نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آمایش محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استاد گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه رن دو، رن، فرانسه

چکیده

دمای سطح زمین یکی از مهم‌ترین عوامل در کنترل فرآیندهای بیولوژیکی، شیمی و فیزیکی زمین است. داده‌های دمای سطح زمین اطلاعاتی درباره تغییرات مکانی و زمانی سطح زمین در مقیاس جهانی ارائه می‌دهند. در بسیاری از مطالعات، از جمله تخمین موجودی انرژی، بررسی رطوبت و تبخیر و تعرق، تغییرات اقلیمی، جزایر گرمایی شهری و مطالعات محیط‌زیستی دمای سطح زمین به عنوان پارامتراصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، اندازه‌گیری دمای سطح زمین به منظور برنامه‌ریزی برای استفاده از آن امری ضروری است.الگوریتم‌های زیادی برای تخمین LST با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، به ویژه باندهای حرارتی، توسط محققان به کار رفته است. در این پژوهش از الگوریتم پنجره مجزا و تک پنجره از تصاویر ماهواره لندست 8 برای بدست آوردن دمای سطح زمین (LST)، در شهر مشهد استفاده شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی توزیع فضایی دمای سطح زمین و همچنین تعیین روشی دقیق، برای تهیه نقشه دمای سطح زمین بوده است.
نتایج نشان داد، دمای سطح زمین محاسبه شده به روش تک پنجره و پنجره مجزا در مقایسه با دمای هوای محاسبه شده در ایستگاه هواشناسی مورد نظر به طور میانگین به ترتیب 5.1 و 1.7 درجه سانتی‌گراد اختلاف داشته اند. بنابراین، می‌توان گفت که روش پنجره مجزا دارای دقت بالاتری است و دمای بدست آمده از آن با دمای واقعی تطابق بیشتری دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیونی LST به دست آمده از این دو الگوریتم نشان می‌دهد که مقدار R2 آن‌ها 0.96 است.نتایج این تحقیق می‌تواند اطلاعات مفیدی را از وضعیت دمای مناطق مختلف در اختیار برنامه‌ریزان و کارشناسان برای مدیریت کارآمد سرزمین و حفاظت از منابع طبیعی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the Land surface temperature using two Split window and Mono window algorithms-Case study: Mashhad

نویسندگان [English]

 • Narges Arab 1
 • Abdolrassoul Salmanmahiny 2
 • Alireza Mikaeili Tabrizi 3
 • Thomas Houet 4

1 PH. D Candidate of Environment assessment & land use planning, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

2 Professor, Department of Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

3 Associate Professor, Department of Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

4 Associate Professor, Department of Geography, University of Rennes2, Rennes, France

چکیده [English]

