نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

از سیاست‌‌های پدافند غیرعامل در اکثر کشورهای جهان و بهویژه ایران، احداث پناهگاه‌‌های شهری در راستای حفاظت و نگهداری از جان شهروندان و به حداقلرساندن آسیب‌‌های احتمالی در حوزه انسانی است. آنچه در تناسب با سیاستِ مطرح شده اهمیت دارد، موقعیت و انتخاب محل مناسب پناهگاه‌‌های شهری است. پژوهش حاضر با هدف جانمایی پناهگاه‌‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در سطح شهر ایلام انجام شده است. به این منظور 10 شاخص مکانیابی پناهگاه‌‌های شهری در قالب چهار معیار کلی (جمعیتی، عملکردی، کالبدی و طبیعی- محیطی)، انتخاب و با بهره‌‌گیری از مدل فرآیند تحلیل شبکهای(ANP) ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها مشخص و ضرایبِ بهدست آمده در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در لایه‌‌های اطلاعاتی تأثیر داده شد. با همپوشانی آنها، پهنه‌‌های مستعد برای ساخت پناهگاه‌‌های شهری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان داد از بین معیارهای کلی، دو معیار «جمعیتی» و «عملکردی» بهترتیب با وزن 0.427 و 0.305 و از بین شاخص‌‌ها، دو شاخص «نزدیکی به مکان‌‌های پرتراکم جمعیتی» و «استقرار در فاصلة مناسب از اهداف دشمن» بهترتیب با وزن 0.303 و 0.236 بیشترین ضرایب اهمیت را به خود اختصاص داده‌‌اند. نتایج حاصل از تحلیل ترکیبی ANP-GIS  نیز نشان داد که هر چهار منطقه شهری ایلام (هانیوان و استانداری و مرکزی؛ سبزیآباد و بانبرز؛ نوروزآباد؛ جانبازان و رزمندگان) مستعد ساخت پناهگاه هستند؛ اما بهترتیب منطقه 2 (سبزیآباد و بانبرز)، منطقه 1 (هانیوان و استانداری) و منطقه 3 (نوروزآباد) در اولویت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The locating potential areas of urban shelters based on passive defense principles -Case study: Ilam City

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ebrahimi Boozani 1
  • Asghar Norouzi 2
  • Hengameh Khaksar 3

