دوره و شماره: دوره 22، 85-1 - شماره پیاپی 85، خرداد 1392، صفحه 1-112 (ویژه نامه) 
بررسی نقش فضاهای شهری در ایجاد هویت شهرهای جدید

صفحه 51-56

مهری اذانی؛ زهره مهدی زاده؛ صباح الخیر حاج نبیان