نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه معماری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی ، جزیره کیش، ایران

2 استادیارگروه معماری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی ، کیش، ایران - گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه معماری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی ، کیش، ایران - گروه شهرسازی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

برنامه‌‌ریزان منظر به دنبال ایجاد ارتباط مناسب میان توزیع مکانی خدمات پارک‌‌های شهری با ساکنین شهرها هستند. توازن توزیع فضایی فضاهای سبز شهری یکی از جدیدترین موضوعات مورد مطالعه در حوزه برنامه‌‌ریزی منظر در سطح جوامع علمی جهان است. بررسی مطالعات پیشین نشان می‌‌دهد که برای انجام تحلیل‌‌های متناسب با توازن فضایی از تکنیک‌‌هایی همچون تحلیل شبکه و منطق فازی در GIS استفاده می‌‌شود. روش‌‌های تحلیلی مذکور از دیدگاه فنی به بانک اطلاعاتی گسترده نیاز دارند که باعث صرف هزینه‌‌های بسیار خواهد شد. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای اندازه‌‌گیری نابرابری فضایی، بدون استفاده از داده‌‌های تحلیل شبکه است که نشان‌‌دهنده عدم دسترسی به خدمات پارک‌‌های شهری باشد. از این‌‌رو مقاله حاضر با تعیین حوزه عرضه و تقاضا برای هر پارک به کمک ضریب فاصله هندسی و ضریب توزیع فضایی، جنبه‌‌‌ای نوآورانه را برای محاسبه آن پیشنهاد می‌‌دهد. یافته‌‌های این پژوهش نشان می‌‌دهد شاخص حوزه عرضه و تقاضای اولیه نسبت به شاخص حوزه عرضه و تقاضای جدید دقت کمتری دارد و شاخص D نتایج را مورد ارزیابی قرار می‌‌دهد. انتظار میرود یافتههای پژوهش، به برنامهریزان منظرشهری کمک کند تا بهطور کلی محدوده خارج از دسترس پارکها را درک کرده و اولویت برای ارائه خدمات متوازن پارک‌‌ها به مخاطب را تعیین کنند. نتایج بهدستآمده به کمک تحلیل GIS نشان میدهد پارکهایی که شاخص D آنها حدّ واسط 0.08 تا 0.03 است، نسبت میان ضرایب آنها در محدوده هشدار قرار دارند و پارک‌‌هایی با شاخص D بین 0.7 تا 0.34 در محدوده بحرانی هستند. منطقه یک تهران بهاندازه کافی پاسخگوی نیازهای عرضه و تقاضای ساکنان نیست و در بخشهایی از منطقه، این کمبود کاملاً احساس میشود. همچنین نشان میدهد پارکهایی با مساحت کم و فاصله کم از یکدیگر، وضعیت عرضه و تقاضای  نامطلوبتری دارند، زیرا فاصله کم پارکهای کوچک از یکدیگر، از قدرت آنها در جذب افراد از فواصل طولانیتر میکاهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of the area of supply and demand of urban parks with a spatial distribution coefficient - Case study: Region 1 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Amir mohammad Salehabadi 1
  • Seyed Hadi Ghoddusifar 2
  • Ali Mohammadpour 3

1 Department of Architecture, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 1-Department of Architecture, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran 2-Department of Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 1-Department of Architecture, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish , Iran 2-Department of Urban Planning, Malek Ashtar University of Technology, Tehran,Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
One of the most important consequences of the rapid growth of urbanization and the physical development of Iranian cities in recent decades has been the disintegration of the distribution system of urban service centers. Urban parks and green spaces played a special role in creating this social inequality for citizens' access to city services. Park green spaces (PGS) are considered essential public infrastructure due to the benefits they have for urban residents. Such benefits include recreation, viewing natural landscapes, protecting the urban environment, preventing disasters, and improving the quality of life. According to the worrying consequences of the urban landscape planners regarding the imbalance in the spatial distribution of urban green spaces, it seems that the ideas and theories attributed to urban greening and universal access to desirability Green cities have the potential to act as a decisive force in the main agenda. Similar to the ideal of "public goods" and the diffuse benefits of access, green goals can serve as a means to de-emphasize asymmetric power relations and conflicts over competing resources, which risk re-creating unjust outcomes. In this article, the ASD index (Equation1) of Lee and Hong (2013) is used to measure the level of shortage or excess supply of urban park services. One of the innovative aspects of this research is the use of the distributive justice index to measure ASD, which is introduced as new ASD. With the help of this index, it is possible to find out how effective each park is based on the index received through the calculations made in the supply and demand model. In other words, this article measures the quality of locating parks in the supply and demand model with the effect of their spatial distribution justice. This causes that in addition to the longitudinal distance between parks and residential blocks, the factors affecting their public services will also be involved in the calculations to bring the findings closer to the current situation. Many studies have been conducted on the topic under discussion.
 
