نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرفیا و دفاع مقدس، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

انتخاب بهترین مکان و مکان­یابی دفاعی-امنیتی استقرارگاه ­های نظامی نقش مهمی را در فرایند تأمین امنیت و مبارزه با تهدیدهای کشور دارد. شناسایی عوامل و معیارهای طبیعی و انسانی مناسب در مکان­ یابی دفاعی-امنیتی از موضوعات مهم در این خصوص محسوب می شود. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، هدف مطالعه حاضر تحلیل مکان ­یابی دفاعی-امنیتی استقرارگاه­ های نظامی با تأکید بر دوره دفاع­ مقدس (1367-1359) در استان کرمانشاه است.
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده­ ها و اطلاعات پرسش­نامه و مصاحبه بوده و جامعه آماری کارشناسان مختلف نظامی، امنیتی و کارشناسان در زمینه­ های تخصصی مرتبط با امنیت و مباحث سیاسی- نظامی هستند. با استفاده از نمونه­ گیری هدفمند، 50 کارشناس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل اطلاعات و پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آزمون رتبه ­ای هم­ انباشتگی نامحدود اکتشافی و روش مدل­ سازی سری زمانی استفاده شد.
نتایج پژوهش گویای آن است که از بین معیارهای طبیعی شش معیار گسل و زلزله­ خیزی منطقه، شرایط جغرافیایی منطقه، توپوگرافی منطقه، اراضی ناپایدار و بروز مشکلات خزش و ریزش، شیب زمین و جنس زمین نقش مهمی در مکان­یابی استقرارگاه ­های نظامی داشته ­اند. نتایج تحقیق در زمینه معیارهای انسانی نشان داد که شش معیار ملاحظات سیاسی- امنیتی، وجود امنیت حمل و نقل منطقه، فاصله از مراکز شهری و روستایی، فاصله از مرزهای بین المللی، عدم استقرار در مجاورت زیرساخت­ ها و فاصله از شبکه ارتباطی و راه ­های اصلی نقش مهمی در مکان­ یابی استقرارگاه ­های نظامی داشته ­اند. نهایتاً نتایج بررسی عوامل کلی طبیعی و انسانی مؤثر بر مکان­ یابی استقرارگاه ­های نظامی در استان کرمانشاه نشان داد که از بین دو گروه، نقش عامل انسانی نسبت به عامل طبیعی بیشتر بوده و عوامل انسانی و شاخص­ های آن اهمیت بیشتری در مکان­ یابی استقرارگاه ­های نظامی در استان کرمانشاه داشته ­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of defense-security locating of military bases with emphasis on the Holy Defense period - case study: Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Asieh Sepahvand 1
  • Ali Amiri 2
  • Alireaza Sepahvand 3

1 Master's student of geography and sacred defense, Lorestan University, Khorramabad, Iran

2 Associate Professor of Political Geography, Lorestan University, Khorramabad, Iran

3 Assistant Professor of Pasture and Watershed Department, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Defense - security issues are always one of the most important factors in planning, and neglecting this important issue can have dire consequences in the national security of a country. So, Choosing the best location and defense-security locating of military bases has an important role in the process of providing security and fighting against the country's threats. In this context, identification of appropriate natural and human factors and criteria in defense-security positioning are important issues in this regard. Therefore, considering the importance of this issue, the purpose of this study is to analyze the defense-security locating of military bases with emphasis on the Holy Defense period in Kermanshah province.
 Materials and methods
The current research is applied in terms of purpose and its method is descriptive-analytical. The tools for collecting data and information are questionnaires and interviews. The statistical population is various military and security experts and experts in specialized fields related to security and political-military issues. Using targeted sampling, 50 experts were selected as samples. To analyze the data and answer the research questions, the exploratory unlimited cointegration rank test and the time series modeler method were used.
