نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مقطع پسا دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی ساری، مازندران، ساری، ایران

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

4 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

آلودگی فلزات سنگین چالش بزرگی برای محیط زیست است. با افزایش سطح آلودگی، روش‌های پایش سنتی نمی‌توانند به سرعت اطلاعاتی در مورد آلودگی مناطق بزرگ به دست دهند. با توجه به پرهزینه و زمان‌بر بودن روش‌های آزمایشگاهی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و روش‌های سنجش از دور با در نظر گرفتن دقت کافی می‌توانند مکمل مناسبی در این زمینه باشند.
پژوهش حاضر با هدف بررسی آلودگی فلزات سنگین سرب، روی و مس در خاک و برگ جنگل‌های بلوط ایرانی واقع در جنگل کاکارضا، استان لرستان با بکارگیری فن‌آوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره Sentinel-2 به کمک شاخص‌های آلودگی (NDVI، HMSSI، SAVI و PSRI) انجام شد.
در داخل قطعات نمونه 30 نمونه خاک به صورت ترکیبی و به‌طور تصادفی برداشت و از درختان در تمامی جهات تاج 30 نمونه برگ جمع‌آوری شد. برای استخراج فلزات سنگین از نمونه‌های خاک و نمونه‌های گیاهی از روش هضم اسیدی استفاده و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک (مواد آلی، بافت خاک، شوری و اسیدیته)با استفاده از روش‌های استاندارد، اندازه‌گیری شد.
بعد از آماده‌سازی نمونه‌ها میزان غلظت فلزات سنگین سرب، مس و روی در خاک و برگ اندازه‌گیری و شاخص تجمع زیستی فلزات سنگین از خاک به برگ محاسبه شد. سپس ارتباط بین غلظت عناصر سنگین اندازه‌گیری شده و بازتاب در باندها یا نسبت‌های باندی مختلف در نقاط متناظر نمونه‌برداری به دست آمد.
به منظور نمونه‌بردای از خاک در بزرگراه مسافتی به طول 4 کیلومتر در نظر گرفته و در این مسافت 30 ایستگاه انتخاب و نمونه‌های خاک با فاصله‌های مجاور جاده، 500 و 1000 متری از هر دو طرف جاده از عمق 20-0 سانتیمتری برداشت شد. پنج خط نمونه در فواصل مجاور جاده، 500 و1000 متری دو طرف جاده ایجاد و قطعات نمونه 10×10 متر پیاده شد. از داده‌های سطح C1 ماهواره Sentinel-2 به منظور بررسی پراکنش فلزات سنگین سرب، مس و روی در منطقه استفاده شد.
از نرم افزار ArcGIS10.8.2 برای پیاده کردن قطعات نمونه بر روی تصویر، از نرم‌افزار  ENVI5.3 به منظور پردازش تصویر و از نرم‌افزار STATISTICA12 برای مدل ­سازی استفاده شد.
غلظت فلزات سنگین در خاک با افزایش فاصله از جاده کاهش یافت. بین مواد آلی و مس خاک در سطح پنج درصد همبستگی منفی معنی‌داری وجود دارد. مقادیر غلظت فلزات سنگین در برگ درختان بلوط ایرانی از مقادیر استاندارد جهانی کمتر است. نتایج شاخص تجمع زیستی نیز نشان داد میزان فاکتور تجمع زیستی به ترتیب برای سرب، روی و مس (0.0،5.2 ،0.2) میلی‌‌گرم برکیلوگرم حاصل شد. مقایسه پنج الگوریتم ناپارامتریک GAM، ANN، RF، SVM و KNN نشان داد مدل (ANN) به ترتیب برای سه فلز Pb، Zn و Cu بالاترین مقادیر ضریب تبیین (0.85، 0.88 و 0.97) به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد تصاویر Sentinel-2 به همراه مدل شبکه عصبی مصنوعی قابلیت خوبی در مدل‌سازی میزان شاخص تجمع زیستی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The application of remote sensing inmodeling the effects of distance from the road on the accumulation of heavy metals in leaves and soil of quercus branti species - Case study: Kakareza Forest, Khorramabad, Lorestan

نویسندگان [English]

 • Nastaran Nazariani 1
 • Asghar Fallah 2
 • Hava Hasanvand 3
 • Hassan Akbari 4

1 Postdoctoral Researcher in Forestry, Faculty of Natural Resources, Sari University of Agricultural Sciences, Mazandaran, Sari, Iran

2 Professor, Department of forestry, Faculty of natural resources, Sari University of agricultural sciences and natural resources ,Sari, Iran

3 PhD student in forestry, Faculty of natural resources, Sari University of agricultural sciences and natural resources, Sari, Iran.