Materials & Methods
This study is an information modeling research. For that purpose, it's practical and developmental research to measure the degree of the supply shortage or demand excess for urban park facilities. In other words, the present study uses situational weight index and distributive justice for ASD. This research is mixed regarding data collection methods, relies on library methods to review resources, selects 50 points for field observations to collect location information, and extracts the required parameters to create a database based on reference land information. This research will be dependent on the modeling analysis method and using GIS analysis functions. The analysis of input data, including qualitative and quantitative information, is performed using standard coding and weighting methods. ASDi, which is the quantitative difference between supply and demand in park services per unit area ('area' hereafter), is defined as follows .This research was used by combining the positional weight index and distribution justice for ASD to explain the new ASD index(Equation2).
Equation. #1
 
 
Equation2:                           
 
Results and discussion
 To measure the spatial justice of an urban park, mathematical communications and formulas will be used in this study, which the authors optimize to suit the specific conditions of the parks. Indicators are:
›           Determining the share of each park in the population under the sphere of influence,
›           Measuring the efficiency of parks,
›           The distance of residential blocks from parks,
›           The population of residential blocks in the sphere of influence of parks.
 
Conclusion
The findings of this study show that parks that have high park efficiency, the final branches of spatial justice of parks are also high, with the difference in areas where ِMetropolitan and Regional parks are adjacent to neighborhood parks. The final index of spatial justice improves and expands the parks relative to their efficiency.
Based on the empirical analysis, the spatial disparities can be even greater when service availability and population demand are high. City planners should decide to build new parks by considering areas where demand is higher than the supply, not just based on whether there are many parks nearby because residents in the densely populated areas may suffer from a lack of services even though many parks are located nearby.
The “new ASD” method has advantages for studying the parks of Region 1 of Tehran, which can be summarized as follows:

