نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سنجش از دور، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

چکیده

در سالهای اخیر شاهد تقاضای بالا برای لیتیم بهدلیل کاربردهای فراوانش هستیم، بهعنوان مثال لیتیم در تولید باتریهای قابل شارژ و عمدتاً در بازارهای جهانی ساخت وسایل نقلیه الکتریکی و در راستای دستیابی به محیط زیست سالم و حمل ونقل مناسب بهکار میرود، از اینرو شناسایی ذخایر لیتیم بسیار مهم است. بهرهگیری از دادهها و تکنیکهای سنجش از دور در تشخیص منابع لیتیم بهدلیل کاهش هزینههای اکتشاف میدانی میتواند مفید واقع شود. در این تحقیق، از تصاویر سنجنده سنتینل-2 در محدوده 12 معدن شناخته شده لیتیم در سراسر جهان، بهعنوان مناطق حضور لیتیم، استفاده شد و طی مراحلی، از این دادهها، متغیرهای مناسب برای مدلسازی تولید شد. در محدودهی این معادن، نمونههایی تولید و بهعنوان ورودی الگوریتم مدلسازی استفاده شدند. برای مدلسازی توزیع نمونههای حضور لیتیم، از الگوریتم بیشینه انتروپی استفاده شد. از آنجا که وجود همبستگی میان متغیرهای ورودی باعث کاهش عملکرد مدل میشود و تفسیر نتایج مدلسازی را دشوار مینماید، ابتدا توسط شاخص VIF، همبستگی میان متغیرهای ورودی محاسبه و متغیرهایی که همبستگی بالایی داشتند حذف شدند. در نهایت یک مدل مناسب با معیار AUC برابر با 0.706 به دست آمد و توسط آن، منطقه مطالعاتی دق پترگان، واقع در استان خراسان جنوبی، ایران پهنهبندی شد که به موجب آن، دو منطقه محتمل حاوی منابع لیتیم شناسایی شدند. سپس با تکنیکهای کلاسیک سنجش از دور شامل ترکیب رنگی و نسبت باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی و SAM نیز پهنهبندی انجام شد. نتایج پهنهبندی بررسی و توانایی بالای الگوریتم بیشینه آنتروپی مشخص شد،  این روش بهعنوان یک رویکرد هوشمند و کلّی میتواند در مناطق دور افتاده و یا مناطق با مشکل دسترسی برای پتاسیلیابیهای معدنی(خصوصاً لیتیم) بهکار برده شود و در کاهش هزینههای نقشهبرداری میدانی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Remote sensing data for mapping Lithium in Degh Patregan area of Iran: Comparison of maximum entropy algorithm and classical image processing techniques

نویسندگان [English]

  • Mahsa Jahanbakhsh 1
  • Ali Esmaeily 2

1 M.Sc. in Remote Sensing Engineering, Faculty of Civil and Surveying Engineering, Graduate University of Advanced Technology