Results and discussions
In order to investigate this, the factors and criteria for the defense - security locating of military bases, emphasizing the period of sacred defense, investigated two general categories of natural factors, which included 12 natural criteria, and human factors with 13 human criteria. The results of the research in the field of natural criteria affecting the locating of military bases in Kermanshah province showed that out of the 12 indicators considered for this, six criteria of faulting and seismicity of the region, geographical conditions of the region, topography of the region, unstable lands and occurrence The problems of creep and subsidence, land slope and land type have played an important role in the locating of military bases. In general, the results of the identification of natural criteria showed that the highest level of influence was related to the fault index and seismicity of the region and the lowest level of influence were related to the index of the number of frost days. The results of the research in the field of human criteria affecting the location of military bases in Kermanshah province showed that among the 13 indicators considered for human criteria; Six criteria of political and security considerations, the presence of transportation security in the region, distance from urban and rural centers, distance from international borders, lack of settlement in the vicinity of infrastructure and distance from the communication network of main roads play an important role in locating of the military bases. The results showed that the highest level of influence was related to the index of considering military-security considerations in the locating of military centers and the lowest level of influence was related to the index of distance from gas transmission stations and highways.
Conclusion
Finally, the results of the investigation of the general natural and human factors affecting the location of military bases in Kermanshah province showed that among the two groups, the role of the human factor is greater than the natural factor, and the human factors and And human factors and its indicators have been more important in locating military bases in Kermanshah province. Therefore, for the proper locating of military bases, it is necessary to pay attention to the natural and human factors and their criteria so that during the crisis or military attacks, the military bases will suffer the least damage And in order to ensure the security of military equipment and bases and to ensure the security of the entire country, less damage should be done to military equipment and bases. since Kermanshah province is a border province in the west of Iran And the country of Iran has been attacked many times from the region of the western borders, and the most recent one was the war imposed by Iraq against Iran, which is known as the period of sacred defense, Compliance with the principles of defense-security planning is one of the necessities that should be considered more than other non-border provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Security of border areas
  • Locating
  • defense and security
  • Military bases
  • sacred defense
1- آزر، ادوارد و چونگ این مون(1379)، امنیت ملی در جهان سوم، مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
2- اصغری سراسکا‌نرود، موسوی، مهدوی؛ صیاد، میرنجف، سجاد، (1398)، تحلیل عوامل ژئومورفولوژیکی در مکان‌یابی مراکز نظامی-دفاعی با استفاده از Anp و Gis (مطالعه موردی: پادگان‌های شهرستان های مرزی استان آذربایجان غربی)، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی، پژوهشی علوم و فناوری های پدافند غیرعامل، سال دوم، شماره 4.
3- امیری، علی (1400)، تحلیل پراکنش نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز در استان کرمانشاه، جغرافیا و توسعه، دوره 19، شماره 64، صص. 195- 218
4- امیری، احمدی­‌پور، مستجابی؛ علی، زهرا، حمید (1393)، تحلیل فضایی- امنیتی خطوط انتقال انرژی در ایران (خطوط لوله نفت و گاز)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 14، شماره 34، صص. 133- 157.
5- امین بیدختی، شریفی؛ علی‌اکبر، نوید (1391)، بررسی نقش مداخله‌گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره 3، پاییز61، صص. 13- 38.
6- امینی ورکی، کریمی؛ سعید، رضا (1392)، ملاحظات مکان‌یابی استقرارگاه‌های نظامی (پادگان) در مناطق مرزی، ششمین کنگره انجمن ژئوپولیتیک ایران پدافند غیرعامل، مشهد: https://civilica.com/doc/233922
7- بوزان، باری(1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه مرکز مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی
8- پاشازاده، سیدین، پارسای‌مقدم؛ منوچهر، افشار، مهدی (1392)، تحلیل نقاط بهینه استقرارگاه‌های نظامی بر مبنای ملاحظات دفاعی امنیتی با استفاده GIS (مطالعه موردی استان اردبیل)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هفتم شماره (20)،  صص. 23-5.
