نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) گرایش مطالعات آب و خاک، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، دانشگاه هرمزگان

2 استادیار گروه سنجش از دور و GIS، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

تالاب هورالعظیم اکوسیستم‌ آبی مهمی در استان خوزستان است که از بین رفتن آن، منجر به تغییر وضعیت اقلیمی و اقتصادی-اجتماعی منطقه خواهد شد. این پژوهش به بررسی سری زمانی بدنه‌های آبی، پوشش گیاهی، دمای سطح زمین، بارش، تبخیر‌‌ و تعرق و سطح آب زیرزمینی‌ تالاب هورالعظیم در دوره سال های 2000 تا 2022 می ­پردازد. پژوهش حاضر، به‌منظور ارزیابی روند تغییرات پارامترهای مختلف، از آزمون من-کندال و همبستگی اسپیرمن بهره گرفته است. پردازش سری زمانی در سامانه‌ی متن‌باز گوگل ارث انجین انجام شد. در سری زمانی تراز آب زیرزمینی و پوشش گیاهی، روند معنی‌داری مشاهده نشد اما باتوجه به مقدار منفی آماره من-کندال تراز آب زیرزمینی و مقدار مثبت پوشش گیاهی، یکی از علل روند کاهشی غیر‌‌ معنی‌دار سطح آب زیرزمینی می‌تواند افزایش اراضی کشاورزی و بهره ­گیری از آب‌های زیرزمینی باشد. نتایج آزمون من-کندال برای پارامتر تبخیر و تعرق، دمای سطح زمین و بارش در تالاب هورالعظیم نیز روند معنی‌داری را نشان نداد. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بدنه‌های آبی علیرغم فرضیه ­ی پژوهش، از روند افزایشی برخوردارند. به نظر می ­رسد این موضوع نتیجه ­ی سیل‌های چند سال اخیر و دخالت‌های انسانی باشد. به‌منظور بررسی این واقعیت که تغییرات بدنه‌ها چقدر متأثر از تغییر اقلیم مثل سیلاب و سدسازی بوده­ است از داده‌های کاوشگر جهانی آب‌های سطحی(GSWE) بهره گرفته شد. نتایج بررسی این مجموعه داده نشان داد که وجود آب از نظر مکانی- زمانی، کاهشی و به‌شدت بحرانی است. هم‌چنین افزایش آب فصلی بر اثر شدت بارندگی و رخداد سیل و عوامل دخالت انسانی مانند سد کرخه در بالادست تالاب هورالعظیم تأیید شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد که تغییرات اقلیمی مانند تغییر الگوی بارش و فعالیت‌های انسانی می‌توانند به‌ عواملی تبدیل شوند که بر سطح بدنه آبی تالاب هورالعظیم تأثیرگذار باشند. نتایج این پژوهش می‌تواند در مدیریت تالاب هورالعظیم و تالاب­ های با شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Using Google Earth Engine and satellite data in monitoring the sub-basin changes of the Hor al-Azim wetland

نویسندگان [English]

  • Heshmat Karami 1
  • Hadi Abdolazimi 2

1 Senior expert in remote sensing and geographic information system (GIS), Water and soil studies, Faculty of human sciences, Department of geography, Hormozgan University.

2 Assistant professor of remote sensing and GIS Department, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Wetlands are considered valuable resources of the environment. Despite the importance of wetlands, they are currently threatened by intensive water harvesting for irrigation, industrial development, deforestation, construction of dam reservoirs, and changing rainfall patterns. Monitoring can determine the changes in the location, extent, and quality of the wetland and therefore plays an important role in the maintenance and protection of the wetland. Ecosystem monitoring with remote sensing methods offers the advantage of difference, frequent and uniform coverage of large areas. The study of effective parameters or up-to-date maps that show spatial and temporal changes in the sub-basin of Horul Azim Wetland is not available. Therefore, considering that currently, this wetland is struggling with various problems to continue its survival, the purpose of this research is to use Google Earth Engine and satellite data to study the process of wetland changes.
Materials & Methods
This study was done on the platform of Google Earth Engine open source system. In this study, the data of water area, vegetation cover, precipitation, evaporation, and surface temperature were coded in the Google Earth Engine system in a standard way and their time series was obtained. Also, the NASA GRACE data analysis tool (DAT) was used for time series of groundwater levels. In this research, the Mann-Kendall test and Spearman's correlation were used in order to evaluate the changes in different parameters. In this research, the period from 2000 to 2022 was considered to investigate the trend of the data according to the available time range of the data. Finally, to check the fact that the changes in the zones were affected by floods, the data of the Global Surface Water of Water Occurrence (GSWE) probe was used.
Results, discussion, and conclusion
 The results of the analysis graph of the water area data trend showed that from 2007 to 2019 the water area trend is increasing, with 2007 being the minimum year and 2019 being the maximum year, and the reason for this was the 90% water withdrawal of the Hor al-Azim wetland in the Iranian part. Also, the reason for the increase in the water area in 2017 is heavy rains that lead to floods and overflowing of the Karkheh dam in the sub-basin of the Hor al-Azim wetland. In 2017 and 2020, 2021, the water area shows a significant increase, which is due to the change in climatic behavior and the occurrence of floods in these years. Finally, the trend of the blue zone will be downward until July 2022. The results of a careful analysis of the data trend by the Mann-Kendall test showed that the trend of the available time period was observed. Kendall's tau value also confirms the increasing trend. It seems that the increasing trend of the water area in the years 2019 to 2021 in this study using the Google Earth Engine system is the result of the floods of the last few years, that Considering only this parameter and these data leads to errors in the study and investigation of the condition of Hor-al Azim wetland. No significant trend was observed in the time series of vegetation cover, but according to the positive Mann-Kendall vegetation cover statistic, one of the causes of the non-significant decrease in the groundwater level could be the increase of pastures and agricultural lands. Kendall's tau value for the surface temperature also showed a negative value (-0.24). According to this result and the sensitivity of the evaporation parameter to temperature, we can point to the role of this parameter in reducing evaporation in the sub-basin of the Hor al-Azim wetland. The northwest and southeast regions have the highest temperature up to a part of the central region of the sub-basin. The western part, which includes the border of the Hor al-Azim wetland, has the lowest temperature, and most of the central part has the lowest temperature, one of the causes of which can be the presence of vegetation and the development of agricultural lands. The time series graph of precipitation showed that the parameter of precipitation in the years 2017 to 2020 had an upward trend, which led to recent floods in the studied area. The results of the Mann-Kendall test for the general trend of evaporation and transpiration parameters, ground surface temperature, and precipitation in the sub-basin of the Hor al-Azim wetland did not show a significant trend. Using the Global Surface Water Explorer (GSWE) data, the occurrence of water, the intensity of water changes, and the seasonal change of water on the wetland were studied for the period of 1984-2021. The study of this dataset confirmed the human interference (creating the Karkheh Dam and draining its lake) and the occurrence and effects of the flood on the sub-basin of the Hor-al Azim wetland. The results of Spearman's correlation test also showed that climate changes such as changes in precipitation patterns and human activities can become factors that affect the surface of the water body of Hor al-Azim Wetland. The results of this research can be used in the management of Hor al-Azim wetland and wetlands with similar conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GRACE
  • Water index
  • trend analysis
  • Mann-Kendall test
  • Flood