2 Assistant Professor, Faculty of Civil and Surveying Engineering, Graduate University of Advanced Technology

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
    In recent years, we have seen the importance and high demand of lithium (Li) due to its many applications, for example in the production of rechargeable lithium batteries, which are mainly related to the global markets of electric vehicle manufacturing to achieve a healthy environment and more suitable transportation. Due to this high demand, the identification of new lithium reserves is very important and the investigation of its identification and zoning methods has been the focus of many researchers, and the use of remote sensing data and image processing techniques in the detection of lithium due to cost reduction of earth exploration has increased, greatly.In this research, using modern methods, a general and intelligent approach was presented, so that with the least time and cost, after selecting the bands of the desired satellite images and zoning the area of Degh Ptergan, in Zirkoh city, South Khorasan province, as a possible area for the existence of lithium reserves, modeling was done by the supervised machine learning method, and the relative importance of the variables was determined using the trained model.Also, the relative importance of the variables was determined by the trained model, and the ability of each of the remote sensing techniques to achieve this goal has been challenged.
Materials&  Methods
    Here, 13 bands of Sentinel-2 images and the region of 12 known lithium mines around the world were used as lithium presence areas, so that, by going through steps, suitable data for modeling were produced. In this way, by using the boundaries of these mines, samples were produced that can be used as input for modeling algorithms. The maximum entropy algorithm was used to model the distribution of lithium samples. Since the correlation between the input variables reduces the performance of the model and makes it difficult to interpret the results of the modeling, first, the correlation between the input variables was calculated and those with a high correlation were discarded. So that, 16 variables were used as input in the maximum entropy algorithm and finally a suitable model was obtained with the AUC (Area Under the Curve) criterion of 0.706 and by it, the study area of Degh Patregan, located in the province South Khorasan, Iran was zoned and two possible areas containing lithium resources were identified.To determine the relative importance and contribution of the input variables in the prediction map of lithium minerals, the Jacknife method was implemented. According to this method, the variables B10, B06/B08, B06/B07 and B01/B10 have a high relative importance, which shows that they have more information than the other variables. Then classic remote sensing techniques including color composition, band ratio, principal component analysis and SAM was done to zone the study area, too. The results of maximum entropy modeling were compared with these techniques and the high ability of the maximum entropy algorithm was determined.
Results & Discussion
   According to the results and prediction maps related to the classical methods, it showed that although some of these methods approximately identified the areas specified by the maximum entropy algorithm, but they had problems that is emphasized on the development of more suitable remote sensing algorithms to describe the changes associated with lithium minerals. The maximum entropy algorithm with its unique options is a powerful tool for extracting the features of satellite images and expresses their hidden information more clearly. The accuracy of this method was compared with classical techniques and it was able to provide a more appropriate classification with a low noise and with a Kappa coefficient of 0.8775 and an overall accuracy of 0.9435, and identified two areas with the possibility of the presence of lithium minerals in the study area.
Conclusion & Suggestions
In the present research, the study area of Degh Patergan, located in South Khorasan province, Iran, was zoned, whereby two possible areas containing lithium resources were identified and the ability of classical remote sensing methods and maximum entropy algorithm was challenged. The method discussed in the research may be used as a cost-effective and technological solution with priority over field mapping for mineral exploration in remote border areas with difficult access, also an automatic approach with the maximum entropy algorithm was presented for the exploration of different mineral resources, which can be used for other exploration as well. Therefore, it is suggested to be used in different areas and to explore different sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lithium
  • Maximum entropy
  • Remote sensing
  • SAM
  • Sentinel-2
1- «بررسی پتانسیل‌های کشور به‌منظور اکتشاف، استحصال و بازیافت فلز لیتیم به‌عنوان مهم‌ترین ذخیره‌ساز انرژی در دنیا1397.» https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1084010
2- پهنه‌های اکتشافی ایمیدرو 1395. https://angouran.impasco.gov.ir
3- نخعی، ودیعتی، میرعربی؛ محمد، میثم ، علی، 1388. منشاء شوری آب زیرزمینی دشت شاهرخت (خراسان جنوبی)، دومین کنفرانس سراسری آب، بهبهان، https://civilica.com/doc/83530
4- Ali, Ahmed SO, & Amin Beiranvand Pour. (2014). Lithological mapping and hydrothermal alteration using Landsat 8 data: a case study in ariab mining district, red sea hills, Sudan. International Journal of Basic and Applied Sciences, 3(3), 199.
5- Austin, Mike P. (2002). Spatial prediction of species distribution: an interface between ecological theory and statistical modelling. Ecological modelling, 157(2-3), 101-118.‏
