نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه سیستم های فضایی، پژوهشکده سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه هوافضا

2 کارشناس ارشدسنجش ازدور، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

مدل نگارگر انبوهی تاج‌پوشش جنگلی (FCD) یکی از روش­ های مرسوم سنجش از دوری در ارزیابی تراکم جنگل است. دو ضعف بزرگ این مدل عدم امکان پیاده­ سازی برای سنجنده ­های فاقد باند حرارتی و دقت مکانی پایین نتایج حاصل از آن در جنگل­ های جلگه­ ای بخصوص در محدوده های مطالعاتی بزرگ مقیاس می­ باشد. هدف اصلی این پژوهش گسترش و بهبود این مدل بر اساس دو ایده می­ باشد. در ایده اول شاخص حرارت مورد استفاده در این مدل را با دو شاخص NLI و GNDVI، که بر اساس یک آزمون آماری مناسب تشخیص داده شدند، جایگزین شدند. بدین ترتیب اجرای این مدل برای سنجنده­ های فاقد باند حرارتی فراهم ممکن شد. در ایده دوم، به منظور غلبه بر چالش متغیر بودن شرایط جوی و دمایی یک منطقه با وسعت بزرگ، یک مرحله حد آستانه­ گذاری محلی به این مدل افزوده شد تا دقت مدل برای مطالعات بزرگ مقیاس بهبود یابد. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی، از داده­ های لندست 5 مربوط به سال 1366 و داده­ های لندست 8 مربوط به سال 1396 برای محاسبه تراکم تاج پوشش جنگل­ های هیرکانی شمال کشور استفاده شد. انتخاب این منطقه و این داده­ ها ضمن روبرو کردن مدل پیشنهادی با یک منطقه مطالعاتی وسیع، امکان بررسی تغییرات مساحت تاج-پوشش جنگل­ های هیرکانی در طی 30 سال گذشته ( از سال 1366 تا 1396) را فراهم کرد. نتایج نشان داد دقت کلی و ضریب کاپای مدل FCD بهبودیافته نسبت به مدل FCD اولیه به ترتیب حدود 10 و 14 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین نتایج این بررسی نشان داد مساحت جنگل­ های هیرکانی از سال 1366 تا سال 1396 در ارتفاعات پایین دست کاهش چشمگیری داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing a new local FCD model based on local adaptive thresholdingwith the aim of estimating forest canopy density over large areas

نویسندگان [English]

  • Masoud Taefi Feijani 1
  • Saeed Azadnejad 2

1 Instructor, Research scientist, Aerospace research institute space systems research group, Tehran, Iran

2 MSc Student in Remote Sensing, Geomatics Engineering Faculty, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
Extended Abstract
1- Introduction
The present study primarily sought to present a new FCD model to eliminate two limitations of the initial FCD model.These limitations included the fact thatimplementing the initial FCD model for sensors without a thermal bandwas not possible, sincethe model took advantage of a combination of shadow index and thermal index to detect black soil and calculate advanced shadow index.To overcome this limitation, we replaced thermal index with NLI and GNDVI indices, and combined shadow, BI, NLI and GNDVI indices to detect black soil and calculate advanced shadow index.Defining a global threshold for thermalindex used fordetectingblack soil was the next limitation of initial FCD model.Due to variations in regional climate and temperature, selecting a global threshold for the whole scene does not seem logical.Thus, a local thresholding process was used to define a threshold level for BI, NLI and GNDVI indices.In this regard, the study sitewas divided into 14 sections and an appropriate threshold wasselected for each section.A digital elevation model was also used to define a specific threshold level for forests in flat areasand elevated areas.
 
2- Materials & Methods
2.1 Study area and dataset description
The present study was performed within the basin of the Caspian Sea.Drainage basin is considered to be a standard unit ofstudy in environmental studies and thus due to the applied nature of the present study, the Caspian Basin was selected as our study site. In this study, a new FCD model was implemented for data collected from Landsat 5(1366) and Landsat 8 (1396).
 
