نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران ،تهران ، ایران

3 دانشیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با بررسی جنگهای اخیر در قرن بیستم و بیستویکم مشخص میشود که با پیشرفتهای تسلیحات و تجهیزات نظامی مناطق مسکونی شهری بیشتر در معرض خطر تهاجم طرفهای جنگ قرار گرفته و بیشترین تلفات انسانی بهجای نیروهای نظامی درگیر در جبهههای اصلی نبرد، در بین مردم ساکن در مراکز شهری با بار جمعیتی زیاد ثبت شده است. در نگاه سیاستگذاران و صاحبنظران، ایمنی و امنیت شهری یکی از اساسیترین پیشفرضهای جامعه جهانی برای برنامهریزی انسانمحور است. امنیت از جمله عوامل بنیادین و اساسی است که فقدان آن باعث ایجاد بحران در جوامع می‌‌شود. لذا رعایت اصول پدافند غیرعامل در نواحی مسکونی برای کاهش اثرات تهاجمها بسیار ضروری است. هدف این پژوهش شناسایی پهنههای آسیبپذیر مناطق مسکونی شهر تبریز با رویکرد پدافند غیرعامل است. عوامل آسیبپذیر مناطق مسکونی با استفاده از نظر کارشناسی در شش معیار و 17 زیرمعیار دستهبندی شدهاند. سپس با استفاده از تکنیک Dematel با اخذ نظرات خبرگان روابط درونی بین معیارها و زیرمعیارها تعیین شدهاند. در مرحله بعدی هریک از معیارها و زیرمعیارها با روش ANP وزندهی شده و وزن نهایی هر معیار و زیرمعیار محاسبه شده است. در نهایت با ایجاد لایه اطلاعات مکانی هر زیرمعیار در محیط GIS و اعمال ضرایب آنها نقشه آسیبپذیری هر معیار بهدست آمده و با تلفیق نقشهها آسیبپذیری نهایی مناطق مسکونی تهیه شده است. تحلیل نقشه نهایی نشان میدهد که مناطق مرکزی شهر و نیز مناطق حاشیهنشین که در شمال شهر واقع شدهاند، از آسیبپذیری بالایی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the vulnerability of residential areas with passive defense approach - Case study: Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Amou 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • Seyyed Abbas Rajaei 3

1 MSc, Faculty of Geography, University of Tehran Tehran , Iran

2 Professor, Faculty of geography , University of Tehran,Tehran , Iran

3 Associate professor, Faculty of geography, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Extended abstract
Introduction
Civilians and cities have always been affected by war. However, World War II was the first war in which military strategies succeeded in systematically destroying cities and killing civilian populations on a large scale. It was no coincidence that atomic bombs were also dropped on cities. In the eyes of policymakers and experts, urban safety and security is one of the most basic assumptions of the global community for human-centered planning. Humans have always faced threats in their lives and constructions and have experienced all kinds of accidents throughout history. One of the basic ways to prepare for crises is to be aware of the degree of vulnerability of the city, especially residential buildings, in case it occurs. Therefore, knowing the degree of vulnerability of urban buildings caused by threats, it is possible to increase the preparedness against any threat to a great extent by adopting strategies. Identifying the risk of possible damages plays an important role in prevention and preparation to face and deal with the negative effects of urban threats and is very important in terms of controlling human and financial damages.
Materials & Methods
In this research, considering the theoretical issues and the examination of global experiences regarding the vulnerability of residential areas against invasion, vulnerability criteria were extracted and completed using the Delphi method. After selecting the criteria and sub-criteria for weight calculation, using the Dematel method, factors that are effective in residential vulnerability have been used. The main goal of the Delphi method is to achieve the most reliable consensus of a group of experts' opinions through a series of focused questionnaires with controlled feedback. By obtaining the consensus of a group of experts through this process, researchers can identify and prioritize issues and develop a framework for their diagnosis. In this research, Delphi panel members were selected as non-probability and combination of targeted or judgmental and chain methods. In this research, Kendall's correlation coefficient was used to determine the level of consensus among panel members. The value of this scale is equal to one when there is complete coordination and zero when there is no complete coordination. Kendall's correlation coefficient for this research was equal to 0.67, which can be trusted as a relatively moderate to high value according to the order of its factors. Building a network analysis process model requires knowing the relationships and interactions between the criteria and sub-criteria of the problem in order to create the most realistic state of the network, which was extracted in the previous stage through Dematel and with the opinions of experts. ANP includes determining the final weights using the method of extracting weight vectors and forming hypermatrix.