6- Booysen, R., Lorenz, S., Thiele, S. T., Fuchsloch, W. C., Marais, T., Nex, P. A., & Gloaguen, R. (2022). Accurate hyperspectral imaging of mineralised outcrops: An example from lithium-bearing pegmatites at Uis, Namibia. Remote Sensing of Environment, 269, 112790.‏
7- Cardoso-Fernandes, J., Lima, A., & Teodoro, A. C. (2018, October). Potential of Sentinel-2 data in the detection of lithium (Li)-bearing pegmatites: a study case. In Earth resources and environmental remote sensing/GIS applications IX (Vol. 10790, pp. 201-215). SPIE.
‏8- Cardoso-Fernandes, J., Teodoro, A. C., & Lima, A. (2019). Remote sensing data in lithium (Li) exploration: A new approach for the detection of Li-bearing pegmatites. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 76, 10-25.‏
9- Cardoso-Fernandes, J., Teodoro, A. C., Lima, A., & Roda-Robles, E. (2020). Semi-automatization of support vector machines to map lithium (Li) bearing pegmatites. Remote Sensing, 12(14), 2319.‏
10- Cardoso-Fernandes, J., Teodoro, A. C., Lima, A., & Rode-Robles, E. (2020, September). Lithium (Li) Pegmatite Mapping Using Artificial Neural Networks (ANNs): Preliminary Results. In IGARSS 2020-2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (pp. 557-560). IEEE.‏
11- Cardoso-Fernandes, J., Silva, J., Perrotta, M. M., Lima, A., Teodoro, A. C., Ribeiro, M. A., ... & Roda-Robles, E. (2021). Interpretation of the Reflectance Spectra of Lithium (Li) Minerals and Pegmatites: A Case Study for Mineralogical and Lithological Identification in the Fregeneda-Almendra Area. Remote Sensing, 13(18), 3688.‏
12- Crosta, A. P., De Souza Filho, C. R., Azevedo, F., & Brodie, C. (2003). Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in Patagonia, Argentina, using ASTER imagery and principal component analysis. International journal of Remote sensing, 24(21), 4233-4240.‏
13- Elith*, J., H. Graham*, C., P. Anderson, R., Dudík, M., Ferrier, S., Guisan, A., ... & E. Zimmermann, N. (2006). Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data. Ecography, 29(2), 129-151.
14- Franklin, J. (2010). Mapping species distributions: spatial inference and prediction. Cambridge University Press.‏
15- Gao, Y., Bagas, L., Li, K., Jin, M., Liu, Y., & Teng, J. (2020). Newly discovered Triassic lithium deposits in the Dahongliutan area, Northwest China: A case study for the detection of lithium-bearing pegmatite deposits in rugged terrains using remote-sensing data and images. Frontiers in Earth Science, 8, 591966.‏
16- Grosjean, C., et al. (2012). “Assessment of world lithium resources and consequences of their geographic distribution on the expected development of the electric vehicle industry.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 16(3): 1735-1744.
17- Gruber, P. W., et al. (2011). “Global lithium availability: A constraint for electric vehicles?” Journal of Industrial Ecology 15(5): 760-775.
18- Gupta, R. P. (2017). Remote sensing geology. Springer.‏
19- Kim, T., Song, W., Son, D. Y., Ono, L. K., & Qi, Y. (2019). Lithium-ion batteries: outlook on present, future, and hybridized technologies. Journal of materials chemistry A, 7(7), 2942-2964.‏
20- Köhler, M., Hanelli, D., Schaefer, S., Barth, A., Knobloch, A., Hielscher, P., ... & Teodoro, A. C. (2021). Lithium potential mapping using artificial neural networks: a case study from Central Portugal. Minerals, 11(10), 1046
21- Lee, B., Kim, B., Woo, C., Jung, G., Kwon, G., &
Park, J. (2022). Forest Burn Severity Mapping Using Multispectral Unmanned Aerial Vehicle Images and Light Detection and Ranging (LiDAR) Data: Comparison of Maximum Likelihood, Spectral Angle Mapper, and U-Net Classifiers. Sensors and Materials, 34(12), 4599-4614.‏
22- London, D. (1986). “Holmquistite as a guide to pegmatitic rare metal deposits.” Economic Geology 81(3): 704-712.
23-  Mendes, D., Perrotta, M. M., Costa, M. A. C., & Paes, V. J. C. (2017). Mapeamento espectral para identificação de assinaturas espectrais de minerais de lítio em imagens ASTER (NE/MG). Proceedings of the Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Santos-SP, Brasil, 28-29.‏
24- Moghtaderi, A., Moore, F., & Mohammadzadeh, A. (2007). The application of advanced space-borne thermal emission and reflection (ASTER) radiometer data in the detection of alteration in the Chadormalu paleocrater, Bafq region, Central Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 30(2), 238-252.‏
25- Perrotta, M. M., Souza Filho, C. R., & Leite, C. A. S. (2005). Mapeamento espectral de intrusões pegmatíticas relacionadas a mineralizações de lítio, gemas e minerais industriais na região do Vale do Jequitinhonha (MG) a partir de imagens ASTER. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 12(2005), 1855-1862.‏
26- Phillips, S. J., Anderson, R. P., & Schapire, R. E. (2006). Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological modelling, 190(3-4), 231-259.‏
27- Pour, A. B., & Hashim, M. (2015). Hydrothermal alteration mapping from Landsat-8 data, Sar Cheshmeh copper mining district, south-eastern Islamic Republic of Iran. Journal of Taibah University for Science, 9(2), 155-166.‏
28- Radosavljevic, A., & Anderson, R. P. (2014). Making better Maxent models of species distributions: complexity, overfitting and evaluation. Journal of biogeography, 41(4), 629-643.‏‏             
29- Rostampour, M., Jafari, M., Tavili, A., Azarnivand, H., & Eslami, S. V. (2017). Investigation of Plant species composition and diversity along a soil salinity gradient in margin rangelands of Petregan Playa, Southern Khorasan. Desert Ecosystem Engineering Journal, 6(16), 11-24.‏
30- Shevyrev, S., & Carranza, E. J. M. (2022). Application of maximum entropy for mineral prospectivity mapping in heavily vegetated areas of Greater Kurile Chain with Landsat 8 data. Ore Geology Reviews, 142, 104758.‏
31- Singh, Y. (2022). Lithium Potential of the Indian Granitic Pegmatites. Journal of the Geological Society of India, 98(7), 917-925.