نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

2 استادیار گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

چکیده

پوششگیاهی نقش مؤثری بر روی محیطزیست داشته و با بررسی روند تغییرات آن میتوان گام مهمی در جهت برنامهریزی صحیح و مدیریت اصولی برداشت. در این راستا، تصاویر سری زمانی میتواند ابزار بسیار مفیدی در زمینهی مطالعات محیطی مرتبط با تغییرات پوششگیاهی و کشف ناهنجاری باشد. در پژوهش حاضر تغییرات زمانی بلندمدت پوششگیاهی شهرستان چالوس با استفاده از دادههای ماهوارهای لندست 7،5 و 8 در طی سالهای 1986 تا 2021 بررسی و ارزیابی شد. در راستای تحقق این هدف، 36 تصویر سری زمانی شاخص EVI بهکار گرفته شد. با توجه به وسعت منطقه و غیریکنواخت بودن تغییرات، با انتخاب چند موقعیت مکانی از منطقه موردمطالعه بهعنوان نقاط مهم بررسیها صورت گرفت. نقشه تغییرات و روند تغییرات بهدستآمده از این تحقیق حاکی از کاهش و رشد پوششگیاهی، بسته به شرایط زمانی و مکانی بوده است. در برخی از مناطق ساحلی پوششگیاهی بهمرور زمان روند کاهشی داشته که تبدیل به شهرک و مناطق تجاری شده است و در برخی دیگر از نقاط شمالی، مناطقی که از پوششگیاهی ضعیفی برخوردار بودند در طی این سالها تبدیل به مزارع و زمینهای کشاورزی شدهاند. پوششگیاهی در برخی مناطق کوهستانی بهعلت فاصله از مناطق مرطوب و با کاهش بارندگی روند کاهشی داشته است. درعین حال براساس تحلیل سری زمانی در این بازه زمانی 36 ساله روند کاهش پوششگیاهی برای دو سال نسبت به سایر سالها از شدت بیشتری برخوردار بوده، بهگونهای که نمودارهای آنومالی آن دارای افت زیاد و کاهش چشمگیر پوششگیاهی نسبت به وضعیت نرمال هستند. نتایج تحقیق نشان داد که معیار آنومالی بهخوبی قادر است تغییرات سالانه بین پوششگیاهی و همچنین خشکسالیهای احتمالی رخداده را به نمایش بگذارد. همچنین برای بهرهگیری بهتر از این معیار، بهکارگیری معیار آنومالی نسبت به میانگین کلی با تمایز بالایی موفق به کشف ناهنجاری پوششگیاهی در این منطقه شد و درک بهتری از سیر روند تغییرات ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Using satellite images for long-term analysis of vegetation changes and detection of vegetation anomalies with the help of meteorological data

نویسندگان [English]

