آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1368)
تعداد دوره‌ها 32
تعداد شماره‌ها 132
تعداد مقالات 1662
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 443 روز
درصد پذیرش 25 %