineering, Tafresh University

2 Islamic Azad University Shahrood Branch

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Estimation of the Moho depth and thickness of the crust using the gravity anomaly datais one of the basic researches in the geophysics and geology sciences.
 
Materials & Methods
Based on many geophysical studies, the three-dimensional thickness determination of the density variationinterface using the gravity anomaly is a common method. One practical instanceis the modeling of the crustal discontinuity like Mohorovicic discontinuity using the gravity anomalies. To analyze the anomalies associated with these crustal discontinuities, many techniques are used. Among the common methods generallyused for estimating the Moho depth and studying thecrustal structure arethe analysis of surface and body wavesof the earthquakesrecorded at theseismological stations, the analysis of post-seismic waves, the gravity data inversion method and thermal analysis. In these cases, the inversion of the filtered gravity anomalies for determining the interface geometry of the density variations is one of the main goals.
Different researches have proposed different methods for calculating the interface geometry of the density variationsbased on thegravity anomaly. Many of them approximate an irregular body with several cubic prismelements withconstant density. The overall gravity field of the bodyis calculated based on the sum of the gravity field effects of the prisms. Some methods such as Oldenburg (1974) have been developed based on the rewrite of Parker's forward method (Parker, 1973). Based on the Parker’s method,the Fourier transform of the gravity anomaly is consideredas an outcomeof thesum of theFourier transforms of the createddepth powersrelated tothe gravity anomaly. Oldenburg shows that theParker's formula can be rewritten to determine the geometry of the density interface from thegravity anomaly data. In this method, the Parker’s formula inversion is used to calculate the gravity anomaly created by an uneven layer of materials based on the Fourier series. Oldenburg rewrote this formula to calculate the interface depth of the density with undulating geometry using thegravity anomaly based on an iterative method (Parker-Oldenburg method). Therefore, the topography ofthe densityinterface is estimatedbased onan iterative inversion method, which is repeated until an acceptable solution is obtained. According to the method (Oldenburg, 1974), the process is convergedin casethe depth of the interface is greater than zero and is not removed from the topography. Moreover, the range of theinterface variations should be less than the average depth of the interface. When a specific number of iterations is performed or the difference between two successful approximations is less than a specific value, the iterative procedure ends. In general, this gravity anomaly modeled by the inversion method should be very similar to the input gravity anomaly in the first stage.
This paper investigates the Moho depth behavior using gravity anomaly data based on the Parker-Oldenburg method. The formula rewritten by Oldenburg through integration with the Parker’smethod called the Parker-Oldenburg method is used here to obtain the results by the iterative inversion method oftheFourier transform of the gravity anomaly. Since this method is based on the Fast Fourier Transform(FFT), it has a very high speed which can be used to compute models with a very high number of points without spending too much time on computation. Good results can also be achieved by using a high-quality gravity field.
 
Results & Discussion
In this study, the gravity anomalies derived from EGM08, EGM96 geopotential models and one of the GOCE-based global geopotential models (obtained only from the global satellite gravimetry data of GOCE), as well as those derived from terrestrial gravity data provided by the National Cartography Center (NCC) have been usedin Khorasan region. A  cell grid has been createdto generate the gravity field and estimate the Moho depth. Investigation of the results obtained from theMoho depth calculation in this region shows that the Moho depth model obtained from NCC data is very different from other models due to the limited number of observation points to reach the gravity field interpolation model. The difference of theMoho depth derived from the EGM08 model and the onederived from theEGM96 and GOCE models, gave 1.66 and 1.07 km for the RMS values, respectively. This accuracy improvement can be attributed to the quality and resolution of the geopotential models. Furthermore, comparing the results of the GOCE model with the EGM96 model, the RMS value is 0.85 km which is due to the close proximity of the two models’ qualities.
 
