نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیارگروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

در نقشه‌برداری از محدوده‌های پروژه‌هایی خطی مانند: راه‌ها، کانال‌های انتقال آب، خطوط انتقال نیرو (برق‌وگاز)، خطوط ریلی و مشابه آن‌ها، شیوه فتوگرامتری پهپادی استفاده می‌شود. فتوگرامتری پهپادی با توجه به هزینه کمتر، قدرت تفکیک مکانی و زمانی بیشتر و انعطاف‌پذیری در اخذ تصاویر در مقایسه با دیگر روش‌های هوایی و فضایی، جایگزینی مناسب برای نقشه‌برداری به روش‌های مرسوم ‌است. ارزیابی و تضمین دقت برای نقشه‌های توپوگرافی اهمیت زیادی دارد. تعداد و نحوه توزیع نقاط کنترل در سراسر محدوده پروژه و شیوه تصویربرداری بهینه در تولید این نقشه‌ها اثرگذار است. برای دست‌یابی به حالت بهینه‌ تصویربرداری و بیشترین دقت در تولید نقشه‌های توپوگرافی این نوع پروژه‌ها، اثرات پارامترهای طراحی پرواز، تعداد و نحوه توزیع نقاط کنترل مورد مطالعه قرار گرفت. پردازش تصاویر بدون اطلاعات دقیق مراکز تصویر با نقاط کنترل، پردازش تصاویر با اطلاعات دقیق مراکز تصویر و بدون استفاده از نقاط کنترل و پردازش تصاویر با اطلاعات دقیق مراکز تصویر و نقاط کنترل، در دو حالت پرواز با ارتفاع-‌ثابت و مقیاس- ثابت مدنظر قرار گرفت. از 25 نقطه‌ای که مختصات دقیق آن‌ها توسط سیستم تعیین‌موقعیت‌جهانی به‌صورت دیفرانسیلی اندازه‌گیری شده بود، 18 نقطه کنترل زمینی و 7 نقطه چک در نظر گرفته شد. میانگین خطای ارتفاعی کل نقاط در حالت مقیاس-‌ثابت در سناریوی 3 دارای کمترین مقدار است. مقدار عددی میانگین خطا در این حالت برای نقاط کنترل برابر010 /0 متر و برای نقاط چک برابر020 /0 متر به دست آمد. دقت مدل‌های رقومی حاصل از ابرنقاط با نمونه‌برداری مجدد 5 /0 متری نسبت به ابرنقاط 2 و 4 متری بیشتر می‌باشد. بیشترین اختلاف از مدل‌مرجع مربوط به حالتی است که از نقاط کنترل استفاده نشد. در نتیجه استفاده ‌از نقاط کنترل زمینی، تصاویر مقیاس-‌ثابت و اطلاعات مراکز تصویر در فرآیند پردازش تصاویر جهت تولید نقشه‌های محدوده‌های خطی بهترین دقت ارتفاعی را نسبت به سایر حالات فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Accuracy and Precision of Producing Topographic Maps in Linear Projects by UAV Photogrammetric Method

نویسندگان [English]

 • Morteza Heidarimozaffar 1
 • Reza Zerafatyjamal 2
 • Hossein Torabzadeh Khorasani 3

1 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University

2 M.Sc. Student, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction:
The production of topographic maps by drone photogrammetry has replaced traditional mapping in many civil projects. UAV photogrammetry due to the rapid development of hardware and software can be used in many geomatic applications including agriculture, forestry, archeology and architecture, emergency management, and traffic monitoring. Nowadays, mapping the boundaries of linear projects such as roads, water transmission canals, power transmission lines (electricity and gas), railway lines, and the like, is done by UAV photogrammetry. UAV photogrammetry has emerged as a viable alternative due to its lower cost, greater spatial and temporal resolution, and flexibility in capturing images compared to other conventional aerial and space methods. Despite various researches in this field, the effect of the imaging method on the accuracy of topographic maps has not been directly studied and tested. In this paper, the experimental conditions of UAV photogrammetric imaging methods in two modes of height-fixed and scale-fixed were considered. The effect of using accurate positioning equipment on image centers on reducing the number of required control points has also been investigated.