Extended Abstract
 Introduction:
The Land surface temperature is one of the most important factors in controlling the biological, chemical and physical processes of the earth.
Land surface temperature data provide information about the spatial and temporal changes of the Land's surface on a global scale.
Land surface temperature is used as the main parameter in many studies, including energy stock estimation, humidity and evapotranspiration, climate change, urban heat islands and environmental studies. Therefore, it is necessary to measure the temperature of the Land surface in order to plan its use. In general, LST investigation is important and necessary to deal with interdisciplinary issues in earth sciences, urban climatology, environmental changes and human-environment interactions. LST can provide important information about surface physical properties as well as climate, which plays a vital role in many environmental processes. In such a situation, LST maps, which are prepared from satellite images, are a desirable option because they provide a permanent data collection.
Materials and methods:
 Many algorithms have been used by researchers to estimate LST using satellite images, especially thermal bands. In this research, Split window and Mono window algorithms are used from Landsat 8 satellite images to obtain land surface temperature (LST) in Mashhad city.
The purpose of this study was to investigate the spatial distribution of the Land surface temperature and also to determine an accurate method for preparing the Land surface temperature map.
In the present study, using the Split window algorithm, the land surface temperature (LST) data was used from the TIRS sensor in Landsat 8. Also, in addition to TIRS, OLI sensor data are also needed to estimate LST when using the Split window algorithm. In the first stage, the OLI bands of Landsat 8, bands 3, 4 and 5 are layered on top of each other and the NDVI image is produced using bands 4 and 5. The FVC image is obtained using the NDVI image. FVC is calculated by considering the fraction of vegetation in the area. The split window algorithm uses the FVC image to generate the land surface emissivity (LSE) image. The LSE image measures the internal characteristics of the Land surface, which shows the ability to convert thermal energy into radiant energy. Estimating land surface emissivity (LSE) requires soil and vegetation emissivity for bands 10 and 11. LSE images from bands 10 and 11 are obtained separately and then the average and difference of LSE are calculated. The NDVI image is classified into soil and vegetation and is obtained separately for soil and vegetation. Landsat 8 has two TIRS bands. TB, or brightness temperature, is estimated for bands 10 and 11. The thermal calibration process is done by converting thermal digital numerical values (DN) of thermal bands 10 and 11 of the TIRS meter to spectral radiance of the atmosphere (TOA) and then to TB. Finally, LST is estimated using SW, TB, average LSE, LSE difference and water vapor constant.
Results and discussion:
The results showed that the temperature of the Land surface calculated by the Mono-window and Split-window method compared to the air temperature calculated in the desired weather station showed a difference of 5.1 and 1.7 degrees Celsius respectively. Therefore, it can be said that the Split window method has higher accuracy and the temperature obtained from it is more consistent with the actual temperature.
The regression analysis between the results obtained from these two algorithms for LST shows the value of R2 equal to 0.96, as shown in Figure 8.
The close correlation between the LST retrieved using the Split window algorithm, with the LST retrieved from the Mono window algorithm, shows that they can be transferred with a small accuracy error.
