دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 1-112 
آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری منطقه طالقان با استفاده از سنجش از دور

صفحه 29-31

واحد کیانی؛ جهانگیر فقهی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ افشین علیزاده شعبانی


اقلیم و معماری شیراز

صفحه 64-67

بهنام مغانی رحیمی؛ زهرا پربار


مفهوم آستانه ها در ژئومورفولوژی

صفحه 77-80

محمدمهدی حسین زاده؛ سعید رحیمی هرآبادی


ریاضی رنگین کمان

صفحه 99-102

مریم شفیعی؛ زهرا ارزجانی