Materials & Methods:
Assessing and ensuring accuracy is very important for topographic maps. Knowledge of the number and distribution of control points throughout the project area and the optimal imaging method are effective in producing these maps. In this paper, to achieve the most optimal imaging mode and the highest accuracy in the production of topographic maps for this type of project, the effects of flight design parameters, number, and distribution of control points were studied. Also, the effect of using accurate positioning equipment of image centers on reducing the number of required control points has been investigated. Image processing without accurate information of image centers with control points, image processing with accurate information of image centers and without using control points, and image processing with accurate information of image centers and control points, were considered in two flight modes with fixed altitude and fixed scale. Of the 25 points whose exact coordinates were measured differentially by the Global Positioning System, 18 were ground control points and 7 checked points. The control of the elevation coordinates of the points was performed using the direct geometric leveling method. To evaluate the accuracy of the results, the amount of error and the accuracy of the work performed, the leveling operation was performed in a round trip between all control and checkpoints.
Results & Discussion:
Evaluating the accuracy of the UAV photogrammetric method in producing topographic maps related to this project, according to the criterion, the root means square of errors has been done for the control and checkpoints. In addition to calculating this criterion for control and checkpoints, the difference between the digital models prepared and the reference model was considered another criterion for comparison and evaluation. According to the results, the mean height error of all points in the constant-scale mode has the lowest value in Scenario 3. The numerical value of the mean error, in this case, was equal to 0.010 meters for control points and 0.020 meters for checkpoints. The accuracy of the models obtained from point clouds with dimensions of 0.5 meters is higher than the point clouds of 2 and 4 meters. The largest difference from the reference model is related to model 1 in the category of models obtained from 0.5-meter point clouds, which vary numerically in the range (-1.68 to 10.56) meters.
Conclusion:
The results of the height error evaluation of control and checkpoints show if aerial triangulation and justification of images use image center observations alone, in challenging projects the mapping of linear areas where the mapping is done in a strip area will not have the desired accuracy. The use of ground reference images alone is not sufficient and the simultaneous use of ground control points and ground reference images improves the accuracy of the results. As a result, the use of ground control points, fixed scale images, and image center information in the image processing process to produce corridor maps provides the best elevation accuracy compared to other modes. Also, the use of the initial digital elevation model of the project area in performing flight operations and capturing images with fixed scales has a significant effect on increasing the accuracy of the elevation component. Based on the comparison of the final digital elevation models compared to the reference model, the accuracy of the models obtained from the resolution of 0.5 meters is higher than 2 and 4 meters. Also, the effectiveness of filters to correct and reduce errors in digital elevation models has better results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Linear Projects
 • UAV
 • Photogrammetry
 • GCPs
 • ICPs
 1. عباسپور، خوش‌لهجه آذر، ورشوساز؛ محمدمهدی، مهدی، مسعود. (آذرماه 1397)، تأثیر تعداد و موقعیت قرارگیری نقاط کنترل زمینی در دقت به دست آمده برای نقشه تهیه ‌شده به روش فتوگرامتری پهپاد مبنا، سومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی و بیست و پنجمین همایش ملی ژئوماتیک، تهران.
 2. Agudo, P., Pajas, J., Pérez-Cabello, F., Redón, J., Lebrón, B., (2018), The Potential of Drones and Sensors to Enhance Detection of Archaeological Cropmarks: A Comparative Study Between Multi-Spectral and Thermal Imagery, Drones, Volume 2, Pages 29, https://doi.org/10.3390/drones2030029.
