نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست‌های عمومی و نقش آن به‌عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، پیوسته در حال پررنگ شدن می‌باشد. سنجش کیفیت زندگی در شهرها معمولاً از طریق شاخص‌های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص‌های عینی حاصل از داده‌های ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصه‌ها اندازه‌گیری می‌شود. لذا هدف این پژوهش سنجش و تدوین مدل مفهومی کیفیت زندگی در شهر ارومیه مبتنی‌بر شاخص‌های مسکن بوده به‌طوری که نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، میدانی و پرسش‌نامه صورت گرفته است. برای نیل به هدف تحقیق، تعداد 12 شاخص بر‌اساس نظرات نخبگان انتخاب شده و در نرم‌افزار GIS لایه‌های اطلاعاتی برای آن‌ها تشکیل شده است. برای محاسبه وزن شاخص‌ها از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره BWM استفاده شده، که بیش‌ترین وزن بدست آمده مربوط به کیفیت ابنیه و کم‌ترین مربوط به قدمت ابنیه بوده است. وزن به‌دست آمده از روش BWM در شاخص‌های 12 گانه استاندارد ضرب شده و باهم ترکیب شده اند. هم‌چنین به منظور ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق پنج گانه شهر ارومیه از مدل MARCOS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که 23 درصد از محدوده شهر در پهنه کیفیت زندگی خیلی‌کم، 34 درصد در پهنه کیفیت زندگی کم، 13 درصد در پهنه کیفیت زندگی متوسط، 20 درصد در پهنه کیفیت زندگی زیاد و 11 درصد در پهنه کیفیت زندگی خیلی‌زیاد قرار گرفته است و این یعنی شهر ارومیه به لحاظ کیفیت زندگی مبتنی‌بر شاخص‌های مسکن، در سطح متوسط رو به پایین قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model of the Quality of Life in Cities with Emphasis on Housing Indicators - Case Study: 5 Regions of Urmia City

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pourmohammadi 1
  • Reza Karimi 2

1 Professor of Geography & Urban Planning Department, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Ph.D Student of geography and urban planning, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The city, as human life, plays a fundamental role in creating a feeling of satisfaction, and in fact, it shapes the lifestyle of a person and determines the quality of his life. It should be noted that the quality of housing is directly related to the quality of life and the social and economic development of different communities; in such a way that the accommodation of families in inappropriate housing has become the basis of social problems and anomalies, which in turn, unfavorable social conditions will cause negative economic effects for societies. Quality of life studies can identify problematic areas, causes of people's dissatisfaction, residents' priorities. In life, the influence of socio-demographic factors on the quality of life and to monitor and evaluate the effectiveness of policies and strategies in the field of quality of life. According to the above, the purpose of this research was to measure the quality of life in Urmia city and five regions based on housing indicators. The originality and innovation of the current research can be expressed in the application of the new BWM (2015) and MARCOS (2019) models as well as the combined physical, economic, social and demographic indicators.
Materials & Methods
According to its purpose, this research is an applied research and according to the method of doing the work, it has a descriptive-analytical nature. The information was collected through library studies, field studies and census data of Iran Statistics Center in 2015. Thus, after studying the sources related to the research topic, 12 indicators have been selected to reach the research output, which include household density in a residential unit, population density in a residential unit, building age, building quality, building strength, land value, access to services. Education and treatment, housing ownership, plot area, infrastructure level, access to green space and residential density. Considering that each of the housing indicators used to model the quality of life has a different importance coefficient, therefore, in this article, the opinions of elites have been used to determine the weight of the indicators. In order to weight the indicators based on the BWM method, 10 questionnaires whose content is based on the pairwise comparison of indicators based on the preference of the best indicator over other indicators and the preference of other indicators over the worst indicator have been compiled. In the next step, the data of the questionnaires were entered into the GAMS software and were calculated and analyzed. The highest weight obtained is related to the building quality index with 0.201 and the lowest is related to the age of the building with an importance coefficient of 0.017. After calculating the weight of the indicators, in order to perform spatial analysis, first the information layers of the indicators were digitized and edited in the software of the geographic information system, and by converting the information layers into a raster and standardizing them based on the purpose of the research, the importance coefficient calculated from BWM in each of The indicators have been multiplied and the combination of the indicators has been discussed by applying weighting. In the last step, the MARCOS model was used to evaluate the quality of life in the five regions of Urmia.