9- پودینه، اسمعیل‌نژاد، قائدی، شیرازی خرازی؛ محمدرضا، مرتضی، سهراب، محمدعلی. (1400). مکان‌یابی تأسیسات و تجهیزات نظامی براساس عناصر محیطی- مطالعه موردی: سواحل دریای عمان. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 21 (61)، 17- 36.
10- پیلتن، برومند؛ فخرالسادات، مختار (1393)، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مورد مطالعه کلیه زنان و مردان واقع در گروه سنی 18- 45 سال شهر جهرم)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره دوم، بهار 93، صص. 119-129.
11- تاراسی، کریم‌زاده، آقایاری‌هیر؛ زهرا، حسین،  محسن. (1399). بررسی ارتباط ظرفیت‌سازی و توانمندسازی زنان روستایی (مطالعة موردی: شهرستان زنجان). فصلنامه جغرافیا و توسعه، 18(58)، 203- 224.
12- جعفر­زاده، ولیزاده‌کامران، جعفر، خلیل (1397)، مکان‌یابی پادگان نظامی در شهر اردبیل با رویکرد پدافند غیر­عامل (با استفاده از تلفیق سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش‌های تصمیم­‌گیری چندمعیاره)، نشریه پژوهش و برنامه‌­ریزی شهری، شماره (32)، صص. 52-41.
13- جهان‌تیغ، بخشی، قربانی‌سالخورد؛  حسین، امیر، رضوان (1401). موانع و الزامات سازگاری کشاورزان مناطق کوهستانی با تغییرات آب و هوایی (نمونه موردی: بخش پاپی از توابع شهرستان خرم آباد). تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 22 (67)، 281- 300.
14- حافظ‌نیا، محمدرضا (1385)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، تهران: نشرآستان قدس رضوی
15- حجازی، روستایی، فخری، حیدری؛ شهرام، میراسدالله، سیروس، زهرا (1400)، ارزیابی توانمندی­‌های ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعامل، پژوهش­‌های ژئومورفولوژی کمی، دوره 9، شمراه 4، صص. 186-202.
16- حنفی، بیات، نعمتی؛ علی، حمیدرضا، امیرحسین (1398)، ارزیابی تأثیر عوامل جغرافیایی بر دفاع غیرعامل در مناطق مرزی ایران و افغانستان (با تأکید بر مکان‌یابی مراکز نظامی)، مدیریت نظامی، سال نوزدهم، شماره 3، صص. 33-60.
17- دوستدار، رضا (1390)، نقش و کارکرد نیروهای مسلح در تحقق امنیت ملی پایدار در چشم انداز 1404 (مطالعه موردی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، دوره 3، شماره 4، صص. 81-106.
18- رجبی، کلهر، مجیدی، رستگار؛ محمدرضا،  احسان، داود، عبدالمطلب (1390)، الگوی مکان‌یابی نیروگاه‌­های آبی با رویکرد پدافند غیرعامل و با بهره‌گیری از Topsis، (مطالعه موردی: استان اصفهان، مجله علوم و فناوری‌های پدافند غیرعامل)، سال دوم، شماره 4.
19- رسولی، صالحی؛ رضا، علی (1389)، بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی جوانان، فصلنامه دانش انتظامی، سال 12، شماره 3، صص. 165- 201.
20- رضایی، مرادی؛ حسن، مریم (1400)، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی، فصلنامه مدیریت نظامی، سال 21، شماره 4، صص. 63-82.
21- سعیدی، باقری، بهمنش؛ علی، حسین، میثم (1392)، مکان‌گزینی پادگان نظامی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از تلفیق MGDA و GiS (مطالعه موردی: شهرستان تربت جام)، مجله سیاست دفاعی، سال بیستم، شماره 84.
22- صادق‌آبادی، اصغر (1388)، استفاده از پدافند غیرعامل در حفاظت از دستگاه­‌های حفاری نفت، گاز، اکتشاف و تولید.