1 Assistant Prof., Faculty of geography and urban planning, Payame Noor University, Tehran. Iran

2 Associate Prof., Faculty of geography and rural planning, Payame Noor University, Tehran. Iran

3 M.Sc. in geography and urban planning, Payame Noor University, Tehran. Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Passive defense refers to a set of non-armed actions and activities which reduces the vulnerability of buildings, manpower, facilities, equipment, funds and vital arteries of the country against destructive and hostile operations of the enemy as well as natural disasters such as earthquakes and floods. The Including passive defense policies in most countries of world and especially Iran is Building public shelters to protect and maintain of Citizens' lives, also minimizing possible damages in the human domain. But what is important in Proportion with the proposed policy, location and choice of place is suitable for the construction of urban shelters. That People can take refuge to these shelters during enemy attacks or during natural crises. For this end, the aim of doing this study is locating potential areas of urban shelters based on passive defense principles in Ilam city.             
Materials & Methods
Present research In terms of the purpose, is of the type applied research and in terms of the nature and method of investigation, is of the type descriptive-analytical. Also, in terms of the data collection method, is included in the category of documentary and field research. The statistical population studied is including experts, professors and experts working in academic centers and higher education institutions. Sample size for research based on pairwise comparisons it's limited According to Saati (2002) and are selected Minimum 5 and maximum 15 people for this type of studies. Therefore, in this research, 15 university professors and experts were selected by available sampling method. To weight to information layers used from Saati's 9-option spectrum (superiority of one criterion over another) in the form of a questionnaire and a plan of language expressions. In this Research selected 10 location index of urban shelters (Distance from densely populated places, Distance from the centers of population, Distance from the canal, river and surface water, slope of the land, Distance from vulnerable areas and worn tissue, Distance from main roads for access and movement, Distance from historical and cultural monuments, Distance from industrial centers and hazardous products, The distance from the target centers of enemy and Distance from centers with support functions in times of crisis) in the form of four general criteria (Demographic, functional, physical and natural-environmental). In the next step was determined Coefficients of importance of indicators and criteria using the network analysis process technique (ANP), Eventually has been identified the most preferred places In proportion to the purpose through overlapping layers of information and applying the obtained coefficients. Data analysis has been done in a descriptive-analytical way and Using Analytical Network Process (ANP) and also by using Excel, Super Decisions and GIS software.
Results & Discussion
The research results show that: Among the general criteria studied, two demographic and functional criteria in order with weights 0.427 and 0.305 and among the studied indicators, two indicators Proximity to densely populated places and Establishing at a suitable distance from the enemy's targets in order with weights 0.303 and 0.236 have been highest coefficients of importance. In the following Results of combined analysis GIS- ANP showed that: All four urban areas of Ilam (including Haniwan, Ostandari, Markazi, Banborz, Sabzi Abad, Nowruz Abad, Janbazan and Razmandegan districts) is prone to shelter construction, But is in priority Respectively Region 2 (Banborz and Sabzi Abad districts), Region 1 (Haniwan and Ostandari) and Region 3 (Nowruz Abad).
Conclusion
Examining the first question based on Current status of urban shelters in Ilam city show that, most urban shelters located in the average status from the aspect of spatial distribution. The result of second question based on identification most important indicators affecting on location of urban shelters show that, two demographic and natural-environmental criteria identified as the most important and least important effective criterion in Location of urban shelter respectively with weights of 0.427 and 0.056. Eventually the results of third question based on identification best places to build urban shelters in Ilam city show that, most suitable place to build urban shelter situated in Haniwan, Ostandari and central districts of region 1, Banborz and Sabzi Abad districts of region 2, Nowruz Abad district of region 3 and Janbazan and Razmandegan districts of region 4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locating
  • Urban shelter
  • Passive defense principles
  • GIS
  • Ilam City
1- آقایی، پرورش؛ محمد، فرشته (1400)، ارائه یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی سه مرحله‌ای استوار به‌منظور مکان‌یابی پناهگاه‌ها در مناطق شهری با در نظر گرفتن احتمال خرابی آن‌ها، هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، 8-1.
2- امان‌پور، پرویزیان؛ سعید، علیرضا (1399)، مکان‌یابی پناهگاه‌های چندمنظوره شهری مبتنی بر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: منطقه 1 کلان‌شهر اهواز)، نشریه آمایش سرزمین، 12 (2)، 406-385.
3- امان‌پور، محمدی ده‌چشمه، علیزاده؛ سعید، مصطفی،  مهدی (1395)، ارزیابی آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری کوهدشت با رویکرد پدافند غیرعامل، آمایش سرزمین، 8 (1)، 154-133.
4- جودکی، حسن‌پور؛ مریم، حسینعلی (1397)، اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره‌وری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP) مطالعه موردی: سازمان ملی استاندارد ایران، فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، 8 (2)، 65-38.
5- حیدری‌فر، محمودی؛ محمدرئوف، عبدالله(1400)، تحلیل آسیب‌پذیری کاربری اراضی شهری جوانرود در برابر زلزله با استفاده از تحلیل شبکه‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 53 (1) 137-119.
6- خمر، صالح گوهری، حسینی؛ غلامعلی، حسام‌الدین، زهرا(1393)، امکان‌سنجی مکان گزینی پناهگاه‌های شهری با استفاده از مدل IO و روش AHP مطالعه موردی: محلات سیزده‌گانه منطقه یک شهر کرمان، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری، 2 (7)، 54-29.
7- خمر، صالح گوهری؛ غلامعلی، حسام‌الدین (1392)، برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل و مکان‌یابی پناهگاه‌های شهری با استفاده از منطق بولین (مطالعه‌موردی: منطقه یک شهر کرمان)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 2 (7)، 34-21.
8- روستایی حسین‌آبادی، خزایی؛ سعید، صفا (1392)، معیارهای مؤثر بر مکان‌یابی پناهگاه‌های چندمنظوره شهری، همایش سراسری پدافند غیرعامل در علوم مهندسی با تأکید بر استتار، اختفا و فریب، دانشگاه جامع امام حسین، دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل.
9- ریحانی، محمدحسین (1390)، نقش پدافند غیرعامل در مکان‌یابی مراکز سوخت و پمپ‌بنزین شهر مشهد، خاکپور، براتعلی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی.
10- سعیدپور، کاشفی دوست؛ شراره، دیمن (1396)، مکان‌گزینی پناهگاه‌های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر سقز، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 26 (104)، 144-129.
11- شفیع‌زاده، موحدی کوزانی؛ مرتضی، حبیب (1399)، شناسایی اماکن امن برای اسکان اضطراری شهروندان شهر رشت در هنگام بحران، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4 (36)، 134-116.
12- صفائی‌پور، احمدی، داوودی؛ مسعود، رضا، انیس (1390)، تأثیر رودخانه دز و عوارض توپوگرافیک حاشیه آن بر پدافند غیرعامل در بافت تاریخی شهر دزفول، مجموعه مقالات همایش ملی باستان‌شناسی و معماری سازه‌های آبی دزفول، 21-1.
13- صمدی کوچک‌سرائی، دانه‌کار؛ بهاره، افشین (1400)، مروری بر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در مطالعات محیط‌زیست، فصلنامه انسان و محیط‌زیست، 19 (2)، 124-105.
14- طرح جامع شهر ایلام (1392)، مهندسین مشاور بعد تکنیک، اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام.
15- قیصریه، سمانه (1400)، مکان‌یابی پناهگاه‌ها برای برنامه‌ریزی تخلیه در زمان بروز حادثه با اولویت‌بندی مردم آسیب‌دیده براساس وضعیت جسمی، باقری‌نژاد، جعفر، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی.
16- کرمی، کریم‌زاده، احمدی؛ فریبا، حسین، محمدجواد (1400) مکانیابی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل در مناطق مرزی – مطالعه موردی: شهرستان بانه، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 30 (118)، 201-185.
17- کریمی، ابراهیم(1390)، تأثیر پدافند غیرعامل بر امنیت بنادر جنوبی کشور(بندر شهید رجایی)، مهردادی، ناصر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده فنی‌ مهندسی.
18- محمودزاده، غازی، عسکری؛ امیر، ایران، مریم (1396)، بررسی و ارزیابی بافت فرسوده شهر ایلام با رویکرد مدیریت بحران زلزله، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 26 (102)، 126-111.
19- مودت، ملکی، دیده‌بان؛ الیاس، سعید، محمد (1398)، پهنه‌بندی آسیب‌پذیری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل‌سازی VIKOR مطالعه موردی کلانشهر اهواز، نشریه پدافند غیرعامل، 10 (3)، 74-63.
20- مهرعلی‌تبار فیروزجایی، مرتضی (1398)، آینده پیش رو: کلان روند گسترش شهرنشینی و شهرهای آینده، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، گروه پژوهشی آینده‌نگری و فناوری‌های نو، 53.
21- نوروزی، فرهادی؛ اصغر، مریم (1396)، سنجش آسیب‏‌پذیری و برنامه‌‏ریزی راهبردی مدیریت بحران (زلزله) در نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد، فصلنامه مدیریت بحران، 6 (11)، 45-31.
22- هراسانی، امین (1400)، امکان‌سنجی افزودن کارکرد پناهگاه چندمنظوره شهری به فضاهای عمومی در زمان بحران (مطالعه موردی: ساری)، حسینی، سید بهشید، دانشگاه هنر تهران، دانشکده معماری و شهرسازی.
23- یزدانی، پارسای مقدم، سیدین؛ محمدحسن، مهدی، افشار (1398)، مکان‌یابی پناهگاه‌های عمومی و چندمنظوره با رویکرد پدافند غیرعامل، مطالعه‌موردی: شهر اردبیل، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 9 (34)، 172-153.
 