Results & Disscussion
After the 12 indicators of housing to measure the quality of life in the geographic information system software were classified and analyzed using the reclassification command and based on the research objectives, in order to model the quality of life in the city of Urmia by using the summation command and applying the obtained weights Based on the best-worst method, the indicators have been combined. The results of the combination of 12 housing indicators to model the quality of life in Urmia show that 23% of the city is in the very low quality of life zone, 34% in the low quality of life zone, 13% in the medium quality of life zone, 20% in the The quality of life is high and 11% is in the area of ​​very high quality of life. Based on the output obtained from the Marcus model, in Urmia city, region one, region five, region two, region three and region four are ranked 1 to 5 in terms of quality of life based on housing indicators.
Conclusion
The obtained results indicate that in general the quality of life in the eastern, northern, and northwestern parts of Urmia city is at an inappropriate level due to the presence of informal settlements, and the Shahrchai River border, which includes the 1st and 5th May areas. Due to the newly built area, it is in high quality. The results of the separate analysis of the indicators show that the quality of life in Urmia city based on the indicators of households in a residential unit, people in a residential unit, the strength of buildings, the area of ​​plots, access to educational and medical services and green space in a medium to high condition and based on the indicators The age of the building, the quality of the building, the value of the land, the level of infrastructure, housing ownership and residential density are in a medium to low condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Household
  • Indicator
  • Housing
  • BWM
  • MARCOS
  • Quality zone
1- آذرآئین، شرف (1400)، تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی شهری بااستفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه‌موردی: نواحی شهر گرگان)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 4، شماره 1، صص 82-98.
2- ابراهیمی، فدایی؛ مهدی، فهیمه (1399)، تحلیلی بر کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعه ‌موردی: مسکن مهر شاهین‌شهر)، برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، صص 135-153.
3- احمدی، دیوسالار، مؤمن‌پور؛ حسن، اسداله، مریم (1400)، بررسی عملکرد تأثیر بهسازی بافت‌های فرسوده شهری بر کیفیت زندگی محله نارنج باغ‌شهر نکا استان مازندران، مطالعات توسعه‌پایدار شهری و منطقه‌ای، دوره 2، شماره 1، صص 59-77.
4- پوستچی، تقی‌زاده؛ احمد، رحیم (1397)، اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران بااستفاده از BWM- PROMETHEE، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه فردوسی مشهد.
5- جلالی، ناجی، خادم‌الفقرایی؛ مینا، زهرا، مهوش (1398)، کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی، معماری و شهرسازی، سال 29، شماره 86، صص 36-21.
6- حکمت‌نیا، رضایی، باقری، محمودی‌نیا؛ حسن، حجت، علی، محبوبه (1400)، تبیین اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود کیفی مسکن شهری و کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه‌موردی: محله کوچه بیوک شهر یزد)، برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، صص 135-148.
7- حیدرزاده، بهزادفر؛ احسان، مصطفی (1398)، تأثیر تراکم جمعیتی بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری - نمونه مطالعه: منطقه 3 کلان‌شهر تهران، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 10، شماره پیاپی 37، صص 12-1.
8- خضرلو، عابدینی؛ آرام، اصغر (1401)، مطالعه تطبیقی زیست‌پذیری در بافت جدید و قدیمی شهرها - نمونه مورد مطالعه: شهر ارومیه، مطالعات شهری، دوره 11، شماره 42، صص 48-35.
9- رجبی، رحمانی؛ ربابه، بیژن (1399)، نقش فضاهای شهری در ارتقای کیفیت زندگی (مطالعه‌موردی شهر ملایر)، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 20، شماره 58، صص 319-337.
10- رضایی، نعمتی‌مهر؛ رضا، مرجان (1399)، برنامه‌ریزی فضایی ارتقای کیفیت محیط مسکونی مبتنی‌بر نتایج ارزیابی رضایت‌مندی ساکنان - مورد‌پژوهش: مسکن مهر شهر جدید پردیس، صفه، دوره 31، شماره 3 (پیاپی 94)، صص 79-96.
11- زارعیان، اسماعیل‌پور، اکبری؛ مهسا، نجما، رضا (1399)، سنجش کیفیت زندگی در محلات بافت تاریخی و عوامل مؤثر بر آن - نمونه پژوهش: بافت تاریخی شهر یزد، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 31، شماره 1 (پیاپی 77)، صص 142-121.
12- زنگانه، پریزادی، مسکنی؛ احمد، طاهر، شراره (1400)، ارزیابی میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیط شهری (مطالعه‌موردی: مسکن مهر شهر رشت)، مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، سال 2، شماره 3، صص 31-52.
13- سالاری‌پور، غیاثوند، شعبانی؛ علی‌اکبر، سعید، سجاد (1401)، ارزیابی کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر رشت)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره 13، شماره 48، صص 102-87.