 3. Agüera-Vega, F., Carvajal-Ramírez, F., Martínez-Carricondo, P., (2017), Accuracy of Digital Surface Models and Orthophotos Derived from Unmanned Aerial Vehicle Photogrammetry, Journal of Surveying Engineering, Volume 143, p. 04016025, https://doi.org/10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000206.
 4. Agüera-Vega, F.; Carvajal-Ramírez, F.; Martínez-Carricondo, P., (2017), Assessment of photogrammetric mapping accuracy based on variation ground control points number using unmanned aerial vehicle, Measurement, Volume 98, Pages 221-227, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2016.12.002.
 5. Ahmed, R., Hasan Mahmud, K. (2022), Potentiality of high-resolution topographic survey using unmanned aerial vehicle in Bangladesh, Remote Sensing Applications: Society and Environment, Volume 26, 100729, https://doi.org/10.1016/j.rsase..100729.
 6. Cevik, P., Kocaman, I. Akgul, A.S., Akca, B., (2013), The Small and Silent Force Multiplier: A Swarm UAV—Electronic Attack. J Intell Robot Syst 70, Pages 595–608, doi: https://doi.org/10.1007/s10846-012-9698-1.
 7. Colomina, I., Molina, , (2014), Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume 92, Pages 79-97, ISSN 0924-2716, https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013.
 8. Fernandez-Hernandez, J., González-Aguilera, D., Rodríguez-Gonzálvez, P., Mancera‐Taboada, J., (2014), Image-Based Modelling from Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Photogrammetry: An Effective, Low-Cost Tool for Archaeological Applications, Archaeometry, Volume 57, Pages 128-145, https://doi.org/10.1111/arcm.12078.
 9. Ferrer-González, E., Agüera-Vega, F., Carvajal-Ramírez, F., Martínez-Carricondo, P., (2020), UAV Photogrammetry Accuracy Assessment for Corridor Mapping Based on the Number and Distribution of Ground Control Points, Remote Sensing, Volume 12, Pages 2447. https://doi.org/10.3390/rs12152447.
 10. Ferrer-González, E., Agüera-Vega, F., Carvajal-Ramírez, F., Martínez-Carricondo, P., (2020), UAV Photogrammetry Accuracy Assessment for Corridor Mapping Based on the Number and Distribution of Ground Control Points, Remote Sensing, Volume 12, Pages 2447. https://doi.org/10.3390/rs12152447.
 11. Francioni, M., Simone, M., Stead, D., Sciarra, N., Mataloni, G., Calamita, F., 2019, "A New Fast and Low-Cost Photogrammetry Method for the Engineering Characterization of Rock Slopes" Remote Sensing 11, no. 11: 1267. https://doi.org/10.3390/rs11111267.
 12. Giordan, D.; Manconi, A.; Remondino, , Nex, F., (2017), Use of unmanned aerial vehicles in monitoring application and management of natural hazards, Geomatics, natural hazards & risk, Volume 8, Pages 1–4, DOI:10.1080/19475705.2017.1315619.
 13. Howard, J., Murashov, V., Branche, C. M., (2018), Unmanned aerial vehicles in construction and worker safety. American journal of industrial medicine, Volume 61(1), Pages 3–10, https://doi.org/10.1002/ajim.22782.
 14. Hugenholtz, C., Whitehead, K., W. Brown,O., E. Barchyn,T., Moorman, B., LeClair, A., Riddell, K., Hamilton, T., (2013), Geomorphological mapping with a small unmanned aircraft system (sUAS): Feature detection and accuracy assessment of a photogrammetrically-derived digital terrain model, Geomorphology, Volume 194, Pages 16-24, ISSN 0169-555X, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2013.
 15. Kim, H., Lee, J., Ahn, E., Cho, S., Shin, M., Sim, S.-H., (2017), Concrete Crack Identification Using a UAV Incorporating Hybrid Image Processing. Sensors, 17(9), 2052. https://doi.org/10.3390/s17092052.