The difference in LST estimation from Mono-window and Split-window algorithms can be attributed to the spectral bands and atmospheric water vapor content used in LST retrieval. The SW algorithm uses two spectral bands (band 10 and 11) with wavelengths of approximately 11 and 12 μm, while the Mono-window algorithm uses one spectral band (band 10) with a wavelength of approximately 11.5 μm to retrieve LST.  In addition, the SW Split window algorithm uses the water vapor content of the atmosphere, which represents the true value of the prevailing conditions at the site. On the other hand, the water vapor content of the atmosphere is not used in the Mono window algorithm. The water vapor content of the atmosphere is a sensitive parameter that affects the climate and the temperature of the Land surface. Since two spectral bands are used in the SW algorithm to determine the emission rate and brightness temperature, and these values are used together with the atmospheric water vapor content in LST retrieval, the SW algorithm is able to record the conditions in the region more accurately. and provide better results compared to the Mono window algorithm.
Conclusion:
The results showed that the air temperature calculated by the Mono window and Split window method compared to the air temperature calculated in the desired weather station shows a difference of 1.7 and 5.1 degrees centigrade on average, respectively. Therefore, it can be said that the Split window method has a higher accuracy and the obtained temperature is more consistent with the actual temperature. The calculated LST values ​​can differ by up to 5 degrees Celsius with the observed air temperature measurement at the station. In the parts covered with greenery, there are low LST values, while in the southeast with barren lands, non-cultivable lands and urban areas, there are high LST values. The results of this research can provide planners and experts with useful information about the temperature status of different regions where the possibility of building weather stations is impossible, and identifying regions with the potential to create thermal islands and its relationship with land use. and provide protection of natural resources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land surface temperature
 • Landsat 8 satellite images
 • Split window algorithm
 • Mono window algorithm
 • Mashhad city
 1. آمارنامه شهر مشهد. (1395). شهرداری مشهد. معاونت برنامه ­ریزی و توسعه. دی ماه 95.
 2. پرهیزکار عیسی­ لو، ر،. ولی زاده کامران، و،. فیضی­ زاده، ب. (1399). تعیین بهترین الگوریتم محاسبه دمای سطح زمین جهت شناسایی مناطق ژئوترمال (مطالعه موردی: شهرستان مشکین شهر). فصلنامه علمی­­- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر. دوره 29. شماره 114.
 3. رحیمیان، م. ح. شایان­ نژاد، م. اسلامیان، س. جعفری، ر. قیصری، م. و تقوائیان، ص. (1396). ارزیابی روش ­های مختلف تعیین دمای پوشش گیاهی درختان پسته به کمک تصاویر ماهواره ­ای لندست 8. نشریۀ علمی پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، سال پنجم، شمارۀ دوم، صص 98-79.
 4. فیضی زاده، ب،. دیده ­بان، خ،. غلام­ نیا، خ. (1395). برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 و الگوریتم پنجره مجزا ( مطالعه موردی: حوضه آبریز مهاباد). فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر. دوره 25. شماره 98. تابستان.
 5. ناجی دومیرانی، ص،. ضیائیان فیروزآبادی، پ،. سدیدی، ج،. رحیمی، ک. (1396). محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم Split window و تصاویر ماهواره­ ای لندست 8 (مطالعه موردی: شهرستان نهاوند). بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ملی. سازمان نقشه ­برداری کشور. تهران.
 6. Ardiansyah. )2015(. Pengolahan Citra Penginderaan Jauh Menggunakan ENVI 5.1 dan ENVI LIDAR (Teori dan Praktik). Jakarta Selatan: PT. LABSIG INDERAJA ISLIM.
 7. Calson, T.N., Ripley, D.A. )1997(. On the relation between NDVI, franctional vegetation cover, and leaf area index. Remote Sens. Environ. 62, 241–252.
 8. Cristóbal, J., Jiménez-Muñoz, J, C., Sobrino, J, A., NinyerolaM, P. )2009(. Improvements in land surface temperature retrieval from the Landsat series thermal band using water vapor and air temperature. J Geophys Res Atmos 114:1–16. https://doi.org/10.1029/ 2008JD010616.
 9. Dash, P., Gotsche, F, M., Olesen, F, S., Fisher, H. )2002(. International Journal of Remote Sensing 23, 2563-2594.
 10. Dousset, B., Gourmelon, F . )2003(. Satellite multi-sensor data analysis of urban surface temperatures and landcover. ISPRS J Photogramm Remote Sens. 58:43–54. https://doi.org/10.1016/S0924-2716(03) 00016-9.
 11. Franca, G, B., Cracknell, A, P. )1994( .International Journal of Remote Sensing 15 1695- 1712.
 12. García-Haro, J. Camacho-de Coca, F. Meliá, J. and Martínez, B. (2005). Operational Derivation of Vegetation Products in the Framework of the LSA SAF Project. EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, Dubrovnik (Croatia). 19-23 Septiembre, in press.
