نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشیار جغرافیا، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران

4 کارشناسی ارشد فرماندهی و ستاد، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران

5 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

وضعیت ژئومورفولوژیکی نوار مرزی، نقش مهمی در تأمین امنیت مرزها و در نتیجه امنیت کشور دارد. بر این اساس، توجه به وضعیت ژئومورفولوژی مرزها در اهداف نظامی ضروری است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به شناسایی مناطق آسیب ­پذیر شهرستان مریوان در برابر نفوذ دشمن و همچنین مناطق مستعد این شهرستان برای احداث پایگاه ­های نظامی و مراکز دید­بانی پرداخته شده است. در این پژوهش از اطلاعات کتابخانه ­ای، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM و لایه­ های رقومی اطلاعاتی به ­عنوان داده ­های پژوهش استفاده شده است. مهم­ترین ابزارهای پژوهش ArcGIS 10.3 (به­ منظور تهیه نقشه­ های مورد نیاز) وExpert Choice 11  (به ­منظور اجرای مدل AHP) بوده است. در این پژوهش همچنین از مدل تلفیقی منطق فازی و AHP استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، بخش­ های غربی و جنوب غربی شهرستان مریوان به دلیل دور بودن از پایگاه ­های نظامی و نقاط شهری و نزدیکی به پادگانه­ های رودخانه، توان آسیب­ پذیری بیش­تری در برابر نفوذ دشمن دارند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بخش ­هایی از محدوده شهرستان مریوان که عمدتاً منطبق بر مناطق مرکزی شهرستان است، توان بالایی برای احداث پایگاه­ های نظامی و مراکز دید­بانی دارد. این مناطق به دلیل ارتفاع زیاد، شیب کم، جهات غربی، داشتن میدان دید وسیع، نزدیکی به جاده ­های اصلی و دور بودن از پایگاه ­های نظامی، توان بالایی در راستای اهداف مورد نظر دارند. مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که در مکا­ن­ یابی پایگاه های نظامی موجود در شهرستان مریوان، به عوامل ژئومورفولوژیکی توجه زیادی نشده است و ضروری است تا برای ایجاد امنیت در این منطقه، پایگاه ­های نظامی و مراکز دید­بانی جدیدی متناسب با توان ژئومورفولوژیکی منطقه احداث کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Potential measurement of military power of border areas based on environmental parameters - Case study: Marivan city

نویسندگان [English]

  • Mehdi Safari Namivandi 1
  • Seyed Ali Ebadinejad 2
  • Mehdi Kazemi 3
  • Yahya Ghobadi 4
  • Sadegh Yasami 5

1 Ph. D student of geomorphology, University of Kharazmi

2 Associate professor of geography, Amin Comprehensive University of Law Sciences, Tehran

3 M.A Human Resource Management, Amin Comprehensive University of Law Sciences, Tehran

4 M.A Command and Staff, Amin Comprehensive University of Law Sciences, Tehran

5 Ph. D student of Public International Law, Payam Noor University, Tehran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Protecting the borders and establishing security and defense in the border and internal areas of every country has been the concern of the rulers of their time. To some extent, all countries throughout history have faced insecurity, chaos, crisis and war at the borders to stabilize their country. In the past years, many ethnic, racial and religious groups have lived side by side in unstable political and social frameworks and have lived on the borders. Throughout history, the country's border strips have seen the most significant conflicts and confrontations between governments and nations; therefore, the issue of borders has always been one of the basic and important issues of governments, so borders have a special place in every country. One of the most difficult tasks of any government is the control and security of political borders, and if this issue is not paid attention to and there are no appropriate plans and solutions, the country's political sovereignty will be threatened. In order to turn threats into opportunities and benefit from conditions and situations in order to maintain security and secure national interests, we must have a deep and comprehensive understanding of the level of border areas and its surrounding spaces. In the meantime, one of the most important measures is planning according to the geomorphological capabilities of the border areas. One of the measures that increase security in the border strip is to identify areas prone to establishing military bases and surveillance centers. Considering that the border strip of Kurdistan province, including Marivan city, has a sensitive location, therefore, in this research, the areas prone to the construction of military bases and observation centers in this city have been identified.
 Materials and methods
In this research, according to the subject and objectives, library information, SRTM 30 meters high digital model and digital layers of information have been used as research data. The most important research tools are ArcGIS (for the purpose of preparing necessary maps) and Expert Choice (for the implementation of the AHP model). In this research, in order to identify the vulnerable areas of Marivan city against the enemy's influence, as well as areas susceptible to the construction of military bases and observation centers, the integrated model of fuzzy logic and AHP has been used. This research has been done in several stages. In the first step, the parameters used are identified. In the second step, the used parameters are fuzzification. In the third step, using the Analytical Hierarchy Model (AHP) and based on the opinions of experts, weight has been given to the information layers and then the obtained weight has been applied to the information layers. In the fourth stage, the layers of information are combined and finally, a map of areas prone to enemy infiltration and areas prone to establishing military bases and observation centers is prepared.
 Discussion and results
In this research, in order to identify vulnerable areas against enemy infiltration, 6 parameters of height, slope, field of view, distance from the river, distance from urban areas and distance from military bases have been used. Also, considering that the study area corresponds to the border strip, therefore monitoring and controlling these areas is very important. One of the ways to control and monitor the border areas is to create military bases and observation centers, which has been addressed in this research using 6 parameters. Investigations have shown that Marivan city has a lot of diversity in terms of geomorphology, and this problem has caused its different parts to have different potentials for creating military objectives. Considering the importance of creating security in the border strip, it is necessary to pay attention to the geomorphological capabilities of this city in order to create security in the region. In this research, based on the geomorphological capabilities of Marivan city, vulnerable areas were identified against the enemy's influence, as well as areas susceptible to the construction of military bases and observation centers.
 Conclusion
According to the results, due to the geomorphological situation of Marivan city, parts of this city lack sufficient visibility and are far from the monitoring and control of military bases, and this problem has caused these areas, which mainly include the southwestern and southern regions. Is a city, have a high vulnerability potential. Also, the results of this research have shown that parts of Marivan city, which mostly correspond to the central areas of the city, have a high potential for building military bases and observation centers. Due to high altitude, low slope, western directions, wide field of view, proximity to main roads and being far from military bases, these areas have high potential for the desired goals. The total results of this research have shown that in locating military bases in Marivan city, geomorphological factors have not been given much attention and it is necessary to establish security in this region, military bases and observation centers. He built a new building in accordance with the geomorphological strength of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Border
  • Geomorphology
  • Marivan city