 2.2 Proposed approach
In the present study, an improved FCD model was obtained by adding two steps to the initial FCD model. In the following paragraph, these two steps will be explained.
 
2.2.1 Removing thermal index
The first limitation of the initial FCD model lies in the fact that implementing this model for data collected bysensors without thermal band is impossible, because advanced shadow index in the initial FCD model is calculated by combining shadow and thermal indices. Thermal index is only used to separate the shadow of vegetation cover from black soil.In order to overcome this limitationin the improved FCD model, thermalindex is replaced with NLI and GNDVI indices. In this way, black soil and vegetation shadows are separatedusingacombinationofshadow, BI, NLI and GNDVI indices.
The NLI index can be calculated using(1):
 

(1)

 
The GNDVI index is also calculatedusing(2):
 

(2)

 
 
2.2.2 Local thresholding
In the initial FCD model,black soil identification and shadow index improvement (advanced shadow index calculation) wereperformedusingthresholdingand based on the combination of shadow and thermal indices.In this model, a number is selected as the threshold of the heat index, and shadow index pixels with values less than this threshold are considered as black soil.Obviously, it is practically impossible to define a threshold and calculate advanced shadow index for large scale areas.
Localthresholding is a much more accurate method of thresholding, which is also used in the improved FCD model.In this method, image received from the study site was divided into 14 sections and a suitable threshold value was selected for BI, NLI and GNDVI indices in each section to calculate advanced shadow index.
Moreover, different thresholds were selected forforests in flat areasand elevated areas.In this regard, digital elevation model of the region was used to separate low-altitude and high-altitude areas.
 