 Results & Discussion,
The way of distribution of buildings in terms of floors and especially high-rises has created a special spatial system that has overcome all other urban elements and has turned the city into a compact structure. In terms of the quality of the houses, it can be said that due to the presence of dilapidated structures in the central part of the city as well as informal settlements in the peripheral areas, these houses are not of good quality and are highly vulnerable.From the point of view of passive defense, the passageways and the ability of the network to access the space and the conditions of sheltering are of special importance. Examining the map of vulnerability caused by the access network and access to open spaces in the residential areas of Tabriz shows that the central areas have narrow roads and high density and have high vulnerability. In discussing the vulnerability of residential areas in this research, population density and building density have been considered. By increasing population density in vulnerable areas with specific dimensions, the number of vulnerable population increases. According to the vulnerability map caused by the density of residential areas in Tabriz city, the population distribution is not the same throughout the city and dense population tissues are often located in the central areas and in the range of peripheral tissues (northern parts of the city) and are of high vulnerability. Has Distance and proximity to danger centers is very important in terms of passive defense. The location of these risk centers in the vicinity of human settlements makes it necessary to respect the privacy of these centers. The map of the privacy of dangerous centers in Tabriz shows that the residential areas of Tabriz are not in a good condition in terms of respecting the privacy of high-risk centers and will be highly vulnerable in the event of an attack.   The access map of residential areas to relief centers in Tabriz city shows that the distribution of these centers is not balanced in all parts of the city and is mostly concentrated in the central parts of the city, which causes many problems with the influx of people in the event of a crisis. will face these centers. After the occurrence of crises, especially air raids that destroy people's shelters, the temporary accommodation of people is very important. One of the temporary accommodation centers that are considered are educational centers. Also, nowadays spaces are considered as multi-purpose parks and sheds that are used in normal conditions and are considered as temporary accommodation centers in times of crisis. The map of temporary accommodation centers in the city of Tabriz shows that, firstly, these centers are not evenly distributed in all parts of the city, and secondly, they do not have enough numbers according to the existing population.
 Conclusion
Maps and research findings show that the residential density criterion with a weight of 0.356 is in the first place among residential vulnerability factors in Tabriz city. The second rank is assigned to the criterion of residential context with a weight of 0.257. Access criteria, access to relief centers, privacy of danger centers and temporary accommodation are in the next ranks respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • Residential areas
  • Vulnerability
  • Tabriz
1- آراسته، عزیزی؛ مجتبی، محمدمهدی(1391)؛ مکان‌یابی مجموعه‌های مسکونی پایدار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای در بافت مرکزی شهر یزد، معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 9، پاییز و زمستان، ص 347-333
2- اسماعیلی شاهرخت، مسلم(1389)؛ آمایش شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر بیرجند)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، اذر.
3- امان‌پور، پرویزیان؛ سعید، علیرضا(1399)؛ مکان‌یابی پناهگاه‌های چندمنظورة شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: منطقة 1 کلان‌شهر اهواز)، مجله آمایش سرزمین دورة 12، شمارة دوم، پاییز و زمستان  صفحات 406-385
4- حسینی، سید بهشید(1386)؛ تدوین معیارهای پدافند غیرعامل در معماری اماکن عمومی، تهران، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی پدافند غیرعامل دانشگاه تهران.
5- حسینی امینی، حسن (1391)؛ اسـتراتژی دفـاعی-   نظــامی ایــران در برابــر تهدیــدات ، نشــریه ســیمای خوارزمی، دانشگاه خوارزمی، شماره 210
6- داعی‌نژاد، فرامرز(1385)؛ اصول و رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی به‌منظور پدافند غیرعامل، مجموعه مقالات سمینار توسعه مسکن انبوه در ایران، تهران، وزارت مسکن و راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان
7- قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(1383)؛ پدافند غیرعامل، تهران، معاونت پدافند غیرعامل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص).