 16. Martínez-Carricondo, P., Agüera-Vega, F., Carvajal-Ramírez, F., Mesas-Carrascosa, F.J., García-Ferrer, A., Pérez-Porras F.J., (2018), Assessment of UAV-photogrammetric mapping accuracy based on variation of ground control points, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Volume 72, Pages 1-10, https://doi.org/10.1016/j.jag.2018.05.015.
 17. Nex, F., & Remondino, F., (2014). UAV for 3D mapping applications: a review. Applied Geomatics, Volume 6, no. 1, Pages 1-15, doi: 10.1007/s12518-013-0120-x.
 18. R. Wolf, P.R., (17 Dec. 2007), Elements of Photogrammetry, with Air Photo Interpretation and Remote Sensing, the University of Michigan, ISBN 0070713456, 9780070713451, Length 628 pages.
 19. Rehak, M & Skaloud, J., (2015), Fixed-wing micro aerial vehicle for accurate corridor mapping, ISPRS Ann. Remote Sens. Spat. Inf. Sci., Volume 2, Pages 23–31, https://doi.org/10.5194/isprsannals-II-1-W1-23-2015.
 20. Remondino, F., Barazzetti, L., Nex, F., Scaioni, M., Sarazzi, D., (2011), UAV photogrammetry for mapping and 3D modeling-Current status and future perspectives, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Volume XXXVIII-1/C22, Pages 14-16, doi:10.5194/isprsarchives-XXXVIII-1-C22-25-2011.
 21. Rock, G., Ries, J. B., Udelhoven, T., (2011), SENSITIVITY ANALYSIS OF UAV-PHOTOGRAMMETRY FOR CREATING DIGITAL ELEVATION MODELS (DEM), Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XXXVIII-1/C22, Pages 69–73, https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XXXVIII-1-C22-69-2011.
 22. Sankarasrinivasan, S., Balasubramanian, E., Karthik, K., Chandrasekar, U., Gupta, R., (2015), Health Monitoring of Civil Structures with Integrated UAV and Image Processing System, Procedia Computer Science, Volume 54, Pages 508-515, ISSN 1877-0509, https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.06.058.
 23. Sanz-Ablanedo, E., Chandler, J., Rodríguez-Pérez, J., Ordóñez, C., (2018), Accuracy of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and SfM Photogrammetry Survey as a Function of the Number and Location of Ground Control Points Used, Remote Sensing, Volume 10, Pages 1606, https://doi.org/10.3390/rs10101606.
 24. Tahar, K.N., (2013), An evaluation on different number of ground control points in unmanned aerial vehicle photogrammetric block, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Volume XL-2/W2, Pages 93-98. DOI:10.5194/isprsarchives-XL-2-W2-93-2013.
 25. Tan, Y., & Li, Y., (2019), UAV Photogrammetry-Based 3D Road Distress Detection, ISPRS International Journal of Geo-Information, Volume 8, Pages 409. https://doi.org/10.3390/ijgi8090409.
 26. Tsouros, D. C., Bibi, S., Sarigiannidis, P. G., (2019), A Review on UAV-Based Applications for Precision Agriculture, Information, Volume 10, ISSN 2078-2489, Pages 349, https://doi.org/10.3390/info10110349.
 27. Yang, J., Li, X., Luo, L., Zhao, L., Wei, J., Ma, T., (2022), New Supplementary Photography Methods after the Anomalous of Ground Control Points in UAV Structure-from-Motion Photogrammetry, Drones, Volume 6, Pages 105, https://doi.org/10.3390/drones6050105.
 28. Zhang, C., (2008), An UAV-based photogrammetric mapping system for road condition assessment. Proceedings of the 2008 Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Pages 627-632.
 29. Zulkipli, M.A., N. Tahar, K.N., (2018), Multirotor UAV-Based Photogrammetric Mapping for Road Design, International Journal of Optics, Volume 2018, Pages 7, https://doi.org/10.1155/2018/1871058.