دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه ی پایدار شهری با تأکید بر جمعیت(مطالعه­ ی موردی: بندرترکمن)

زهرا محمدی؛ حمیدرضا افتخاری

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1392، ، صفحه 43-54

چکیده
  فناوری اطلاعات و ارتباطات پدیده‌ی نویی است که تأثیرات فراوانی در عرصه­‌های مختلف زندگی بشری دارد. در مسیر تحول و افزایش جمعیت و گسترده و پیچیده‌تر شدن شهرها، نیازها و معضلات انسان و محیط زیست او نیز پیچیده­تر گردید. در پاسخ به این نیازها و معضلات بود که مفاهیمی همچون: رفاه و امنیت، آسایش، حفاظت از محیط زیست و توسعه برجسته‌تر شد. ...  بیشتر