8- کارمونا، هیت، تنر، تیسدل؛ ماتیو، تیم، اک، استیون (1388)؛ مکان‌های عمومی، فضاهای شهری، ترجمه فریبا قرائی، مهشید شکوهی، زهرا اهری و اسماعیل صالحی، تهران، دانشگاه هنر
9- نصیریانی، احمدی، اباذری؛ خدیجه، فضل‌اله، پروانه (1387)؛ تکنیک دلفی ابزاری در تحقیق، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان، شماره 8 ، ص 175-185
10- Amanpour, Saeed, Parvizian, Alireza (2019); Locating urban multi-purpose shelters based on non-active defense principles (Case study: Zone 1 of Ahvaz metropolis), Land Survey Magazine, Volume 12, Number 2, Autumn and Winter, Pages 385-406(in Persin)
11- Arasteh, Mojtabi, Azizi, Mohammad Mehdi (2011); Locating sustainable residential complexes using the network analysis process in the central context of Yazd city, Armanshahr Architecture and Urban Development, No. 9, Fall and Winter, pp. 333-347(in Persin)
12- Barend Wind, Batoul Ibrahim(2020); The war-time urban development of Damascus: How the geography- and political economy of warfare affects housing patterns, Habitat International,Volume 96,
13- Birkmann, Joern(2006), Measuring Vulnerability to Promote Disaster-Resilient Societies: Conceptual Frameworks and Definitions. In Measuring Vulnerability to Natural Hazards: Towards Disaster esilient Society. Ed. Jorn Birkmann. Tokyo: United Nations University Press
14- Carmona, Mathieu, Hitt, Tim, Tanner, Eck, Tisdell, Steven (2008); Public places, urban spaces, translated by Fariba Qarai, Mahshid Shekohi, Zahra Ahri and Ismail Salehi, Tehran, University of Arts(in Persin)
15- Chambers, R(1989), Vulnerability. Editorial Introduction. IDS Bulletin. Vol. 20, no. 2, Sussex
16- Chardon, A. C. (1999). a geographic approach of global vulnerability in urban area: case of Manizales, Colombian ande, geojournal (49): 197-212.
17- Dae Nejad, Faramarz (2005); Principles and guidelines for the design of residential open spaces for the purpose of passive defense, a collection of papers of the mass housing development seminar in Iran, Tehran, Ministry of Housing and Urban Development, Housing and Building Research Center(in Persin)
18- Felia Srinaga, T. (2010): Valence of Urban Public Spaces: An Inquiry to Child-Friendly Neighborhoods, 48th  International Conference on Making cities Livable, Charleston, SC: USA.
19- Gregory, vecchi(2005): Crisis (hostage) negotiation: current strategies and issues in high-risk conflict resolution, Journal of Aggression and Violent Behavior, No.10, Washington
20- Hosseini Amini, Hassan (1391); Iran›s Defense-Military Strategy Against Threats, Simai Khwarazmi Publication, Khwarazmi University, No. 210(in Persin)
21- Hosseini, Seyyed Behshid (2006); Compilation of passive defense criteria in the architecture of public places, Tehran, Institute of Passive Defense, University of Tehran(in Persin)
22- Ismaili Shahrekht, Muslim (1389); Urban development with non-active defense approach (case example: Birjand city), master’s thesis, Tarbiat Modares University, Azar(in Persin)
23- Khatam Al-Anbia Air Defense Base (2013); Non-active defense, Tehran, deputy of non-active defense of Khatam al-Anbia air defense base(in Persin)
24- Nasiriani, Khadijah. , Ahmadi, Fazlullah and Abazari, Parvaneh (1387); Delphi technique as a tool in research, Iranian Journal of Education in Medical Sciences, Spring and Summer, No. 8, pp. 175-185(in Persin)
25- Nawman,Oscar(1996) Creating Defensible Space,Institue for community Design Analysis, US Department of Hoysing and Urban Development Office of policy Development and Reserch.
26- Simo,Laakkonen(2020),Urban resilience and warfare: How did the Second World War affect the urban environment?, City and Environment Interactions Volume 5, March
27- Villagran, Juan Carlos(2006), Vulnerability: A Conceptual and Methodological Review. Bonn, Germany: UNU Institute for Environment and Human Security
28- Xiang, Zh. & Ying, L. (2020). “Hierarchical Location of Urban Emergency Shelters under Multi-Flow Pattern”, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 2020, 22(2), pp. 6-11
29- Zaid O. Saeed, Avar Almukhtar, Henry Abanda, Joseph Tah(2022); Mosul City: Housing Reconstruction after the ISIS War, Cities, Volume 120,