  • Maryam Kouhani 1
  • Abbas Kiani 2
  • Yasser Ebrahimian Ghajari 2

1 Master student of Photogrammetry, Faculty of Civil Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol

2 Assistant professor, Faculty of civil engineering, Noshirvani University of Technology, Babol

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Vegetation has always been affected by various environmental and human factors that have directly or indirectly affected the conditions and performance of the environment over time. Consequently, monitoring and investigating the vegetation cover in the northern regions of Iran is also highly considered important. Research suggests that the destruction and change of vegetation cover and forests are among the most important factors influencing natural hazards such as floods, erosion, and earthquakes. In addition to processing and presenting well-known spatial data, remote sensing can also be used to improve human understanding of annual changes in vegetation cover, from a local to a global scale. In this regard, the anomaly evaluation criterion with high differentiation can separate and display anomalous areas in order to recognize the change process and reveal the areas with anomalies over time. Thus, medium-resolution images, vegetation indices, and anomaly criteria can be used to evaluate long-term vegetation changes. Therefore, a positive step in reducing the environmental effects of a region can be made by locating the urban areas that have experienced changes over time and making decisions related to future planning.
Material and methods
This study utilized a time series of Landsat 5, 7, and 8 images downloaded from the Google Earth engine. To get the best representation of the vegetation in this study, spring and summer were chosen because vegetation at this time is at its greenest. The main focus of this study was on the evaluation of vegetation changes over time quantitatively and qualitatively, using remote sensing data from Google Earth Engine to prepare a map of vegetation changes over time. The general process of implementing this research can be summarized in 7 phases. The first phase involves taking Landsat images and preparing statistical meteorological data. In the second phase, the time series images were collected according to the specific period and in the third phase, the obtained images were corrected and pre-processed. As a next step, the EVI index is extracted from all Landsat images, and then to determine the anomaly of changes, a series of statistical analyses, including the mean and standard deviation, are applied. The next step involves generating the map of anomalous time series changes and extracting the map of vegetation changes to improve understanding. The end of the process also includes evaluating the results obtained from this research.
 Results and Discussion
Since vegetation and drought changes are non-uniform depending on location and distance from the sea and humid areas, and vegetation is destroyed to build villas, residential areas, commercial areas, and towns, several study areas were divided into smaller pieces. Then each area was analyzed and evaluated separately for its changes. It has been observed in the first and third study areas that vegetation has generally been on the rise in the past 36 years, although sometimes there have been anomalies and fluctuations in EVI value. It was significant to see the reduced vegetation in 2008 in both regions. For example, 262.5 mm of precipitation in the first region fell this year, indicating a rain shortage. The results obtained from the second region, considered one of the coastal regions, indicate that the anomaly graph in the region during the period had a downward slope in the direction of decreasing vegetation, and EVI values reached 0.14 in 2005 and 0.09 in 2013. The 4th and 5th regions have shown a lot of fluctuations in anomalous changes and EVI values, although the trend has generally been downward. Results obtained in the 4th region show that vegetation cover peaked in 2004 and 2011. Rainfall in the 5th region, a highland region, in 2008 was deficient, with 259.8 mm reported by the meteorological station. The anomaly value in this year was -1.96. According to the Department of Meteorology in Mazandaran province, most droughts that have affected the underground water in the province have taken place in coastal and plain areas in the province's east and center, and in western cities, they have mostly affected mountainous areas.
Conclusion
Thirty-six years of EVI time series images obtained from Landsat images were utilized in this study to investigate the changes and identify anomalies. In order to conduct a more detailed investigation, the study area was divided into several different regions, and each region was evaluated separately. The results obtained with existing meteorological statistical data were analyzed because vegetation can be affected by climatic and environmental conditions such as weather conditions. According to the results from study area )4(, vegetation cover has consistently decreased over the last three decades due to various factors like tree cutting, landslides, or land use changes. As shown in the map showing the obtained changes, there appears to be an increase in the value of the vegetation index in some northern areas of Chalus city until around 2002, indicating an improvement in greenness. While In some areas close to the Caspian Sea and the coastline, because of the construction of villas and commercial areas, there has been a loss of vegetation, such as in area (2) based on the changed map, a major part of the vegetation in that area has been destroyed because of the establishment of a settlement and construction of a road. As a result of comparing the evaluation of two anomaly approaches, it has also been concluded that both modes show almost the same trend of changes, but the graphs in "Anomaly compared to the overall average" mode compared to "Anomaly compared to the average of each set" display the change process better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EVI index