New ASD can be interpreted intuitively because the results are measured in square meters, which should provide more parking spaces or the number of people at risk of park shortages. The per capita green space parameter allows the demand unit to be equated with supply, allowing planners to easily calculate the size of parks that should be more in priority and low supply areas.
The results of the analysis can be obtained based on determining the geographical coverage of the park services. Based on the planning information drawn using legal criteria, planners can support their arguments about the location of other parks by recognizing spatial inequality.
Although different social groups were not considered in the analysis, like other studies that looked at ethnic subclasses to highlight park service inequality among different ethnic groups, the methodological process of new ASD estimation can be easily extended to apply to different social groups. For example, some landscape planners In Tehran, they may be interested in studying spatial inequality, for example, people with disabilities, different age groups, or men and women separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial accessibility
  • Spatial disparity measure
  • Urban park service
  • Region 1 of Tehran
1- داداش‌پور، رستمی؛ هاشم، فرامرز. (1390). سنجش عدالت فضایی یکپارچه خدمات عمومی شهری بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی در شهر یاسوج. مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، 3(10),صص 1-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143247
2- داداش‌پور، علیزاده، رستمی؛ هاشم، بهزاد، فرهاد (1394) گفتمان عدالت فضایی در شهر، چاپ اول، تهران: انتشارات آذرخش.
3- رحیمی ساردو، م. (1399). فضای سبز شهری و نقش آن در زندگی مردم. پژوهش‌نامه اورمزد, -(51 (ضمیمه شماره 2) ), 238-248. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512988
4- محمدی دوست، خانی‌زاده، کشاورز؛ سلیمان، محمد علی، ملیحه. (1399). بررسی عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری کاربری فضای سبز با رویکرد راهبرد توسعه شهری درکلان‌شهر شیراز (مطالعه موردی شهرداری منطقه یک). انسان و محیط زیست، 18(1), 91-109.
5- Anguelovski, I., Connolly, J., Brand, A.L., 2018. From landscapes of utopia to the margins of the Green Urban Life. City 22, 417–436. https://doi.org/10.1080/13604813.2018.1473126
6- Checker, M., 2011. Wiped out by the “Greenwave”: Environmental gentrification and the paradoxical politics of urban sustainability. City & Society 23, 210–229. https://doi.org/10.1111/j.1548-744X.2011.01063.x
7- Chen, Y., Ge, Y., Yang, G., Wu, Z., Du, Y., Mao, F., Liu, S., Xu, R., Qu, Z., Xu, B., Chang, J., 2021. Inequalities of urban green space area and ecosystem services along urban center-edge gradients. Landscape and Urban Planning 217, 104266. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104266
8- Comber, A., Brunsdon, C., Green, E., 2008. Using a GIS-based network analysis to determine urban greenspace accessibility for different ethnic and religious groups. Landscape and Urban Planning 86, 103–114. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.01.002
9- Csomós, G., Farkas, Z.J., Kolcsár, R.A., Szilassi, P., Kovács, Z., 2021. Measuring socio-economic disparities in green space availability in post-socialist cities. Habitat International 117, 102434. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2021.102434.
10- Dai, D., 2011. Racial/ethnic and socioeconomic disparities in urban Green Space Accessibility: Where to intervene? Landscape and Urban Planning 102, 234–244. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.05.002
11- Dooling, S., 2009. Ecological gentrification: A research agenda exploring justice in the city. International Journal of Urban and Regional Research 33, 621–639. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2009.00860.x
12- Duncan, O.D., Duncan, B., 1955. A methodological analysis of segregation indexes. American Sociological Review 20, 210. https://doi.org/10.2307/2088328
13- Fainstein, S.S., 2013. The just city. International Journal of Urban Sciences 18, 1–18. https://doi.org/10.1080/12265934.2013.834643
14- Healey, P., 2006. Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies. Palgrave, Basingstoke.
15- Innes, J.E., Booher, D.E., 2004. Reframing Public Participation: Strategies for the 21st Century. Planning Theory & Practice 5, 419–436. https://doi.org/10.1080/1464935042000293170
16- Kamble, T., Bahadure, S., & Punglia, S. (2022a). Availability and Accessibility of Urban Green Spaces in a High-Density City: The Case of Raipur, India. The Professional Geographer, 74(2), 290–303. https://doi.org/10.1080/00330124.2021.2007495
17- Kim, H., Shoji, Y., Tsuge, T., Aikoh, T., Kuriyama, K., 2021. Understanding recreation demands and visitor characteristics of urban green spaces: A use of the zero-inflated negative binomial model. Urban Forestry & Urban Greening 65, 127332. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127332
18- Lee, G., Hong, I., 2013. Measuring spatial accessibility in the context of spatial disparity between demand and supply of Urban Park Service. Landscape and Urban Planning 119, 85–90. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.07.001
19- Li, F., Yao, N., Liu, D., Liu, W., Sun, Y., Cheng, W., Li, X., Wang, X., Zhao, Y., 2021. Explore the recreational service of large urban parks and its influential factors in city clusters – experiments from 11 cities in the Beijing-tianjin-hebei region. Journal of Cleaner Production 314, 128261. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128261
20- Li, Z., Fan, Z., Song, Y., Chai, Y., 2021. Assessing equity in park accessibility using a travel behavior-based G2SFCA method in Nanjing, China. Journal of Transport Geography 96, 103179. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103179
21- Liu, B., Tian, Y., Guo, M., Tran, D., Alwah, A. A. Q., & Xu, D. (2021). Evaluating the disparity between supply and demand of park green space using a multi-dimensional spatial equity evaluation framework. Cities, 103484. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103484
22- Liu, B., Tian, Y., Guo, M., Tran, D., Alwah, A. A. Q., & Xu, D. (2022). Evaluating the disparity between supply and demand of park green space using a multi-dimensional spatial equity evaluation framework. Cities, 121, 103484. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103484
23- Salgado, A., Yuan, Z., Caridi, I., & González, M. C. (2022). Exposure to parks through the lens of urban mobility. EPJ Data Science, 11(1). https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-022-00351-9
24- Shapiro, I., 2009. The State of Democratic theory. Princeton University Press, Princeton, NJ.
25- Tang, Y., Xie, Y., Sun, B., Hao, Z., & Pei, N. (2022). Greenway service supply and public demand in Guangzhou city, China. Urban Forestry & Urban Greening, 127711. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127711
26- Turner, T. (1992). Open space planning in London: from standards per 1000 to green strategy. The Town Planning Review, 365-386. available at: https://www.jstor.org/stable/27798219
27- World Health Organization (2010). Urban Planning, Environment and Health: From Evidence to Policy Action. From http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/114448/E93987.pdf?ua=1. Accessed on April 22, 2016
28- Xing, L., Liu, Y., Liu, X., 2018. Measuring spatial disparity in accessibility with a multi-mode method based on park green spaces classification in Wuhan, China. Applied Geography 94, 251–261. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.03.014.
29- Ye, C., Hu, L., Li, M., 2018. Urban green space accessibility changes in a high-density city: A case study of macau from 2010 to 2015. Journal of Transport Geography 66, 106–115. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.11.009
30- Zhang, S., Liu, J., Song, C., Chan, C.-S., Pei, T., Wenting, Y., Xin, Z., 2021. Spatial-temporal distribution characteristics and evolution mechanism of urban parks in Beijing, China. Urban Forestry & Urban Greening 64, 127265. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127265
31- Zhang, S., Liu, J., Song, C., Chan, C.-S., Pei, T., Wenting, Y., Xin, Z., 2021. Spatial-temporal distribution characteristics and evolution mechanism of urban parks in Beijing, China. Urban Forestry & Urban Greening 64, 127265. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127265
32- Zhang, X., Lu, H., Holt, J.B., 2011. Modeling spatial accessibility to parks: A national study. International Journal of Health Geographics 10, 31. https://doi.org/10.1186/1476-072X-10-31