نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی­ ارشد جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی نیروی انسانی

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات پدیدهی نویی است که تأثیرات فراوانی در عرصه­های مختلف زندگی بشری دارد. در مسیر تحول و افزایش جمعیت و گسترده و پیچیدهتر شدن شهرها، نیازها و معضلات انسان و محیط زیست او نیز پیچیده­تر گردید. در پاسخ به این نیازها و معضلات بود که مفاهیمی همچون: رفاه و امنیت، آسایش، حفاظت از محیط زیست و توسعه برجستهتر شد. برای تحقق مفاهیم فوق از ابزارها و روشهای مختلفی استفاده شده است. در این میان مفهوم توسعهی پایدار از توجه بیشتری برخوردار شده و تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات که باعث شکلگیری شهر الکترونیک شده است، به عنوان یکی از روشهای نوظهور، قابلیت حل بسیاری از معضلات شهرهای امروزی را دارا میباشد. در این تحقیق ابتدا به تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات و یکی از نمودهای عینی آن یعنی شهر الکترونیک پرداخته، سپس مفهوم توسعهی پایدار و اصول اساسی آن بررسی میشود، پس از آن به بررسی مهمترین اصل توسعه­ی پایدار یعنی جمعیت خواهیم پرداخت؛ که در این رابطه یکسری مؤلفههای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون: ضریب نفوذ اینترنت، تلفن ثابت و همراه در سطوح شهر (بندرترکمن)، استان (گلستان) و کشور مقایسه میشوند. در ضمن آماری از پرکاربردترین کشورهای دنیا در زمینهی استفاده از اینترنت نیز ارائه میگردد. روش تحقیق در این مطالعه اسنادی بوده و نتایج تحقیق نشان میدهد که در زمینه امکانات و ابزارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کشور و بالاخص در مراکز استانها و شهرها با کمبودها و مسائلی مواجه هستیم. همچنین جوانان و نوجوانان بیشترین کاربران اینترنت در کشور محسوب میشوند که باتوجه به نوع بهره­وری این گروههای سنی از اینترنت، لزوم برنامهریزی در زمینهی دسترسی به اینترنت و برای این نسل ضرورت مییابد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ICT and sustainable urban development with emphasis on populations, Case study: Bandar Torkama

نویسندگان [English]

  • Zahra Mohammadi 1
  • Hamidreza Eftekhari 2

1 Master Student in Geography and Urban Planning

2 Master in Governmental management

چکیده [English]

A new phenomenon is that ICT which influenced in different areas of human life. In the course of evolution and population increase and become more complex. Also problems of human and his environment became more complex too. In response to these needs and problems that concepts such as welfare and Safety, Comfort, environmental protection and ecology highlighted the development of tools and different methods used to achieve them. In this Paper,  at first we consider the definition of ICT and its concrete manifestation of the electronic city, the concept of sustainable development and the basic principles of that is checked, then the development of the most important will address the sustainable population, the number of components in this regard relating to information and communication technologies Such as Internet penetration Telephone, mobile phone in city Bandar Torkaman, province )Gorgan( and countries are compared. The most Commonly used statistic in the world which use the Internet is also provided. This study documents the methodology and results show that the features and tools related ICT in the country and especially in the provincial capitals and cities with deficiencies and problems we face, The youth are the most Internet users in the country that the Way Who are interested in, Show that internet Availability is necessary for them. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • Electronical City
  • Sustainable development
  • population
  • Bandar Torkman
1ـ ابراهیم‌آبادی، حسین؛ (1387)؛ دولت و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات؛ سایت ایران و جامعه اطلاعاتی (http://iranwsis.ir).
2ـ بیگ‌بابایی، بشیر؛ (1386)؛ GIS شهری ـ شهر و شهروند الکترونیک؛ نخستین کنفرانس GIS شهری؛ دانشگاه شمال، آمل.
3ـ پاپلی‌یزدی و رجبی‌سناجردی؛ محمدحسین و حسین؛ (چاپ دوم 1386)؛ نظریه‌های شهر و پیرامون؛ انتشارات سمت.
4ـ پوراحمد، محمدپور و بوچانی؛ احمد، صابر و محمدحسین؛ (1389)؛ بررسی مفهوم مشارکت شهروندان در امور شهر الکترونیکی؛ فصلنامه جغرافیای انسانی، شماره 4، سال دوم.
5ـ جلالی، علی‌اکبر؛ (1386)؛ شهر الکترونیک؛ ماهنامه تکفا، شماره 2، سال پنجم.
6ـ حبیبی و سن‌شناس؛ کیومرث و زهرا؛ (1388)؛ نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار شهری؛ دومین کنفرانس شهر الکترونیک.
7ـ حسین‌زاده دلیر و ملکی؛ کریم و سعید؛ (1387)؛ تبیین شاخص‌های پایداری مناطق شهری با رویکرد توسعه پایدار در شهر ایلام؛ نشریه‌ی جغرافیا و برنامه‌ریزی (دانشگاه تبریز)؛ شماره‌ی 26، سال 13.
8ـ خبرگزاری مهر ـ گرگان؛ (بهمن 1390).
9ـ سایت اطلاع رسانی استان گلستان (www.eGolestan.com).
10ـ سایت ویکی پدیا (http://fa.wikipedia.org).
11ـ سعیدی، رحمان؛ (1382)؛ جامعه اطلاعاتی چالش‌ها و فرصت‌ها؛ مجلس و پژوهش؛ شماره 42، سال دهم.
12ـ شرکت مخابرات شهرستان ترکمن؛ (اسفند 1390).
13ـ صابری‌فر، رستم؛ (1383)؛ توسعه‌ی شهری پایدار؛ پیک نور؛ شماره‌ی 2، سال پنجم.
14- طرح هادی شهر بندر ترکمن؛ (1378).
15ـ قادری، امیری؛ امیر، مجتبی؛ (1386)؛ نقش و ضرورت استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار؛ اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک.
16- قالیباف، غفاری، رجبی و شرافتی‌نژاد؛ محمدباقر، حسنعلی، علی‌اصغر و مجید؛ (1388)؛ نقش و تأثیر فرهنگ و مدیریت بهداشت و ایمنی و محیط زیست در دستیابی به شهرهای پایدار؛ سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE .
17ـ ماهنامه علوم اجتماعی ـ ویژه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی و جنگ نرم؛ (1390)؛ شماره 38.
18ـ مرکز آمار ایران؛ (1390)؛ نتایج آمارگیری از کاربران اینترنت 1392 - 1389.
19ـ مهندسین مشاور فجر توسعه؛ طرح هادی شهر بندرترکمن؛ (1378).
20- Fu-chenlo,Peterj.Marcotullio; (2001); Globalization and the sustainability of cities in the asia pacific region,United Nations University Press, Tokyo,2001S.
21- Redcliff, M., (2000); Sustainability: Life chances and livelihoods, London.