  • anomaly
  • Landsat
  • detection
  • time series
1- رجایی، اسماعیلی ساری، سلمان ماهینی، دلاور، مساح بوانی؛ فاطمه، عباس، عبدالرسول، مجید، علیرضا (2020). ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آب‌خیز رودخانه تجن با تکیه بر سنجه‌های سیمای سرزمین. علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 22، صص 366-351.
2- رنجبر، ولی، مکرم، تاری‌پناه؛ ابلفضل، عباسعلی، مرضیه، فریده (2020). بررسی روند تغییرات زمانی-مکانی پوشش گیاهی و واکنش آن به عوامل محیطی در شمال استان فارس، ایران. نشریه سنجش از دور و GIS ایران، دوره 11، صص 82-61.
3- سارلی، روشن، گرب؛ رضا، غلامرضا، استفان (2019). سنجش و پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی حوزه استان مازندران طی بازه زمانی 2017-2005 با استفاده از زنجیره مارکوف و GIS. فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر». دوره 28، صص 162-149.
4- غفاریان مالمیری، زارع خورمیزی؛ حمیدرضا، هادی (2020). بــررسی تغیـیـرات پـوشـش گیــاهـی ایــران با استـفاده از ســری‌های زمـانی NDVI سنـجنـده NOAA-AVHRR و تجـزیـه وتحـلیـل هـارمـونیـک ســری‌های زمـانی (HANTS). فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر». دوره 29، صص 158-141.
5- قنبری مطلق، امرایی؛ محدثه، بهزاد (2020). آشکارسازی ارتباط زمانی - مکانی تغییرات پوشش گیاهی در استان مازندران با عناصر اقلیمی. جغرافیا و پایداری محیط، دوره 37، صص 55-10.
6- کاظمی‌نیا (2018). کاربرد سنجش از دور و GIS در بررسی پوشش گیاهی. نشریه علمی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی. دوره 9، صص 85-75.
 7- Alfredo Huete, C.J., Wim van Leeuwen, 1999. MODIS VEGETATION INDEX.
8- Barzegar, M., Ebadi, H., Kiani, A., 2015. Comparison of different vegetation indices for very high-resolution images, specific case UltraCam-D imagery, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, pp. 97-104.
9- Bellone, T., Boccardo, P., Perez, F., 2009. Investigation of vegetation dynamics using long-term normalized difference vegetation index time-series. American Journal of Environmental Sciences 5, 461.
10- De Jong, R., de Bruin, S., de Wit, A., Schaepman, M.E., Dent, D.L., 2011. Analysis of monotonic greening and browning trends from global NDVI time-series. Remote Sensing of Environment 115, 692-702.
11- Fensholt, R., Rasmussen, K., Nielsen, T.T., Mbow, C., 2009. Evaluation of earth observation based long term vegetation trends—Intercomparing NDVI time series trend analysis consistency of Sahel from AVHRR GIMMS, Terra MODIS and SPOT VGT data. Remote sensing of environment 113, 1886-1898.
12- Hosseinzadeh, M.M., Esmaili, R., Nohegar, A., Saghafi, M., 2009. A Survey of Changes to Forest Covering in the Northern Slopes of Alborz-A Case Study: the Distance between Harahz and Chalos River and Chalos, Noshar, Noor and Amol Cities. Environmental Sciences 7.
13- Howarth, P.J., Wickware, G.M., 1981. Procedures for change detection using Landsat digital data. International Journal of Remote Sensing 2, 277-291.
14- Huang, S., Tang, L., Hupy, J.P., Wang, Y., Shao, G., 2021. A commentary review on the use of normalized difference vegetation index (NDVI) in the era of popular remote sensing. Journal of Forestry Research 32, 1-6.
15- Jensen, J.R., Toll, D.L., 1982. Detecting residential land-use development at the urban fringe. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 48.
16- Kiani, a., Farnood Ahmadi, F., Ebadi, H., 2019. Developing an Interpretation System for High-Resolution Remotely Sensed Images Based on Hybrid Decision-Making Process in a Multiscale Manner. Journal of the Indian Society of Remote Sensing 48, 197–214.
17- Lilian Ndungu, M.O., Steve Omondi, Anastasia Wahome, Anastasia Wahome, Emily Adams, 2019. Application of MODIS NDVI for Monitoring Kenyan Rangelands Through a Web Based Decision Support Tool. Frontiers in Environmental Science 7.
18- Liu, H.Q., Huete, A., 1995. A feedback based modification of the NDVI to minimize canopy background and atmospheric noise. IEEE transactions on geoscience and remote sensing 33, 457-465.
19- Liu, Y., Li, Y., Li, S., Motesharrei, S., 2015. Spatial and temporal patterns of global NDVI trends: correlations with climate and human factors. Remote Sensing 7, 13233-13250.
20- Meroni, M., Fasbender, D., Rembold, F., Atzberger, C., Klisch, A., 2019. Near real-time vegetation anomaly detection with MODIS NDVI: Timeliness vs. accuracy and effect of anomaly computation options. Remote sensing of environment 221, 508-521.
21- Mirahsani, M.s., SALMAN, M.A., SOFFIANIAN, A.R., Mohamadi, J., MODARRES, R., 2019. Evaluation of trend in vegetation variations using time series images and mann-kendall test over Gavkhuni Basin.
22- Montazeri, M., Kefayat Motla
gh, O.R., 2018. long term mean of vegetation analysis in Iran using NDVI index. Geography and Environmental Planning 29, 1-14.
23- Rembold, F., Meroni, M., Urbano, F., Csak, G., Kerdiles, H., Perez-Hoyos, A., Lemoine, G., Leo, O., Negre, T., 2019. ASAP: A new global early warning system to detect anomaly hot spots of agricultural production for food security analysis. Agricultural systems 168, 247-257.
24- Scaramuzza, P., Micijevic, E., Chander, G., 2004. SLC gap-filled products phase one methodology. Landsat Technical Notes 5.
25- Shabanipoor, M., Darvish Sefat, A.A., Rahmani, R., 2019. Long-term trend analysis of vegetation changes using MODIS-NDVI time series during 2000-2017 (Case study: Kurdistan province). Forest and Wood Products 72, 193-204.
26- Singh, A., 1989. Review article digital change detection techniques using remotely-sensed data. International journal of remote sensing 10, 989-1003.
27- Tamimi, E., Ebadi, H., Kiani, A., 2017. Evaluation of different metaheuristic optimization algorithms in feature selection and parameter determination in SVM classification. Arabian Journal of Geosciences 10, 478.
28- Yang-Sheng Chiang, K.-S.C., 2011. vegetation anomalies detected by time-series MODIS observation.
Yang, M.-D., Chen, S.-C., Tsai, H.P., 2017. A long-term vegetation recovery estimation for Mt. Jou-Jou using multi-date SPOT 1, 2, and 4 images. Remote Sensing 9, 893.