نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مدیریت پسماند به کلیه برنامهریزیها و فعالیتهایی گفته میشود که در حوزه پسماند و بهمنظور کاهش، جابهجایی، تبدیل، بیخطرسازی یا امحا پسماند صورت میگیرد. سیستم مدیریت زباله از بخشهای مختلفی تشکیل میشود. این سیستم را میتوان به زنجیری تشبیه کرد که در صورت فقدان یک حلقه از آن، زنجیر ازهمگسیخته میشود. بنابراین عملکرد هر یک از بخشهای مدیریت پسماند بر سایر قسمتها تأثیرگذار خواهد بود. سایت دفن پسماند اهواز در نزدیکی روستای «صفیره» در بخش غیزانیه این شهرستان، از سال 1391 با تعطیل شدن مدفن قدیمی پسماند در منطقه «برومی» راهاندازی شده است. روزانه یک هزار تن زباله شهر به سایت پسماند اهواز منتقل میشود. طبق آخرین آمار اعلام شده میزان جمعآوری زباله در ۲۴ ساعت نزدیک ۸۰۰ تن است که با وجود زبالهگردها و جمعآوری زبالههای خشک توسط آنها این میزان کمتر شده است. با توجه به موضوع تحقیق، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این راستا ابتدا با استفاده از نرمافزار GIS به بررسی وضعیت دفن پسماند در شهر اهواز پرداخته شده است. سپس توزیع جغرافیایی مکانهای مناسب در دفن پسماند در این شهر مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام کارهای تحلیلی، نقشههایی که بهصورت پلیگون هستند تبدیل به رستر و نقشههایی که بهصورت عوارض نقطهای و خطی بودهاند با استفاده از فاصله اقلیدسی میزان اهمیت آنها نسبت به مکان دفن پسماند مشخص شده است. در نهایت با استفاده از روش FAHP نقشه پایانی شامل بررسی موقعیت کنونی محل دفن پسماند شهر اهواز و مکانهای پیشنهادی به دست آمده است. بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیلهای آماری و گرافیکی در محیط GIS و SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق مشخص نمود از لحاظ مکانی و محیطی سایت دفن پسماند صفیره در وضعیتی مناسبی قرار دارد و مشکلات شهر اهواز در رابطه با دفن پسماند مربوط به مدیریت صحیح آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of the location of the landfill in Ahvaz City in order to reduce environmental damage

نویسندگان [English]

  • Mohsen Saghaei 1
  • Behruz Gharani Arani 2
  • MohammadReza Parsa 3

1 Associate professor of geography and urban planning, law & social sciences Faculty, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

2 Assistant professor of geography and rural planning, law & social sciences faculty, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

