نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی

2 استادیار علوم زمین و منابع طبیعی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

امنیت مرزها به ­عنوان یک پشتوانه قوی برای امنیت مناطق داخلی محسوب می­ شود. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد امنیت نوار مرزی، توجه به توان ژئومورفولوژی این مناطق است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به پتانسیل­ سنجی نوار مرزی استان کردستان برای اهداف نظامی بر اساس روش­ های توصیفی-تحلیلی پرداخته شده است. در تحقیق حاضر، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM و همچنین لایه ­های رقومی اطلاعاتی به­ عنوان مهم­ترین داده­ های تحقیق به کار رفته اند. مهم­ترین ابزارهای مورد استفاده در تحقیق ArcGIS و Super Decisions بوده است. همچنین مدل­ های مورد استفاده در تحقیق، مدل منطق فازی و ANP بوده است. این تحقیق در دو مرحله کلی انجام شده است که در مرحله اول، به شناسایی مناطق مستعد برای توسعه تأسیسات و تجهیزات نظامی، و در مرحله دوم نیز به شناسایی مناطق مستعد به منظور ایجاد مراکز دیده ­بانی پرداخته شده است. نتایج شناسایی مناطق مستعد برای توسعه تأسیسات و تجهیزات نظامی نشان داده است که 23.2 درصد از مساحت محدوده دارای پتانسیل زیادی در اهداف مذکور است. همچنین نتایج حاصله از شناسایی مناطق مستعد ایجاد پایگاه ­های نظامی و مراکز دیده ­بانی نشان داده است که 23.1 درصد از مساحت محدوده، دارای پتانسیل زیاد و خیلی زیادی برای ایجاد پایگاه نظامی و مراکز دیده ­بانی هستند. مجموع نتایج حاصله از پژوهش نشان داده که نوار مرزی استان کردستان به دلیل تنوع ژئومورفولوژیکی­، پتانسیل­ های متفاوتی برای اهداف نظامی دارد و لازم است تا برنامه­ ریزی­ های نظامی متناسب با توان ژئومورفولوژیکی آن صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Potential measurement of border areas for military purposes based on geomorphological parameters - Case study: border strip of Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Safari Namivandi 1
  • Sara Kiani 2
  • Amir Saffari 3
  • Hossein Rabiee 4

1 Ph. D student in geomorphology, University of Kharazmi

2 Assistant professor of earth sciences and natural resources, University of Kharazmi

3 Associate professor of geomorphology, University of Kharazmi

4 Associate professor of political geography, University of Kharazmi

چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The security of the borders is considered as a strong support for the security of the internal areas, and any insecurity in the border areas can cause a disturbance in the economic, social, cultural and military situation of the country. Various natural (geomorphological, hydro climatic and geological) and human factors (ethnic and religious situation of the border dwellers) are effective in the security and stability of these areas. In order to turn threats into opportunities and benefit from conditions and situations in order to maintain security and secure national interests, we must have a deep and comprehensive understanding of the level of border areas and its surrounding spaces. In the meantime, one of the most important measures is planning according to the geomorphological capabilities of the border areas. In fact, geomorphological factors are one of the most important factors that determine the type of economic activities in border areas. Also, these factors are the main determinants of the weaknesses and strengths of the border areas, so that these factors have played a dual role in many areas, including the borders of Kurdistan province. Examining the geomorphology of the border areas of Kurdistan province shows that a large part of this border strip is covered by the mountain unit. The mountainous borders of Kurdistan province have weak and strong points, and therefore it is important to pay attention to the geomorphological strength of these borders for various military purposes. Considering the importance of the subject, in this research, the potential of the Kurdistan border strip for military purposes has been discussed.
 Materials and methods
This research is based on descriptive-analytical methods. In this research, the SRTM 30-meter height digital model as well as digital information layers (natural and human parameters) have been used as the most important research data. The most important tools used in the research were ArcGIS (to prepare maps and final outputs) and Super Decisions (to implement the ANP model). According to the desired goals, this research has been done in several stages, in the first stage, the used parameters have been identified. In the second stage, according to the potential of the information layers for the intended purposes, the information layers have been standardized. In the third step, using the network analysis model (ANP), weights have been given to the information layers. In the fourth step, the information layers are integrated and combined using the fuzzy gamma operator, and in this way the desired final map is prepared.
 Discussion and results
Due to the fact that parts of the border strip of Kurdistan province have a high vulnerability potential, it is necessary to pay attention to the vulnerability and geomorphology of the region in the location of military facilities and equipment. According to the importance of the topic, in this research, the areas prone to the development of military facilities and equipment in the region were identified, and based on the results, the surrounding areas of Baneh and Marivan cities, due to the low altitude and slope, proximity to communication lines, urban areas And the military bases, as well as being located in the plains and cone-shaped units, have great potential for the aforementioned purposes. Also, due to the vulnerability of the region and the possibility of enemy infiltration as well as the creation of an ambush by the enemy, it is necessary to build military bases and observation centers in the region. . According to the results, the border between the cities of Baneh and Marivan is due to the potential of high vulnerability and being exposed to ambushes, as well as being far from military bases, they need to establish a military base and observation centers. The total results have shown that parts of the border strip of Kurdistan province are susceptible to enemy infiltration and ambush by the enemy, and it is necessary to identify these areas and provide the necessary solutions to reduce their vulnerability.
 Conclusion
The results of the identification of areas prone to the development of military facilities and equipment have shown that 23.2% of the area has a great and very high potential for the development of military facilities and equipment. These areas, which mainly include the surrounding areas of Baneh and Marivan cities, have great potential for the aforementioned purposes due to their low altitude and slope, proximity to communication lines, urban points and military bases, as well as being located in plains and conifers. Is. Also, 29.2% of the area has little potential for the development of military facilities and equipment. These areas, which mainly include the areas between the cities of Baneh and Mervan, have little potential for the development of military facilities and equipment due to their distance from urban areas, communication routes, and military bases, as well as due to their high altitude and slope. The results of the identification of areas prone to establishing military bases and observation centers have shown that 23.1% of the area has a great and very high potential for establishing military bases and observation centers. These areas, which include the areas between the cities of Baneh and Marivan, which require the establishment of a military base and observation centers due to their high vulnerability potential and being exposed to ambushes, as well as being far from military bases. Also, 41.9% of the area of the area has little potential to create a military base and observation centers. These areas mainly include the areas adjacent to the cities of Baneh and Marivan, which, due to the presence of military bases and less vulnerability potential, have less need to establish military bases and observation centers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Border strip
  • Geomorphological ability
  • Kurdistan province