نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه گرگان

چکیده

در سال­ های اخیر رشد بی­ رویه جمعیت و خسارت ­های فراوان ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانی به کالبد و محیط شهرها موجب شده است تا موضوع ارزیابی آسیب­ پذیری به یکی از اهداف مهم مطالعه شهرها تبدیل شود. یکى از موضوعاتى که بیشتر شهرهاى جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث طبیعى است که طى قرن گذشته شمار آن­ها همواره رو به افزایش بوده و تلفات انسانی و کالبدی زیادی را متوجه شهرها نموده است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی آسیب­ پذیری منطقه یک شهرداری تهران در برابر خطر سیل و زلزله می­ باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق نیز توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز شامل مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی و پرسشنامه است. در تحقیق حاضر با استفاده از شاخص­ های شناسایی شده به ارزیابی آسیب ­پذیری منطقه یک شهرداری تهران در برابر سیل و زلزله با استفاده از روش IHWP پرداخته شد که نتایج تحقیق نشان می­ دهد از کل منطقه یک شهرداری تهران، 14/95 درصد آسیب‌پذیری خیلی کم، 23/28 درصد آسیب‌پذیری کم، 27/03 درصد آسیب‌پذیری متوسط، 23/59 آسیب‌پذیری زیاد و 11/14درصد آسیب‌پذیری خیلی بالایی را به خود اختصاص داده‌اند و مرکز و غرب منطقه از آسیب پذیری بیشتری برخوردار است و از غرب به شرق از میزان آسیب پذیری کاسته می شود. در پایان نیز راهکارهای کاهش آسیب­ پذیری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Vulnerability assessment of urban areas exposed to natural disasters - floods and earthquakes - using IHWP method in GIS environment

نویسندگان [English]