3 Graduated with a master's degree in geography and urban planning from Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Management in general is the art and knowledge of efficient and optimal use of resources to achieve the goal, and waste management or waste management is in fact all the planning and activities in the field of waste and in order to reduce, move, convert, Decontamination or disposal of waste takes place. Waste management system consists of different parts. This system can be compared to a chain that in the absence of a loop, the chain will be broken, so the performance of each waste management will affect other parts. Although the waste problem has been solved in many cities of the country and may have become a source of prosperity for the city,In the metropolis of Ahvaz, due to the lack of a clear strategy and proper investment in recent years, it has not been able to bring prosperity to the city and always a lot of garbage in the people, has caused a huge amount of dissatisfaction of citizens. In Ghizaniyeh section of this city, since 1991, with the closure of the old landfill in the "Broumi" area, it has been set up Non-disposal of garbage in a principled manner and according to the rules in this garbage site, provides the conditions for garbage to burn in this site and the smoke from this fire will burn the residents of Sofireh village and most of the villages of Ghizaniyeh section of Ahvaz city and east of this city. Has encountered a problem. One thousand tons of city waste is transferred to the Ahvaz waste site daily. The per capita waste production in the country is 700 grams per person, this per capita in Ahvaz is more than the national average per person. According to the latest statistics, the amount of garbage collected in 24 hours is close to 800 tons, which has decreased despite the fact that garbage collectors and dry garbage collect by them.
Material & Methods
According to the research topic, the research method is descriptive-analytical. In this regard, first, using GIS software, the situation of waste landfill in Ahvaz city has been studied, then the geographical distribution of suitable places for waste landfill in this city has been studied. For analytical work, maps that have been in the form of polygons have been turned into rasters, and maps that have been in the form of point and linear features have been determined using the Euclidean distance to determine their importance in relation to the landfill. In order to determine all the maps, the importance of classification has been applied to them. Finally, using the FAHP method, the weights obtained from this method are multiplied in the obtained layers, and the final map, which includes the current location of the Ahvaz landfill and the proposed locations, is obtained. In the next stage, using the opinions of experts living in Ahvaz, managerial, economic, environmental and social indicators have been studied. In order to analyze the data, statistical and graphical analyzes in GIS and SPSS were used.
Results & Discussion
The results of the study showed that in terms of location and environment, the ambassador landfill site is in a good condition and the problems of Ahvaz city in relation to waste disposal are due to its proper management . The studies of this study show that in the spatial survey of Safireh landfill, environmental criteria have been relatively observed. Among the landfills around the city of Ahvaz, from 5 very unsuitable to very suitable conditions, Safireh site is in a good condition, which can be said that the location of this site is suitable in terms of environmental characteristics.
Conclusion
 According to the studies and using the opinions of experts, it can be stated that the waste problems of Ahvaz city originate from the same source, ie its production and lack of management. Also, the studies of this study showed that the economic criterion has been the most important factor in the view of experts in locating landfills. The results for the study of proper waste management at the source indicate that the component of proper waste management at the source is significant and will have a direct impact by reducing environmental effects, and the component of proper waste management at the source as one of the main factors And is decisive in reducing the environmental impact of Ahvaz. Finally, based on the research findings, suggestions were made to control the pollution of the waste site in the metropolis of Ahvaz and in the study areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • Waste Disposal
  • Safiea Village
  • Ahvaz City
1- ایلانلو، بیگلریان، محسن سلطانی، بهرامیان؛ مریم، حسین، یحیی، محمدمهدی، 1398، مکان‌یابی بهینه جایگاه بازیافت پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 19(52)، 193-209.
2- بیگ‌محمدی، مؤمنی، زارع؛ حسن، مهدی، اعظم، 1389، مکان‌یابی بهینه دفن پسماند در شهرها با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شیراز)، جغرافیا و مطالعات محیطی، 2(4)، 65-81.
3- پناهنده، ارسطو، قویدل، قنبری؛ محمد، بهروز، آریامن، فاطمه، 1388، کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مکان‌یابی جایگاه دفن پسماند شهر سمنان، سلامت و محیط زیست، 2(4)، 276-283.
4- پورخسروانی، پربار، مغانی رحیمی؛ محسن، زهرا، بهنام، 1396، ارزیابی مکان‌های بهینه برای دفن زباله‌های شهری (مطالعه موردی: شهر فیروزآباد)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 5(2)، 337-356.
5- پورمحمدی، محمدرضا 1390، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت، تهران.
6- چابک، عساکره، بهرامی، جعفرزاده حقیقی‌فرد؛ مجید، عباس، هوشنگ، نعمت‌اله، 1398، مکان‌یابی محل دفن پسماند جامد شهرهای جنوبی استان خوزستان با استفاده از منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی، زمین شناسی کاربردی پیشرفته، 9(2)، (پیاپی 32)، 30-43.
