دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، بهمن 1392، صفحه 1-128 
آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران

صفحه 47-57

حسین حاتمی نژاد؛ زهرا زمانی؛ صادق حاجی نژاد؛ محمد قضایی