Conclusion
In this paper, the Moho depth model has beenobtained based on the Parker-Oldenburg method using the gravity anomaly data forKhorasan region. In this method,the Fourier transform ofthe gravity anomalies accelerates themodeling for a large number of points. On the other hand, the high-quality of the models for the production of anomaly, results in the production of thehighly precise geometry of the density interface to a certain extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moho depth
  • Gravity anomaly
  • Global Geopotential model (GGM)
  • GOCE gravimetry
  • Parker-Oldenburg method
  • Fourier Transform
1.  Abdollahi, S. Zeyen, H. Shomali, Z. H. (2018), Crustal and upper mantle structures of Makran subduction zone, SE Iran by combined surface wave velocity analysis and gravity modeling, Tectonophysics, 747–748, 191-210.
2. Airy, G.B. (1855), on the computations of the effect of the attraction of the mountain masses as disturbing the apparent astronomical latitude of stations in geodetic surveys, Philosophical Transactions of the Royal Society (London), series B, vol. 145.
3.  Astort, A. Colavitto, B. Sagripanti, L. García, H. Echaurren, A. Soler, S. Ruíz, F. Folguera, A. (2018), Crustal and mantle structure beneath the southern Payenia Volcanic Province using gravity and magnetic data, Tectonics, doi.org/10.1029/2017TC004806.
4. Asgharzadeh, M.F. (2007), Geodynamical Analysis of the Iranian Plateau and Surrounding Regions, The Ohio State University, Columbus, Ohio.
5. Bagherbandi, M. and Eshagh, M., (2011), Recovery of Moho’s undulations based on the Vening Meinesz-Moritz theory from satellite gravity gradiometry data: A simulation study. Advances in Space Research, 49 (6), 1097-1111.
6. Bagherbandi, M. Tenzer, R. Sjoberg, L.E. Novak, P. (2013), Improved global crustal thickness modeling based on the VMM isostatic model and non-isostatic gravity correction, Journal of Geodynamics, 66 (2013) 25– 37.
7. Barzaghi, R. Reguzzoni, M. Borghi, A. De Gaetani, C. Sampietro, D. Marotta, A.M. (2015), Global to Local Moho Estimate Based on GOCE Geopotential Model and Local Gravity Data, In: Sneeuw N., Novák P., Crespi M., Sansò F. (eds) VIII Hotine-Marussi Symposium on Mathematical Geodesy. International Association of Geodesy Symposia, 142. Springer, Cham.
8. BİLİM, F. (2017), Investigating Moho depth, Curie Point, and heat flow variations of the Yozgat Batholith and its surrounding area, north central Anatolia, Turkey, using gravity and magnetic anomalies, Turkish J Earth Sci, 26 (2017), 410-420, doi:10.3906/yer-1706-2.
9. Dyrelius, D. and Vogel, A. (1972), Improvement of convergency in iterative gravity interpretation. Geophys J. R. Astr. Soc., 27, 195-205.
10. Gomez-Oritz, D. and Agarwal, B.N.P. (2005), 3DINVER.M: a MATLAB program to invert the gravity anomaly over a 3D horizontal density interface by Parker-Oldenburg’s algorithm, Computers and Geosciences, 31,13-520.
11. Kende, J. Henry, P. Bayrakci, G. Özeren, M. S. Grall, C. (2017), Moho depth and crustal thinning in the Marmara Sea region from gravity data inversion, JGR Solid Earth, 122 (2), 1381-1401.
12. Kiamehr, R. (2007), Qualification and refinement of the gravity database based on cross validation approach, a case study of Iran, Acta Geodaetica et Geophysica, 42(3), 285–295.
13. Kiamehr, R. and Gómez-Ortiz, D. (2009), A new 3D Moho depth model for Iran based on the terrestrial gravity data and EGM2008 model, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-321-1, 2009 EGU General Assembly 2009.
14. Kusznir, N. Ferraccioli, F. Jordan, T. (2018), Refining Gondwana Plate Reconstructions using Antarctic and Southern Ocean Crustal Thickness Mapping from Gravity Inversion, 20th EGU General Assembly, EGU2018, Proceedings from the conference held 4-13 April, 2018 in Vienna, Austria, p.19196.
15. Martinec, Z. (1994), The density contrast at the Mohorovičič discontinuity. Geophysical Journal International, 117, 539-544.
16. Mooney, W.D. Laske, G. and Masters, T.G. (1998), CRUST5.1: A global crustal model at 5 ×5, Journal of Geophysical Research 103 (B1), 727-747.
17. Oldenburg, D.W. (1974), The inversion and interpretation of gravity anomalies, Geophysics 39 (1974) (4), 526–536.
18. Orešković, J. Šumanovac, F. Kolar, S. (2018), Crustal structure and Moho depth in the area of Dinarides and SW Pannonian basin, XXI International Congress of the CBGA, Salzburg, Austria, September 10–13, 2018, Abstracts.
19. Parker, R.L. (1973), The rapid calculation of potential anomalies. Geophysics Journal of the Royal Astronomical society, 31, 447-455.
20. Pratt, J.H. (1855), On the attraction of the Himalaya Mountains and of the elevated regions beyond upon the plumb-line in India, Philosophical Transactions of the Royal Society (London), ser. B, 145, 1855.
21. Rao Bhaskara, D. and Ramesh Babu, N. (1991), A rapid method for three-dimensional modeling of magnetic anomalie, Geophysics 56 (1991) (11), 1729–1737.
22. Shin, Y. H. et al. (2015), Moho topography, ranges and folds of Tibet by analysis of global gravity models and GOCE data, Sci. Rep. 5, 11681; doi: 10.1038/srep11681 (2015).
23. Tenzer, R. Chen, W. Tsoulis, D. et al. (2015), Surv Geophys, 36: 139, https://doi.org/10.1007/s10712-014-9299-6.
24. Tsuboi, C. (1983), Gravity, 1st edn. George Allen & Unwin Ltd, London, 254 pp.
25. Vening Meinesz F.A. (1931), Une nouvelle methode pour la reduction isostatique regionale de l’intensite de la pesanteur, Bull. Geod, 29, 33–51.