4 Associate Professor department of forestry,Faculty of natural resources, Sari University of agricultural sciences and natural resources, Sari, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The traditional method of chemical analysis has high accuracy and precision. However, it is time-consuming and laborious, and it is not possible to obtain continuous information about the pollutant status over a large area. Therefore, there is an urgent need for a reliable and environmentally friendly method to quickly identify and investigate the distribution of heavy metals in soil and thus identify suspected contaminated areas (Scheuber & Köhl, 2003:33). Remote sensing is one of the ways that can provide a cost-effective and quick solution to investigate the distribution of heavy metals on a large scale using spectroscopic techniques (Bi et al., 2009:16). Habibi et al. (2023:4) also measured and evaluated the concentration of heavy metals in the aerial parts and soil of the tree species of Bandar Abbas city and also identified the species that has the highest potential for absorbing heavy metals. The results showed that the pattern of heavy metals in soil and leaves of tree species was Mn>Zn>Pb>Cd. (Nikolaevich, 2023:30) they addressed the modeling of heavy metal pollution in Central Russia based on satellite images and machine learning. Al, Fe, and Sb contamination were predicted for 3000 and 12100 grid nodes in an area of 500 km2 for the Central Russian region for 2019 and 2020. Estimating the amount of this pollution requires time and high cost. Considering the traffic on the Aleshtar -Khorramabad highway near Kakareza forests and the effect of heavy metal concentration in the soil and leaves of the oak species which can be caused by natural and human pollution, the accumulation of heavy metals in the species Iranian oak is a serious threat to this forest. Therefore, it is necessary to study and discuss pollutants and their effects on the environmental cycle. In this regard, considering the cost and time-consuming nature of traditional methods and since remote sensing methods are a suitable complement to traditional methods; the aim of the present research is to use remote sensing techniques and spectral analyses to evaluate and model the accumulation of heavy metals in Iranian oak species.
Materials and Methods
The present study is located on the road of Aleshtar -Khorramabad, 20 kilometers northwest of Khorramabad. For this purpose, five transects were created at distances adjacent to the road, 500 and 1000 meters on both sides of the road, and 10 x 10 m sample pieces were planted. Inside the sample plots, 30 soil samples were randomly collected and 30 leaf samples were collected from trees in all directions of the crown. To extract heavy metals from soil samples and plant samples, the acid digestion method was used and the physical characteristics of the soil were measured using standard methods. After preparing the samples, the concentration of Pb, Cu, and zinc heavy metals in soil and leaves was measured and the index of biological concentration of heavy metals from soil to leaves was calculated. Then the relationship between the concentration of heavy elements measured and the reflectance in different bands or band ratios at the corresponding sampling points was obtained. Non-parametric methods and generalized multiple linear regression models were used in order to model quantitative variables and spectral values corresponding to sample parts in satellite data. ArcGIS software was used to implement sample parts on the image, ENVI software was used for image processing, and STATISTICA software was used for modeling.
Results and Discussion
Cu and Pb in Iranian oak leaves had significant differences at different distances at the 0.05 level, but Cu did not have significant differences at different distances at the 0.05 level. Cu and Pb did not have significant differences in different soil intervals at the 0.05 level, but Cu had significant differences in different soil intervals at the 0.05 level. The bioconcentration factor was obtained as (0.2, 0.5, 0.2) mg/kg. The study of modeling of non-parametric methods using Sentinel-2 satellite data showed that the highest explanatory coefficient values (0.85, 0.88, and 0.97) were obtained for the three metals Cu, Pb, and Cu, respectively. The artificial neural network (ANN) algorithm obtained the highest accuracy. Also, according to the results of the random forest algorithm, for the three mentioned metals, PSRI, HMSSI, and PSRI indices are the most important in modeling.
Based on the findings, the concentration values of Cu and zinc were significantly different at different distances, but the Cu values were not significantly different at different distances. In this regard, Mansour concluded in 2014 that there is a significant difference between the concentration of Cu and zinc in the leaves of the species, which can be attributed to traffic density and human activities, and the high amount of zinc metal in this study is the wear of car tires؛ and stated that the concentration of Cu is caused by the production of greenhouse gases and the use of vehicles using Cu gasoline. Based on the findings, the values of Cu and zinc concentrations at different distances did not have significant differences, but the Cu values had significant differences at different distances. Sources of input of Cu element to the soil are urban, industrial, and agricultural waste, fertilizers, and chemicals that add it to the soil through liquid, solid, or mineral fertilizers. These findings are with the results of some researchers including Wu and colleagues (2010:38), Botsou et al. (2016:17) are consistent. Based on the findings obtained from the calculation of the bioconcentration index and their comparison with the classification proposed by Ma et al. (2001:25) for Iranian oak species plants in relation to Cu, zinc, and Cu metals from soil to leaves, it acts as an accumulating plant. In accordance with the results of this research, in the study of Khodakarmi et al. (2009:15), Iranian oak was included in the category of superabsorbent plants in relation to the accumulation of Cu pollutants, which has a high capacity in terms of root absorption. Also, Madejón et al. (2006:25) stated that oak leaves are more resistant than olive leaves. The concentrations of elements in leaves and fruits decrease with time and the risk of toxicity in the food web is reduced. The review and comparison of five algorithms showed that (ANN) the highest explanatory coefficient values (0.85, 0.88, and 0.97) were obtained for three metals, Cu, Zn, and Cu, respectively. Considering the importance of the PSRI synthetic band in increasing the accuracy of modeling with satellite images and the influence of the visible and near-infrared bands, the amount of reflection measured by the spectroscopic method showed that with the increase in the concentration of heavy elements, the amount of reflection in the visible and infrared range decreases (Liu et al., 2011:24).
Conclusion
The results showed that Sentinel-2 images along with artificial intelligence techniques have a relatively good ability to model the level of biological pollution index in the region. In line with the obtained results, it is suggested that the Iranian oak species is used to reduce pollution on highways because it accumulates heavy metals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bio indicator
 • Leave
 • Modeling
 • Nonparametric methods
 • Quercus branti
 • Sentinel-2
 • Soil
 • Traffic