23- علایی، حسین (1391)، امنیت پایدار در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران، نشریه راهبردی دفاعی، دوره 10، شماره 39، 1- 34.
24- علوی، محمود (1381)، تأثیر مهاجرت افاغنه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر ابوالفضل شکوری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس
25- عین‌القضاتی، علیرضا (1396)، مفهوم‌شناسی و رویکردهای امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان فرماندهی معظم کل قوا، فصلنامه دانش امنیت، سال اول، شماره دوم، صص. 117- 141.
26- کامران، حسینی امینی، شهریاری؛ حسن، حسن، مهدی (11392)، آمایش دفاعی سرزمین از منظر پدافند غیرعامل، تهران، انتشارات آثار معاصر
27- ماندل، رابرت(1377)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه مرکز مطالعات راهبردی، تهران: مرکز مطالعات راهبردی
28- مرادی، حسن‌­آبادی، مجتهدزاده، لطفی؛ بهروز، داود، پیروز، حیدر (1399)، تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان‌­های کردستان و کرمانشاه، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه­‌ای)، سال یازدهم، شماره 1، صص 571-596.
29- نوری‌کلکناری، جابر (1398)، معیارهای مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی با در نظر گرفتن جنبه­‌های پدافند غیرعامل، نشریه پدافند غیرعامل، شماره 1، صص. 31-44.
30- نیکبخت، دزنردی، اسماعیل‌زاد؛ محبوبه، زینب، هادی (1401)، مکان‌یابی پاسگاه‌های مرزی در مناطق شمال شرقی کشور با استفاده از مدل تلفیقی FAHP (مطالعه موردی: لطف‌­آباد، نوخندان و باجگیران)، پژوهش‌نامه خراسان بزرگ، آماده انتشار
31- Buzan, B, Hansen, L. (2007);” International Security, Vol. III: Widening Security”, SAGE Publications, London: New Delhi, Singapore.
32- Hawdon, J & Ryan, J. (2009); “Social Capital, Social Control, and Changes in Victimization Rates”, Crime & Delinquency, Volume 55, Issue 4, pp 526- 549.
33- Karatas, mumtaz; yakici, ertan & razi, nasuh (2018), Military Facility Location Problems: A Brief Survey, n book: Operations Research for Military Organizations (pp.1-27)Publisher: IGI GLOBAL
34- Kennan, George F. (1971), The prevent a world wasteland, foreign affeirs, vol 48
35- Liu, Chang; Xiao, Bin and Wang, Weijie (2020), Analysis on project management of military barracks in high altitude area, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
36- Nicoara, Gabriela & pinzariu, sorin (2021), considerations regarding the location and the role of organizational culture in the Romanian military environment, land forces avademy review, volume 26, issue 1, pp. 55-61.
37- Richard. H. miss(1993), resource scaroty and enviermental security applendix, world armanents and disarmament, united state: oxford uneiversity
38- Rueda, diego f. & calle, eusebi (2017), using interdependency matrices to mitigate targeted attacks on interdependent networks, interntional journal of critical infrastructure protection, volume 16, issue c, pp. 3-12.
39- Ural, Ece & Severcan, yucel can (2022). Assessing user preferences regarding military site regeneration: The case of the Fourth Corps Command in Ankara. Cities, 129, 103- 118.‏
40- White, Richard; Boult, Terrance & Chow, Edward (2014), A computational asset vulnerability model for the strategic protection of the critical infrastructure, International Journal of Critical Infrastructure Protection, vol. 7, issue 3, pp.167-177.
41- Yigitcanlar, T. Dur, F. and Dizdaroglu, D. (2015), towards prosperous sustainable cities: A multiscalar urban sustainability assessment approach, Habitat International, 45: 36- 46.
42- ŽENKA, Jan; PERNICA, Bohuslav; KOFROŇ, Jan (2021), the geography of demilitarization: do regional economic disparities affect the spatial distribution of military base closure?, Moravian geographical reports, 29 (4), pp. 252-266.