24- Chang, S.E (2014). Infrastructure resilience to disasters. The Bridge, 44. 36-41. Retrieved from: https://trid.trb.org /view. aspx?id=1328262.
 25- Chaudhary, M.T., Piracha, A., (2021). Natural Disasters- Origins, Impacts, Management, Encyclopedia of Engineering, 1 (4), 101-131.
26- Dash, B., Walia, A., (2020). Role of multi-purpose cyclone shelters in India: Last mile or neighbourhood evacuation, Tropical Cyclone Research and Review, 9 (4), 206-217.
27- Jinghai, X., Xiaozhe, Y., Dingchao, Ch., Jiwen, A., Gaozong, N., (2016). Multi-criteria location model of earthquake evacuation shelters to aid in urban planning, International Journal of Disaster Risk Reduction, 20,
51-62.
28- Praneetpholkrang, P., Van Nam, H. Kanjanawattana, S., (2021). A multi-objective optimization model for shelter location-allocation in response to humanitarian relief logistics, Journal of Spatial Science, 37, 149-156.
29- Qin, L., Wei, X., Zhao, X., Yunjia, M., (2020). Typhoon track change – based emergency shelter location–allocation model: a case study of Wenchang in Hainan province, China, Original research, Inj Prev, 26, 196–203.
30- Rahayu, P., Hari Mardiansjah, F., Rukmana, D., (2021). New Patterns of Urbanization in Indonesia: Emergence of Non-statutory Towns and New Extended Urban Regions, National Institute of urban affairs, 12 (1), 1-14.
31- Shi, P., (2019). Hazards, Disasters, and Risks, Nature Public Health Emergency Collection, 5, 1-48.
32- Tynan, E., Kuddus, MD., McBryde, E., (202). Urbanization: a problem for the rich and the poor, Public Health Reviews, 41 (1), 16-19.
33- United Nations. (2019). World urbanization prospects, New York.
34- Xiang, Zh. Ying, L., (2020). Hierarchical Location of Urban Emergency Shelters under Multi-Flow Pattern, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 22(2), 6-11.
35- Xiaodong, Zh. Jia, Y., Yun, Ch., Jiahong, W., Jiayan, Ch., Zhan’e, Y., (2020). Supply Demand Analysis of Urban Emergency Shelters Based on Spatiotemporal Population Estimation, International Journal of Disaster Risk Science, 11(3), 16-25.
36- Yokomatsu, M., Park, H., Hitomu Kotani, H., (2022). Designing the building space of a shopping street to use as a disaster evacuation shelter during the COVID-19 pandemic: A case study in Kobe, Japan, International Journal of Disaster Risk Reduction, 67.
37- Yunjia, M., Xu, W., Qin, L., Zhao, X., Du, J., (2019). Hierarchical supplement location-allocation optimization for disaster supply warehouses in the Beijing–Tianjin–Hebei region of China, Geomatics, natural hazards and risk, 10 (1), 102–117.
38- Zhao, X., Chen, J., Xu, W., Lou, Sh., Du, P., Yuan, H., Peng, K., (2019). A Three-Stage Hierarchical Model for an Earthquake Shelter Location-Allocation Problem: Case Study of Chaoyang District, Beijing, China, Sustainability, 11, 45-61.