 13. Gopinadh, R., Ashok, K, K.., Ashvani, K. G., Rakesh, K. )2018(. Split-Window Algorithm for Retrieval of Land Surface Temperature Using Landsat 8 Thermal Infrared Data. Journal of Geovisualization and Spatial Analysis2: 14. https://doi.org/10.1007/s41651-018-0021-y.
 14. Jimenez-Munoz, J, C., Cristobal, J., Sobrino, J, A., Soria, G., Ninyerola, M, Pons, X. )2009(. Revision of the single-channel algorithm for land surface temperature retrieval from Landsat thermal-infrared data. IEEE Trans Geosci Remote Sens 47:339–349. https://doi.org/10. 1109/TGRS.2008.2007125.
 15. Jiminez-Munoz, J, C., Sobrino, J, A. )2003(. Journal of Geophysical Research 108 4688.
 16. Li, Z, L., Tang, B, H., Wu, H., Ren, H., Yan, G., Wa, Z., Trigo, I, F., Sobrino, J, A. (2013). Satellite-derived land surface temperature: current status and perspectives. Remote Sens Environ 131:14–37. https://doi.org/10. 1016/j.rse.2012.12.008.
 17. Liu, l., Yuanzh, Z. (2011) .Urban Heat Island Analysis Using the Landsat TM Data and ASTER Data: A Case Study in Hong Kong. Remote Sens. 3, 1535-1552; doi: 10.3390/rs3071535.
 18. Meneses, S, F. (2015) .Thermal Remote Sensing at Lyte Geothermal Production Field Using Mono Window Algorithm. Proceeding World Geothermal Congress. Melbourne.
 19. Ottlé, C., Stoll, M. (1993). Effect of atmospheric absorption and surface emissivity on the determination of land surface temperature from infrared satellite data. Int. J. Remote Sens. 14, 2025–2037.
 20. Owen, T, W., Carlson, T, N., Gillies, R, R. (1998). An assessment of satellite remotely-sensed land cover parameters in quantitatively describing the climatic effect of urbanization. Int J Remote Sens. 19:1663–1681. https://doi.org/10.1080/014311698215171.
 21. Qin, Z., Karnieli, A., Berliner, P. (2001). A mono-window algorithm for retrieving land surface temperature from Landsat TM data and its application to the Israel-Egypt border region. Int J Remote Sens 22: 3719–3746. https://doi.org/10.1080/01431160010006971.
 22. Qin, Z., Berliner, P., Karnieli, A. (2001). Remote Sensing 22 3719-3746.
 23. Singh, K, B., Grover, A., Zhan, J. (2014). Energies 7. 1811-1828.
 24. Skokovic, D., Sobrino, J, A., Jiménez Muñoz, J, C., Soria, G., Julien, Y., Mattar, C., Cristóbal, J. (2014). Calibration and validation of land surface temperature for Landsat8- TIRS sensor TIRS Landsat-8 characteristics. L Prod Valid Evol ESA/ESRIN 27.
 25. Sobrino, J.A., Coll, C., Caselles, V. (1991). Atmospheric correction for land surface temperature using NOAA-11 AVHRR channels 4 and 5. Remote Sens. Environ. 38, 19–34.
 26. Sobrino, J, A., Jiménez-Muñoz, J, C., Paolini, L. (2004). Land surface temperature retrieval from Landsat TM 5. Remote Sens Environ 90:434– 440. https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.02.003.
 27. Sobrino, J, A., Jiminez-Munoz, J, C., Paolini, L. (2003). Remote Sensing of Environtment 90 434- 440.
 28. Sobrino, J.A., Jiménez-Muñoz, J.C., Sòria, G., Romaguera, M., Guanter, L., Moreno, J., Plaza, A., Martínez, P. (2008). Land surface emissivity retrieval from different VNIR and TIR sensors. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 46, 316–327.
 29. Sobrino, J.A., Jiménez-Muñoz, J. C. (2014). Minimum configuration of thermal infrared bands for land surface temperature and emissivity estimation in the context of potential future missions. Remote Sens. Environ. 148, 158–167.
 30. Tasya, B., Rokhmatuloh., Adi, W. (2018). Comparison Spatial Pattern of Land Surface Temperature with Mono Window Algorithm and Split Window Algorithm: A Case Study in South Tangerang, Indonesia. Earth and Environmental Science 149 (2018) 012066. Doi : 10.1088/1755-1315/149/1/012066.
 31. Wan, Z. (2014). New refinements and validation of the collection-6 MODIS land-surface temperature/emissivity product. Remote Sens Environ 140:36–45. https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.08.027.
 32. Wang, F., Qin, Z., Song, C., Tu, L., Karnieli, A., Zhao, Sh. (2015). An Improved Mono-Window Algorithm for Land Surface Temperature Retrieval from Landsat 8 Thermal Infrared Sensor Data. Remote Sensing. 7, 4268-4289; doi:10.3390/rs70404268.
 33. Weng, Q., Lu, D., Schubring, J . (2004). Estimation of land surface temperature-vegetation abundance relationship for urban heat island studies. Remote Sens Environ 89:467–483. https://doi.org/10.1016/ j.rse.2003.11.005.

Zhou, J., Zhang, X., Zhang, W., Zhang, H. 2014 Remote Sensing 6 5344-5367.