  • Maryam Robati 1
  • Sargol Karimi Saremi 2
  • Masoud Monavari 3

1 Islamic Azad University Science and Research Branch

2 Islamic Azad University Science and Research Branch

3 Islamic Azad University Science and Research Branch

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
One of the most important issues that has always threatened human societies throughout history has been the occurrence of natural hazards. Hence, urban thinkers and planners seek to develop approaches to reduce urban vulnerability and increase resilience. District 1 of Tehran Municipality is considered as one of the most dangerous and vulnerable areas of Tehran metropolis with its North Tehran fault, Niavaran fault, Mahmoudieh fault. Zone one is also constantly exposed to floods due to the high slope in the northern parts and the presence of runoff. High density of impermeable surfaces and high volume of runoff in zone one, as well as being at the foot of the mountain, are the main reasons for flood-potential in the study sample (Salmani Foumani et al., 1398: 51). The question is what is the vulnerability of district one of Tehran municipality against natural hazards (floods and earthquakes)? To identify the current situation, prioritize the necessary management and planning actions and planning in the face of a possible crisis of future risks.
Materials and methods
The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. First, using library and documentary studies, such as the study of texts related to the subject and previous research, and the use of expert opinions in this field, effective indicators on vulnerability in cities were identified. The raw data of the research are extracted from the statistical blocks of Tehran Region 1 and the GIS map of the study sample and for data analysis, reverse hierarchical analysis or IHWP is used.
Results and discussion
In this part of the research, documentary studies were used to extract the indicators for assessing the vulnerability of urban areas to hazards. These indicators include: population density; Maximum ground acceleration; Distance from the channel; Fault; Access to medical centers; Width; Access to fire stations; Access to open and green spaces; Distance from gas station and CNG; Distance from worn tissue; Sewage cover; Distance from bridges. In the last step, the final map is obtained by classifying the data into 5 distinct categories in terms of vulnerability and by overlaying the layers. According to the results, of the total area of ​​District 1 of Tehran Municipality, 14.95% of the area with very low vulnerability, 23.28% of the area with low vulnerability, 27.03% of the area with moderate vulnerability, 23.59 with high vulnerability And 11.14% have a very high vulnerability. As can be seen in Map 4, the center and west of the region are more damaged and the damage is reduced from west to east.
 Conclusion
Due to the climatic and physical conditions of the region, the plan to widen the passages for narrow passages of the city, especially in the center of the region, should be considered. The rivers Jamshidia, Darabad, Darband, Darkeh, Lark, Maghsoud Beyk, Velenjak and Golabdareh may be flooded, so the river area in this section should be controlled; At the same time, in this field, with proper planning and management, steps can be taken to eliminate the shortcomings and problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability of urban areas
  • Natural hazards
  • IHWP Model
  • District 1 of Tehran Municipality
1- اباذرلو، سجاد (1392)، ارزیابی آسیب‌پذیری شهر با رویکرد پدافند غیرعامل با منطق فازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، صص 62 .
2- اباذرلو، سجاد (1395)، مدل‌سازی آسیب‌پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل، (مطالعه موردی: شهر سبزوار)، مجله علمی - پژوهشی علوم و فناوری های پیشرفته، شماره محرمانه، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، صص 51-31 .
3- پوراحمد، کلانتری خلیل‌آباد، موسوی؛ احمد، حسین،  سید رفیع (1395)، جایگاه نهادهای محلی در حفظ بافت‌های تاریخی میانی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با رویکرد توسعه پایدار، اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران (اصفهان - مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان،15/02/1395)، صص 450-438.
4- حبیبی، پوراحمد، مشکینی، عسگری، نظری‌عدلی؛ کیومرث، احمد، ابوالفضل، علی، سعید (1387)، تعیین عوامل ساختمانی مؤثر در آسیب‌پذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از GIS و FUZZY LOGIC، نشریه هنرهای زیبا، شماره 33، صص 36-27.
5- دوانی مطلق، اردلان (1393)، پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش فازی (مطالعه موردی مسیل درکه و فرحزاد منطقه 2 شهر تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
6- سلمانی‌مقدم، امیراحمدی، کاویان؛ محمد، ابوالقاسم، فرزانه (1393)، کاربرد برنامه‌ریزی کاربری اراضی در افزایش تاب‌آوری شهری در برابر زمین‌لرزه با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر سبزوار)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال پنجم، شماره 17، صص34-17.
7- شکری فیروزجاه، پری(1396)، تحلیل فضایی میزان تاب‌آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی، مجله برنامه‌ریزی کالبدی فضایی، سال دوم، شماره 2، پیاپی 6، صص 44-27.
8- شماعی، میرزازاده (1398)، تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهر تبریز در برابر زلزله، مجله مخاطرات محیطی، دوره هشتم، شماره 20، صص 266-245.
9- Baibarac C., Petrescu D., (2017),Open-source resilience: a connected commons-based proposition for urban transformation, Procedia Engineering 198 , pp.227 – 239.
10- Etinay N., Egbu Ch., (2018), Building Urban Resilience for Disaster Risk Management and Disaster Risk Reduction, Procedia Engineering 212, pp. 575–582.
11- Etinay, N, Egbu, Ch, Murray, V (2018),Building Urban Resilience for Disaster Risk Management and Disaster Risk Reduction, 7th International Conference on Building Resilience; Using scientific knowledge to inform policy and practice in disaster risk reduction, ICBR2017, 27 – 29 November 2017, Bangkok, Thailand,Procedia Engineering 212 , 575–582.
12- Hemingway, L., & Priestley, M. (2014). Natural Hazards, Human Vulnerability and Disabling Societies: A Disaster for Disabled People? Review of Disability Studies: An International Journal, 2: 57-67.
13- Herbert, E., Huppert, R., & Sparks, J. (2006). Extreme natural hazards: population growth, globalization and environmental change. Royal society publishing, 364: 1803-1814.
14- Marchese D., Reynolds E., Bates M. E., Morgan H., S. S. Clark, I. Linkov, Resilience and sustainability: Similarities and differences in environmental management applications, Science of the Total Environment 6 –613 (2018) 1275–1283.
15- Meerow S., Newell J. P., M. Stults, Defining urban resilience: A review, Landscape and Urban Planning 147 (2016) 38–49.
16- Ongkowijoyo C. S., Doloi H., (2018), Risk-based Resilience Assessment Model Focusing on Urban Infrastructure System Restoration, Procedia Engineering 212, pp.1115–1122.
17-  Peduzzi. P., Dao, H., Herold, C., & Mouton, F. (2009). Assessing global exposure and vulnerability towards natural hazards: The Disaster Risk Index. Natural Hazards Earth System Sciences, 9: 1149–1159.
18- Ray B., Shaw R., Changing built form and implications on urban resilience: loss of climate responsive and socially interactive spaces, Procedia Engineering 212 (2018) 117-124.