3. Discussion& Conclusion
Results indicated that the proposed improved FCD model has provided a more accurate estimate of forest canopy density as compared to the initial FCD model.
According to the results, the overall accuracy and kappa coefficient of the initial FCD model were 86.24% and 68.43%, respectively.However, the improved FCD model had an overall accuracy of 96.98% and a kappa coefficient of 92.31% which confirms improved performance of the model.
Moreover, the statistical analysis of changes in the canopy densityindicated that the total area of Hyrcanian forests increased by about 161,963 hectares from 1366 to 1396. This includes an increase ofabout 79, 50 and 33 hectares in Mazandaran, Gilan and Golestan provinces, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FCD model
  • NLI
  • GNDVI
  • Local thresholding
  • Hyrcanian forests
1.   Attarchi, S. (2014). Complex land cover classification and physical properties retrieval of the hyrcanian forest: A Multi-Source Remote Sensing approach. Verlagnichtermittelbar,    
2.   Attarchi, S., &Gloaguen, R. (2014). Improving the estimation of above ground biomass using dual polarimetric PALSAR and ETM+ data in the Hyrcanian mountain forest (Iran).Remote Sensing, 6(5), 3693-3715.
3.   Azadnejad, S., Maghsoudi, Y., &Perissin, D. (2019). Investigating the effect of the physical scattering mechanism of the dual-polarization sentinel-1 data on the temporal coherence optimization results.International journal of remote sensing, 1-15.
4.   Azadnejad, S., Maghsoudi, Y., &Perissin, D. (2020). Evaluation of polarimetric capabilities of dual polarized Sentinel-1 and TerraSAR-X data to improve the PSInSAR algorithm using amplitude dispersion index optimization. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 84, 101950.
5.   Azizi, Z. (2008). Forest canopy density estimating using satellite images.The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 8.
6.   Chen, L., Wang, Y., Ren, C., Zhang, B., & Wang, Z. (2019). Assessment of multi-wavelength SAR and multispectral instrument data for forest aboveground biomass mapping using random forest kriging. Forest Ecology and Management, 447, 12-25.
7.   Deka, J., Tripathi, O. P., & Khan, M. L. (2013). Implementation of forest canopy density model to monitor tropical deforestation. Journal of the indian society of remote sensing, 41(2), 469-475.
8.   e Silva, L. P., Xavier, A. P. C., da Silva, R. M., & Santos, C. A. G. (2020). Modelingland cover change based on an artificial neural network for a semiarid river basin in northeastern Brazil. Global Ecology and Conservation, 21, e00811.
9.   Fitrianto, A. C., Darmawan, A., Tokimatsu, K., & Yoshikawa, K. (2019). Spatial distribution of empty fruit bunch production as potential electric resource using remote sensing technique. Energy Procedia, 158, 3565-3571.
10. Forkuor, G., Zoungrana, J.-B. B., Dimobe, K., Ouattara, B., Vadrevu, K. P., &Tondoh, J. E. (2020).Above-ground biomass mapping in West African dryland forest using Sentinel-1 and 2 datasets-A case study.Remote Sensing of Environment, 236, 111496.
11. Godinho, S., Gil, A., Guiomar, N., Neves, N., & Pinto-Correia, T. (2016). A remote sensing-based approach to estimating montado canopy density using the FCD model: a contribution to identifying HNV farmlands in southern Portugal. Agroforestry systems, 90(1), 23-34.
12. Goel, N. S., & Qin, W. (1994). Influences of canopy architecture on relationships between various vegetation indices and LAI and FPAR: A computer simulation. Remote Sensing Reviews, 10(4), 309-347.
13. Guimarães, U. S., Galo, M. d. L. B. T., da Silva Narvaes, I., & da Silva, A. d. Q. (2019). Cosmo-SkyMed and TerraSAR-X datasets for geomorphological mapping in the eastern of Marajó Island, Amazon coast.Geomorphology, 106934.
14. Jamalabad, M. (2004). Forest canopy density monitoring using satellite images. Paper presented at the Geo-Imagery Bridging Continents XXth ISPRS Congress, Istanbul, Turkey, 2004.
15. Khosrow, M., & Reza, A. (2017). Forest density and orchard classification in Hyrcanian forests of Iran using Landsat 8 data. Journal of Forest Science, 63(8), 355-362.
16. Korhonen, L., Korhonen, K. T., Rautiainen, M., & Stenberg, P. (2006). Estimation of forest canopy cover: a comparison of field measurement techniques.
17. Liu, K., Shen, X., Cao, L., Wang, G., & Cao, F. (2018). Estimating forest structural attributes using UAV-LiDAR data in Ginkgo plantations. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 146, 465-482.
18. Louhaichi, M., Borman, M. M., & Johnson, D. E. (2001). Spatially located platform and aerial photography for documentation of grazing impacts on wheat.Geocarto International, 16(1), 65-70.
19. Lu, D. (2006). The potential and challenge of remote sensing‐based biomass estimation.International journal of remote sensing, 27(7), 1297-1328.