14- شاطریان، حیدری، فلاحتی؛ محسن، رسول، فرشاد (1399)، ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر‌سالم (مطالعه موردی: بافت‌های فرسوده شهر کاشان)، جغرافیای اجتماعی شهری، دوره 7، شماره 1، صص 65-80.
15- شاهین، سمیرا (1400)، ارزیابی سطح کیفیت زندگی شهری (مطالعه‌موردی: شهرک منظریه خمینی‌شهر)، جغرافیا و مطالعات محیطی، سال 10، شماره 40، صص 101-122.
16- صفرعلی‌زاده، اسماعیل (1399)، تحلیل شاخص‌‌های کمی و کیفی مسکن در شهر ارومیه، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 15، شماره 2 (پیاپی 51)، صص 529-544.
17- قادری، کریمیان، حافظ‌رضازاده؛ پریسا، مریم، معصومه (1399)، سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی شاخص‌های ترکیبی کیفیت زندگی (مطالعه‌موردی: نواحی چهارگانه شهر چابهار)، جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای، سال 11، شماره 1، صص 869-890.
18- قاضی‌میرسعید، طالعی، ابوالحسنی، علیشاه؛ مجتبی، محمد، سمیه، الهام (1400)، سنجش شاخص‌های عینی و ذهنی به منظور ارزیابی کیفیت زندگی در محله‌های درون‌شهری (مطالعه‌موردی: شهر سمنان)، برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، صص 29-44.
19- قلی‌مطلق، درویشی؛ مجید، فرهاد (1400)، سنجش کیفیت زندگی شهری با الگوبرداری از شاخص‌های بارومتر اروپایی (مطالعه‌موردی: شهر قزوین)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 53، شماره 2، صص 579-597.
20- کریمی، عابدینی؛ رضا، اصغر (1396)، تحلیل شاخص‌های مسکن در شهرستان‌های استان آذربایجان‌غربی براساس روش VIKOR، جغرفیا و آمایش شهری، شماره 23، صص 76-61.
21- مصطفی‌زاده، شیعه، احمدی؛ لادن، اسماعیل، قادر (1399)، بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره، هویت شهر، سال 14، شماره 44، صص 19-32.
22- مودودی، محمدی؛ مهدی، زهرا (1399)، تبیین کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر مطالعه‌موردی: شهر قاین، شهر‌پایدار، دوره 3، شماره 2، صص 31-45.
23- Al-Homoud, M., Is-haqat, H., (2019). Exploring the Appropriateness of the Royal Initiative for Housing for the Low-Income Group in Jordan, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, No. 471.
24- Arku Ziama, J.‚ Li, B., (2018). Residents Post-Occupancy Evaluation of Social Housing in Liberia‚ Journal of Building Construction and Planning Research, No. 6, pp. 1- 22.
25- Biagia, B., Gabriela Ladub, M., Meleddub, M., (2018). Urban Quality of Life and Capabilities: An Experimental Study, Ecological Economics, No. 150, pp. 137-152.
26- Cicirelli, F., Guerrieri, A., Mastroianni, C., Spezzano, G., Vinci, A., (2019). The Internet of Things for Smart Urban Ecosystems, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, (doi:10.1007/978-3-319-96550-5).
27- Crockerl, T., Brown1, L., Clegg, A., Farley, K., Franklin, M., Simpkins, S., Young, J., (2019). Quality of Life is Substantially Worse for Community-Dwelling Older People Living with Frailty: Systematic Review and Meta- Analysis, Quality of Life Research, No. 28, pp. 2041-2056.
28- Emmanuel, J., (2012). Housing Quality” To the Low-Income Housing Producers in Ogbere, Ibadan, Nigeria, Social and Behavioral Sciences, No. 35, pp. 483- 494.
29- Low, C. T., Stimson, R., Chen, S., Cerin, E., Wong, P. P. Y., Lai, P. C., (2018). Personal and Neighborhood Indicators of Quality of Urban life: a Case Study of Hong Kong, Social Indicators Research, Vol. 136, No. 2, pp. 751- 773.
30- Rezaie, J. (2015). Best- Worst Multi- Criteria Decision- Making Method, Omega, No. 53, pp. 49- 57.
31- Schmitt R. B., (2002). Considering Social Cohesion in Quality of Life Assessments: Concept and Measurement, Journal for Quality of Life Measurement, Vol. 1, No. 58, pp. 403- 428.
32- Stevic, Z., Pamucar, D., Puska, A., Chatterjee, P., (2019). Sustainable Supplier Selection in Healthcare Industries Using a New MCDM Method: Measurement of Alternatives and Ranking According to Compromise Solution (MARCOS), Computers & Industrial Engineering, No. 140, 106231.