7- چیت‌سازان، دهقانی، راست‌منش، میرزایی؛ منوچهر، فاطمه، فاطمه، سیدیحیی، 1392، مکانیابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از فناوری‌های اطلاعات مکانی و منطق فازی - تحلیل سلسله مراتبی Fuzzy-AHP (مطالعه موردی: رامهرمز) نشریه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی (کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبیعی)، 4(1)، 55-39.
8- حجازی، سیداسدالله، 1394، مکان‌یابی دفن زباله‌های شهری با استفاده از تکنیک‌های اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی شهرستان مراغه، جغرافیا و برنامه‌ریزی، 19(54)، 105-125.
9- رجایی‌نژاد، مهدیه، 1395، مکان‌یابی سایت دفن زباله با استفاده ازمدل AHP (مطالعه موردی: شهرستان رفسنجان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی رضوانی، محمد، دانشگاه پیام نور، گروه محیط زیست.
10- رستمی، مصیبی، جلالی، حسینی؛ رضا، مهرداد،  سیدمهدی، حسن، 1400، بررسی ریسک ایمنی در پسماند شهری (مطالعه موردی: دفع آرادکوه تهران)، رویکردهای تحقیقی نو در علوم مدیریت، 24، 11-1.
11- سعیدنیا، احمد، 1383، مدیریت شهری (جلد 11)، چاپ سوم، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، تهران.
12- سهرابی، اسداله، 1397، رهیافت‌های مدیریت زباله و پسماندهای شهری در شهر دهلران، دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، تهران، https://civilica.com/doc/742881
13- صمیمیان، زندمقدم؛ مهدی، محمدرضا، 1396، مکان‌یابی محل دفن پسماند زباله شهری با رویکرد زیست محیطی (مطالعه موردی: شهر قائم‌شهر)، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی، 8(2)، 10-1.
14- علیخانی، مرضیه، 1397، مکان‌یابی محل دفن زباله شهر ساری با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی رحیمی، ابراهیم، دانشگاه دامغان، گروه زمین‌شناسی مهندسی.
15- غلامی، نظری، رضاعلی؛ محمد، ولی‌اله، منصور، 1400، مکان‌یابی محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از GIS و AHP مطالعه موردی: شهر ساحلی-صنعتی عسلویه، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 13(2)، 193-210.
16- فیروزی، امانپور، محمدی؛ محمدعلی، سعید،  عباس، 1390، مکان‌یابی محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی: شهر لامرد، زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، 1(1)، 104-112.
17- قنبری، شایان، دهبان‌نژادیان؛ سیروس، محسن، اکبر، 1396، مکان‌یابی دفن بهداشتی زباله‌های جامد شهری اهواز با استفاده از نرم‌افزار و مدل Visual PROMETHEE و نرم‌افزار Arc GIS، جغرافیایی سرزمین، 14(53)، 109-123.
18- لطفی، صادقی؛ حیدر، بابک، 1388، مدل‌سازی برنامه‌ریزی عدد صحیح در جمع‌آوری پسماندهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری تهران ناحیه یک)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 6(4)، پیاپی (24)، 79-95.
19- مرکز آمار ایران، 1401، تقسیمات کشوری سال 1400، درگاه ملی آمار، https://www.amar.org.ir/Portals/0/Geo/GEO1400.xlsx، تاریخ دسترسی 06/06/1401.
20- مرکز آمار ایران، 1395، نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395، شهرستان‌ها، https://b2n.ir/q73083، تاریخ دسترسی 03/02/1401.
21- نجفی، رفیعیان، قلمبردزفولی؛ مرتضی، مجتبی،  راما، 1400، تحلیل الگوی توزیع فضایی تولید پسماند شهری در مناطق 22گانه تهران با استفاده از تکنیک رگرسیون موزون جغرافیایی و شبکه عصبی مصنوعی، اطلاعات جغرافیایی (سپهر)،30(117)، 203-222.
22- نورپور، افراسیابی، داودی؛ علیرضا، هادی، سیدمجید، 1392، بررسی فرآیند مدیریت پسماند در جهان و ایران، چاپ و انتشارات مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد، تهران.
23- Barnes, David K. A.; Galgani, Francois; Thompson, Richard C.; and Barlaz, Morton, 2009, Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments, Philosophical Transactions of the Royal Society, B (Biological Sciences), 364(1526), http://doi.org/10.1098/rstb.2008.0205
24- Besharati Fard, Moein; Hamidi, Donya; Ebadi, Mehdi; Alavi, Javad; and Mckay, Gordon; 2022, Optimum landfill site selection by a hybrid multi-criteria and multi-Agent decision-making method in a temperate and humid climate: BWM-GIS-FAHP-GT, Sustainable Cities and Society, 79, 103641, 1-16.
25- Bilgilioğlu, Süleyman; and Bilgilioğlu, Baha; 2017, Selection of Suitable Site for Municipal Solid Waste Disposal Sites for the Aksaray (Turkey) using AHP and GIS Methods, The Journal of Scientific and Engineering Research, 411, 36-45.
26- Dolui, Sanu; and Sarkar, Sumana; 2021, Identifying potential landfill sites using multicriteria evaluation modeling and GIS techniques for Kharagpur city of West Bengal, India, Environmental Challenges, 5, 100243, 1-24.
27- Gbanie, Solomon Peter; Tengbe, Paul Bobby; Momoh, Jinnah Samuel; Medo, James; and Kabba, Victor Tamba Simbay, 2013, Modelling landfill location using Geographic Information Systems (GIS) and Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA): Case study Bo, Southern Sierra Leone, Applied Geography, 36, 3-12.
28- Gill, Jasravia; Faisal, Kamil; Shaker, Ahmed; and Yan, Wai Yeung; 2019, Detection of waste dumping locations in landfill using multi-temporal Landsat thermal images, Waste Management & Research. 37(4), 386–393.
29- Gorsevski, P. V., Donevska, K. R., Mitrovski, C. D., & Frizado, J. P. 2012, Integrating multi-criteria evaluation techniques with geographic information systems for landfill site selection: A case study using ordered weighted average, Waste Management, 32, 287-296.
30- Kareem, Sabreen L.; Al-Mamoori, Sohaib K.; Al-Maliki, Laheab A.; Al-Dulaimi, Mohammed Q.; & Al-Ansari, Nadhir, 2021, Optimum location for landfills landfill site selection using GIS technique: Al-Naja city as a case study, Cogent Engineering, 8:1, DOI: 10.1080/23311916.2020.1863171
31- Kharat, M. G.; Kamble, S. J.; Raut, R. D.; Kamble, S. S.; 2016, Identification and evaluation of landfill site selection criteria using a hybrid Fuzzy Delphi, Fuzzy AHP and DEMATEL based approach, Model. Earth Syst. Environ. 2(98), 1-13. https://doi.org/10.1007/s40808-016-0171-1
32- Siddiqui, M. Z.; Evert, J. W.; Vieux, B. E.; 1996, Landfill siting using geographic information system: a demonstration, Journal of environmental engineering, 122(6), 515-523.