20. Managhebi, T., Maghsoudi, Y., &Zoej, M. J. V. (2018). An improved three-stage inversion algorithm in forest height estimation using single-baseline polarimetricsar interferometry data. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 15(6), 887-891.
21. Mette, T., Papathanassiou, K., &Hajnsek, I. (2004). Biomass estimation from polarimetric SAR interferometry over heterogeneous forest terrain. Paper presented at the IGARSS 2004. 2004 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium.
22. Mirakhorlou. Kh, Akhavan (2017). Area changes of Hyrcanian Forests during 2004 to 2016. Journal of Iran Nature, 2(3), 40-45.
23. MIRZAEI, Z. V., NIKNEJAD, M., & HOJJATI, S. M. (2015). ESTIMATION OF FOREST CANOPY DENSITY USING FCD.
24. Ottosen, T.-B., Petch, G., Hanson, M., &Skjøth, C. A. (2020). Tree cover mapping based on Sentinel-2 images demonstrate high thematic accuracy in Europe. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 84, 101947.
25. Pal, S. C., Chakrabortty, R., Malik, S., & Das, B. (2018). Application of forest canopy density model for forest cover mapping using LISS-IV satellite data: a case study of Sali watershed, West Bengal. Modeling Earth Systems and Environment, 4(2), 853-865.
26. Pepe, S., De Siena, L., Barone, A., Castaldo, R., D’Auria, L., Manzo, M., . . .Bianco, F. (2019). Volcanic structures investigation through SAR and seismic interferometric methods: The 2011–2013 CampiFlegrei unrest episode. Remote Sensing of Environment, 234, 111440.
27. Reis, M. S., Dutra, L. V., Sant’Anna, S. J. S., &Escada, M. I. S. (2020). Multi-source change detection with PALSAR data in the Southern of Pará state in the Brazilian Amazon.International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 84, 101945.
28. Rikimaru, A., Roy, P., &Miyatake, S. (2002). Tropical forest cover density mapping. Tropical Ecology, 43(1), 39-47.
29. Ronoud, G., &Darvishsefat, A. (2016). Estimating aboveground woody biomass of Fagus orientalis stands in Hyrcanian forest of Iran using Landsat 8 satellite data (Case study: Khyroud forest). A thesis of Master Student in forest science, University of Tehran, 103p.
30. Sahana, M., Sajjad, H., & Ahmed, R. (2015). Assessing spatio-temporal health of forest cover using forest canopy density model and forest fragmentation approach in Sundarban reserve forest, India.Modeling Earth Systems and Environment, 1(4), 49.
31. Shaholi et al., (2014). Forest Canopy Density Assessment Using FCD model: a case study of Marivan forests. Journal of RS and GIS in Natural Resources, 6, 28-21.
32. Sharma, R., & Singh, T. (2018). Forest Canopy Density Assessment Using High Resolution LISS-4 Data in Yamunanagar District, Haryana.International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42, 5.
33. Simard, M., Rivera-Monroy, V. H., Mancera-Pineda, J. E., Castañeda-Moya, E., &Twilley, R. R. (2008). A systematic method for 3D mapping of mangrove forests based on Shuttle Radar Topography Mission elevation data, ICEsat/GLAS waveforms and field data: Application to Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia. Remote Sensing of Environment, 112(5), 2131-2144.
34. TaefiFeijani, M., Azadnejad, S., Homayouni, S., &Moradi, M. (2019). INVESTIGATION OF FOREST CANOPY DENSITY CHANGES IN HYRCANIAN FOREST RESOURCES DURING 1987 TO 2002 USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences.
35. Tang, H., Armston, J., Hancock, S., Marselis, S., Goetz, S., &Dubayah, R. (2019). Characterizing global forest canopy cover distribution using spacebornelidar.Remote Sensing of Environment, 231, 111262.
36. Tsui, O. W., Coops, N. C., Wulder, M. A., & Marshall, P. L. (2013). Integrating airborne LiDAR and space-borne radar via multivariate kriging to estimate above-ground biomass. Remote Sensing of Environment, 139, 340-352.
37. Tsui, O. W., Coops, N. C., Wulder, M. A., Marshall, P. L., &McCardle, A. (2012). Using multi-frequency radar and discrete-return LiDAR measurements to estimate above-ground biomass and biomass components in a coastal temperate forest. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 69, 121-133.
38. Walshe, D., McInerney, D., Van De Kerchove, R., Goyens, C., Balaji, P., & Byrne, K. A. (2020). Detecting nutrient deficiency in spruce forests using multispectral satellite imagery.International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 86, 101975.
39. Wang, D., Wan, B., Liu, J., Su, Y., Guo, Q., Qiu, P., & Wu, X. (2020). Estimating aboveground biomass of the mangrove forests on northeast Hainan Island in China using an upscaling method from field plots, UAV-LiDAR data and Sentinel-2 imagery.International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 85, 101986.
40. Wang, Z., Ginzler, C., &Waser, L. T. (2020). Assessing structural changes at the forest edge using kernel density estimation.Forest Ecology and Management, 456, 117639.
41. Wani, A. A., Joshi, P. K., & Singh, O. (2015). Estimating biomass and carbon mitigation of temperate coniferous forests using spectral modeling and field inventory data. Ecological Informatics, 25, 63-70.