آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1368)
تعداد دوره‌ها 31
تعداد شماره‌ها 128
تعداد مقالات 1618
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 467 روز
درصد پذیرش 24 %